Legislatíva a dokumenty

Legislatíva a dokumenty platné pre Univerzitu Komenského v Bratislave


Výročné a hodnotiace správy fakulty 


 

Základné vnútorné predpisy FaF UK:

 • Štatút FaF UK (pdf) (schválený Akademickým senátom UK v Bratislave) 
 • Organizačný priadok FaF UK (schválený Akademickým senátom UK v Bratislave) 
 • Dlhodobý zámer rozvoja FaF UK na roky 2021 - 2027 a jeho konkretizácia
  Dokument prerokovaný Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty, 15.6.2021 a následne schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty dňa 24. júna 2021
  Predpis je platný a účinný od 24. 06. 2021
 • Študijný poriadok FaF UK
  Študijný poriadok FaF UK (platný od 11.10.2023) Vnútorný predpis č. 15/2023 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (Prílohy)
  Študijný poriadok FaF UK (2020), úplné znenie vrátane príloh, nadobúda účinnosť 1. 1. 2021 ako Vnútorný predpis FaF UK č. 1/2020
  Od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, v prechodnom období pred schválením nového znenia študijného poriadku FaF UK, platil pre študentov FaF UK: 
  Študijný poriadok UK: VP č. 20/2019, vrátane Príloh: Prílohy č. 1-5
  – Predchádzajúci Študijný poriadok FaF UK (z roku 2013) mal, v znení dodatkov č. 1 až 4, účinnosť do 31. 8. 2020: Študijný poriadok FaF UK  (2013 – 2019); 
  časti tohto vnútorného predpisu však ostávajú v platnosti podľa znenia prechodných ustanovení nových študijných poriadkov (2020): 
  "Podmienky kontrolných etáp štúdia, podmienky pre vykonanie štátnych skúšok a predmetov štátnych skúšok, spôsob hodnotenia dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce študentov zapísaných na štúdium pred nadobudnutím účinnosti tohto študijného poriadku zostávajú zachované podľa Študijného poriadku UK a študijného poriadku fakulty účinného do 31. augusta 2020."

Formuláre jednotlivých oddelení a referátov dekanátu FaF UK:

 


Aktuálne opatrenia v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 (2020, 2021):

Opatrenie dekana FaF UK č. 1/2021, ktorým sa upravuje rigorózne konanie na FaF UK (súbor PDF)

Opatrenia dekana FaF UK č. 2/2021, ktorým sa upravuje harmonogram skúškového obdobia letného semestra v akademickom roku 2020/2021 na FaF UK (súbor PDF)

Opatrenie dekana FaF UK č. 3/2021, Dodatok č.1 k opatreniu dekana č.1/2019 týkajúceho sa odporúčaného študijného plánu na FaF UK (súbor PDF)

Opatrenie dekana FaF UK č. 1/2020 v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 (súbor PDF)

Opatrenie dekana FaF UK č. 2/2020, ktorým sa upravuje harmonogram letného semestra v akademickom roku 2019/2020 (súbor PDF)


Dôležité linky:

Koronavírus - opatrenia UK

Koronavírus a Slovensko


Archív legislatívnych predpisov fakulty (nový web FaF UK)

Archív legislatívnych predpisov fakulty (starý web FaF UK, neprístupný od septembra 2020)