Akreditované študijné programy

Garanti a spolugaranti od akademického roku 2022/2023

Študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky (ZDP)

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

Zdravotnícka hygiena
doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
VUPCH SK, VUPCH EN, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

Ekonomika v zdravotníctve
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.

Imunologické diagnostiká
doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

Zdravotnícke a diagnostické pomôcky a biologické prostredie
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
VUPCH SK, VUPCH EN, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

Chemické diagnostické a zdravotnícke pomôcky, ich vlastnosti a štandardizácia
PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

Študijné programy farmácia

uskutočňované v dennej forme v slovenskom jazyku (FA) a v dennej forme v anglickom jazyku (FA/A)

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

Farmakológia
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
VUPCH SK, VUPCH EN, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

Farmaceutická chémia
doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.
VUPCH SK, VUPCH EN, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

Sociálna farmácia a lekárenstvo
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA

Farmakognózia
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Farmaceutická technológia
PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Študijné programy farmaceutická chémia

uskutočňované v dennej forme v slovenskom jazyku (dFMX), v dennej forme v anglickom jazyku(dFMX/A), v externej forme v slovenskom jazyku (dFMX/x) a v externej forme v anglickom jazyku (dFMX/A/x)

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

Farmaceutická chémia, Analytická chémia
prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Farmaceutická chémia, Fyzikálna chémia
prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.
VUPCH SK, VUPCH EN, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

Farmaceutická chémia
doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.
VUPCH SK, VUPCH EN, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5


Študijné programy farmakognózia

uskutočňované v dennej forme v slovenskom jazyku (dFMG), v dennej forme v anglickom jazyku(dFMG/A), v externej forme v slovenskom jazyku (dFMG/x) a v externej forme v anglickom jazyku (dFMG/A/x)

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

Farmakognózia
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Farmakognózia
prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

Farmakognózia
doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

Nové trendy v oblasti prírodných liečiv
doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

Farmaceutická botanika
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.


Študijné programy farmakológia

uskutočňované v dennej forme v slovenskom jazyku (dFML), v dennej forme v anglickom jazyku(dFML/A), v externej forme v slovenskom jazyku (dFML/x) a v externej forme v anglickom jazyku (dFML/A/x)

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

Farmakológia, Fyziológia
prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

Farmakológia, Fyziológia
doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

Farmakológia, Toxikológia
doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.


Študijné programy klinická farmácia

uskutočňované v dennej forme v slovenskom jazyku (dKFC), v dennej forme v anglickom jazyku(dKFC/A), v externej forme v slovenskom jazyku (dKFC/x) a v externej forme v anglickom jazyku (dKFC/A/x)

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

Klinická farmácia, Klinická farmakológia a farmakoterapia
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.
VUPCH SK, VUPCH EN, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

Lekárenstvo-sociálna farmácia
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH., MBA.

Klinická farmácia, Klinická farmakológia a farmakoterapia
doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.


Informačné listy predmetov

Odporúčané študijné plány pre študentov prvých ročníkov od akademického roku 2022/2023

Opisy akreditovaných študijných programov