Legislatíva a dokumenty

Legislatíva a dokumenty platné pre Univerzitu Komenského v Bratislave


Výročné správy fakulty 


 

Základné vnútorné predpisy FaF UK:

 • Štatút FaF UK (schválený AS FaF UK a AS UK, platný od 10. 12. 2008

 • Organizačný priadok FaF UK (schválený AS FaF UK, platný od 13. 5. 2008
  Príloha č. 1: Organizačná štruktúra, zameranie pedagogickej a výskumno-vývojovej práce katedier FaFUK 
  Príloha č. 2: Prevádzkový poriadok dekanátu FaF UK

 • Študijný poriadok FaF UK
  Od 1. 9. 2020, v prechodnom období do schválenia nového znenia študijného poriadku FaF UK, platí pre študentov FaF UK: 
  Študijný poriadok UK: VP č. 20/2019, vrátane Príloh: Prílohy č. 1-5

  – Predpokladá sa, že nový študijný poriadok FaF UK nadobudne platnosť od 1. 1. 2021 

  – Študijný poriadok FaF UK, jeho úplné znenie v znení dodatkov č. 1 až 4, malo účinnosť od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020: Študijný poriadok FaF UK (2019)
  časti tohto vnútorného predpisu však ostávajú v platnosti podľa znenia prechodných ustanovení nových študijných poriadkov (2020): 
  "Podmienky kontrolných etáp štúdia, podmienky pre vykonanie štátnych skúšok a predmetov štátnych skúšok, spôsob hodnotenia dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce študentov zapísaných na štúdium pred nadobudnutím účinnosti tohto študijného poriadku zostávajú zachované podľa Študijného poriadku UK a študijného poriadku fakulty účinného do 31. augusta 2020."

Formuláre jednotlivých oddelení a referátov dekanátu FaF UK:


Aktuálne opatrenia v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 (2020):

Opatrenie dekana FaF UK č. 1/2020 v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 (súbor PDF)

Opatrenie dekana FaF UK č. 2/2020, ktorým sa upravuje harmonogram letného semestra v akademickom roku 2019/2020 (súbor PDF)


Archív legislatívnych predpisov fakulty (starý web FaF UK, neprístupný od septembra 2020)