Formuláre referátu ekonomiky práce a mzdovej účtarne

Príspevok na rekreáciu zamestnancov

S účinnosťou od 01. 01. 2019 poskytne zamestnávateľ (ZL) zamestnancovi (ZC) na základe jeho žiadosti príspevok na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275,- € ročne pri 100 % pracovnom úväzku.

Na poskytnutie príspevku musí zamestnanec spĺňať nasledovné podmienky:

  • ZC je zamestnaný u ZL v pracovnom pomere na pracovnú zmluvu (pri dohode nie je nárok)
  • Pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov ku dňu začatia rekreácie
  • ZC musí o príspevok požiadať najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ukončenia rekreácie

Ďalšie informácie a pokyny nájdete v INFOLETÁKU (PDF).

Na uplatnenie žiadosti je potrebné vyplniť formulár a spolu s účtovnými dokladmi na oprávnené výdavky doručiť na referát mzdovej účtarne dekanátu FaF UK, kde budú posúdené a prevzaté:

  • formulár žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu: 
    tlačivo na vyplnenie (PDF alebo DOCX)

Dohody

Príkaz rektora UK č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na Univerzite Komenského v Bratislave,
platný od 31. decembra 2015 a účinný od 1. januára 2016.

  • Príloha č. 2: KONTROLNÝ LIST – Požiadavka na vykonanie finančnej operácie – Preplatenie dohôd o  ...: Príloha č. 2 (PDF) (na vyplnenie: DOCX)

Rigorózne konanie

Návrh na poskytnutie odmeny za rigorózne konania: tlačivo – vzor (DOCX)

Prílohy k vnútorným predpisom FaF UK

Vnútorný predpis dekana FaF UK č. 1/2010 zo dňa 16. 2. 2010

  • Príloha 1: Návrh na vyplatenie odmien za vyučovanie v anglickom jazyku – tlačivo – vzor (DOCX)
  • Príloha 2: ...
  • Príloha 3: ...