Formuláre – zahraničné styky, medzinárodné vzťahy a mobility

Žiadosť o schválenie zahraničnej pracovnej cesty

Informácie o procese schvaľovania zahraničnej pracovnej cesty (ZPC):

 • žiadosť je potrebné predkladať na schválenie pred zasadnutím vedenia fakulty, najneskôr 2 týždne pred nástupom na ZPC
 • formulár sa používa pre zamestnancov i doktorandov
 • formulár sa používa pre dlhodobé i krátkodobé pobyty (kongresy, sympóziá, workshopy a i.)
 • formulár sa používa platí pre všetky krajiny, vrátane ČR
 • požadované prílohy k žiadosti:
  – aktívna účasť – konferencie: program podujatia, resp. pozvánka, s názvom prezentovaného príspevku (v žiadosti uviesť predpokladanú kategóriu publikačného výstupu podľa platnej smernice o EPČ),
  – aktívna účasť – iná: program podujatia, resp. pozvánka; (v žiadosti uviesť predpokladaný prínos pre fakultu),
  – pasívna účasť: kópia programu podujatia, resp. pozvánka; (v žiadosti uviesť predpokladaný prínos pre fakultu),
  – ZPC financované zo zdrojov mimo rozpočtu fakulty (napr. individuálny cestovný grant, úhrada pozývajúcou stranou, a pod.): informácia o finančnom krytí nákladov spojených so ZPC
 • v žiadosti sa požaduje:
  – predbežná kalkulácia nákladov
  – počas pedagogického procesu: zabezpečenie počas neprítomnosti pracovníka
  – vyzdvihnutie karty zahraničného poistenia
  – súhlas vedúceho pracoviska
  – v prípade čerpania prostriedkov z rozpočtu fakulty (vrátane grantových úloh): súhlas garanta projektu, resp. vedúceho pracovníka pracoviska/fakulty
  – v prípade doktorandov: vyjadrenie školiteľa (o tom, či je zahraničný pobyt doktoranda v súlade s jeho študijným a vedeckým programom)

Tlačivo – vzor (súbor PDF), na vyplnenie (súbor DOCX)

Vzor – dohoda o vyslaní doktoranda na pracovnú cestu (DOCX)