Ing. Ľudmila Pašková, PhD.

Ing. Ľudmila Pašková, PhD.
Pracovná pozícia

vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

Kontaktné informácie

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 321, 3. poschodie

e-mail: paskova(at)fpharm.uniba.sk

tel.: +421 2 9016 9307

Vzdelanie
2021

Vedecký kvalifikačný stupeň IIa - Slovenská akadémia vied

2000-2004

Doktorandské štúdium na Inštitúte pre výskum rakoviny na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Viedeň, Rakúsko, v odbore Genetika, titul PhD.

Téma: The nuclear protein Act3/Arp4 of Saccharomyces cerevisiae is involved in regulation of stress response

Školiteľ: Univ. Prof. Ulrike Wintersberger

1993-1998

Inžinierske štúdium na Chemicko-technologickej v odbore Biochémia a Biotechnológia, titul Ing.

Téma: Vlastnosti povrchových antigénov Vibrio cholerae v závislosti na vonkajších podmienkach

Školiteľ: Prof. Ing. Ivan Čižnár DrSc., Ústav preventívnej a klinickej medicíny

Vedecko-výskumná činnosť

Výskumné aktivity sú zamerané na štúdium:

- vplyvu potenciálne účinných prírodných látok na zápalové procesy z epigenetického hľadiska v modeli adjuvantnej artritídy,   reguláciu transkripcie prozápalových a protizápalových cytokínov

- vplyvu biologických účinkov probiotických kmeňov na zápal a lipidový metabolizmus na epigenetickej úrovni na bunkových kultúrach

- biochemických dráh prepájajúcich zápal s lipidovým metabolizmom na epigenetickej úrovni na modelových organizmoch in vivoin vitro 

Pedagogická činnosť

- Biochémia - praktické cvičenia

- Aplikovaná biochémia - praktické cvičenia 

- Molekulárna biológia účinku liečiv - prednášky, praktické cvičenia, skúšanie

- Pokročilé bunkovo-biologické metódy - prednášky, praktické cvičenia, skúšanie

- Vedenie dizertačných, rigoróznych a diplomových prác

Grantové projekty

aktuálne:

VEGA 1/0429/21 "Štúdium mechanizmov modulácie zápalu a lipidového metabolizmu laktobacilmi v modeli nealkoholovej tukovej choroby pečene"

ukončené:

Spoluriešiteľka projektov:

FWF-projects P14452-MOB, Austrian Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, (2000-2003)

Herzfelder´sche Familienstiftung (2004) 

Herzfelder´sche Familienstiftung: Regulation of gene expression by genotoxic stress (2005)

Europian Science Foundation: EURODYNA – Chromatin dynamics of transcriptional stress response: Enviromental stress-induced dynamic modulation of chromatin structure, gene expression and nuclear architecture in yeast (2005 -2006)

FWF P19966, Austrian Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Intranukleare Mechanismen der Stressregulation in Hefe (2008-2009) Garant aktivity: Christoph Schueller

ITMS 26240220086, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, 2.1 Biomedicína pre 21. Storočie – Nové diagnostické postupy –genomika, proteomika (2013-2015)

APVV-15-0308 „Molekulárno-farmakologické prístupy k liečbe inovatívnej reumatoidnej artritídy hodnotené za experimentálnych podmienok in vivo a in vitro“ (2016-2020) – spoluriešiteľ

5 x grant VEGA

Zahraničné pobyty

- 2003 – 2-týždňový pobyt na Oddelení Molekulárnej biológie University v Ženeve, Švajčiarsko. Trénig metodiky: Chromatin-immunoprecipitation assay

- 2005 -  2006 Vedecký  pracovník - VŠ učiteľ, pozícia postdoc na Inštitúte Biochémie, Biocentrum, Prírodovedecká fakulta Univerzita Viedeň, Rakúsko. Projekty: Úloha Arp4 a jeho komplexov na reguláciu transkripcie a jeho kooperácia s histónovými šaperónmi.  Optimalizácia novej metódy na dôkaz  vzájomnej väzby proteínov  Methylase assay. Výučba predmetu: Biochémia.

- 2005 – 2006 VŠ učiteľ na FachHochschule (FH) CAMPUS, Viedeň, Rakúsko, výučba predmetu: Molekulárna biológia

- 2008 -  2009 Vedecký  pracovník - VŠ učiteľ, pozícia postdoc na Inštitúte Biochémie, Biocentrum, Prírodovedecká fakulta Univerzita Viedeň, Rakúsko. výučba predmetu: Molekulárna biológia

- 2011 – VŠ učiteľ na Inštitúte Biochémie, Biocentrum, Prírodovedecká fakulta Univerzita Viedeň, Rakúsko. výučba predmetu: Biochémia