Odborová organizácia

Vitajte na stránkach Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava
(Základná organizácia OZ PŠaV)

Sídlo:
ZO OZ PŠaV pri FaF UK
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava


<output>02/501 17 363</output>

<output>02/501 17 363</output>

Organizačná štruktúra:


Fakultný výbor - 4 členovia

PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD - predseda

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD. - podpredseda FV, predseda BOZP komisie

doc. Mudr. Tatiana Stankovičová, CSc. tajomníčka FV

Lenka Svobodová -hospodárka FV

 

Revízna komisia -

Kristína Satková- predsedníčka 

RNDr. Daniela Tekeľová, CSc. - člen

PharmDr. Andrea Balažová, PhD. - člen

 

Komisia kultúrno športová - Lenka Svobodová

Komisia rekreačná - Zdenka Plaštiaková

Komisia sociálna - Zdenka Plaštiaková

 

 

 

Predseda fakultného výboru

PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.

Tel.: +421 2 9016 9391

rajtik@fpharm.uniba.sk

 

 

 

Prihláška do Odborovej organizácie