Vnútorný systém kvality

Vnútorný systém zabezpečovania kvality  FaF UK v Bratislave je zosúladený s požiadavkami zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a s akreditačnými štandardami.

  

Členstvo v Rade pre kvalitu Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (VP č. 4/2021):

Predseda:

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD. 
Farmaceutická fakulta  UK v Bratislave 

 

Členovia:

 • Mgr. Emil Babiak
  zástupca študentov, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
 • doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
  Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
 • prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.
  Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
 • prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
  Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
 • doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.
  Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
 • doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.
  Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
 • RNDr. Vladimír Mičieta
  Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK + MED)
 • Mgr. Dominika Nádaská
  zástupkyňa študentov FaF UK v Bratislave
 • PharmDr. Michaela Palágyi, PhD.
  Asociácia pre generické a biosimilárne lieky (GENAS)
 • PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.
  Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
 • PharmDr. Ondrej Sukeľ
  Slovenská lekárnická komora
 • Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.
  Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
 • doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.
  Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

Členstvo v Rade študijného programu pre viac študijných programov Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty

Členovia Rady študijného programu pre viac študijných programov Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (ďalej Farmaceutická fakulta  UK v Bratislave):

 • PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.
  Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta, Brno, Česká republika
 • Mgr. Emil Babiak
  zástupca študentov Farmaceutickej fakulty  UK v Bratislave
 • doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • Ing. PharmDr. Lukáš Kerti
  zástupca študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
 • prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • PharmDr. Katarína Maráková, PhD.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • RNDr. Vladimír Mičieta
  Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK + MED)
 • prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • prof. Ing. Milan Nagy, CSc.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • Tereza Patková
  zástupkyňa študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
 • doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • PharmDr. Peter Potúček, PhD.
  PHC Project HealthCare
 • PharmDr. Ondrej Sukeľ
  Slovenská lekárnická komora
 • doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave
 • prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.
  Farmaceutická  fakulta  UK v Bratislave

Členstvo v Akreditačnej rade Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty

Členovia Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (ďalej Farmaceutická fakulta  UK v Bratislave): 

 • doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.
  Farmaceutická fakulta  UK v Bratislave 
 • doc. PharmDr. Jana Gallová, CSc.
  Farmaceutická fakulta  UK v Bratislave 
 • prof. RNDr. Emil Havránek, PhD.
  emeritný profesor, Bratislava
 • PharmDr. Jana Kubíková, PhD., MPH
  Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava (NÚSCH, a.s.), a Farmaceutická fakulta  UK v Bratislave 
 • prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
  Farmaceutická fakulta  UK v Bratislave 
 • doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.
  Farmaceutická fakulta  UK v Bratislave
 • PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.
  Farmaceutická fakulta  UK v Bratislave
 • Mgr. Dominika Nádaská
  Zástupkyňa študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
 • PharmDr. Michaela Palágyi, PhD.
  Asociácia pre generické a biosimilárne lieky  (GENAS), Bratislava
 • doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.
  Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta, Brno, Česká republika
 • Tomáš Sádecký
  zástupca študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
 • PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.
  Farmaceutická fakulta  UK v Bratislave
 • PharmDr. Vasil Šatnik, PhD.
  Slovenská lekárnická komora, Bratislava a Stredoslovenský ústav Srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica