Akademický senát

Akademický senát Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FaF UK) vznikol v roku 1990 podľa Zákona o vysokých školách č. 172/1990 Zb. ako najvyšší zastupiteľský orgán akademickej obce, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov (zamestnanecká časť) a študentov (študentská časť). Spoločne s dekanom, Vedeckou radou FaF UK a disciplinárnou komisiou pre študentov tvorí akademickú samosprávu Farmaceutickej fakulty UK.

Rozsah pôsobnosti a právomoci Akademického senátu FaF UK sú v súčasnosti dané Zákonom o vysokých školách (§ 27 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Štatútom Univerzity Komenského a Štatútom FaF UK. Akademický senát sa v rozsahu pôsobností určených zákonom podieľa na rozhodovaní o zásadných otázkach činnosti fakulty, rozhoduje o vnútorných predpisoch fakulty, schvaľuje rozpočet fakulty a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty, schvaľuje dlhodobý zámer fakulty vo všetkých jej činnostiach, a tým aj koncepciu jej rozvoja, volí a odvoláva dekana, schvaľuje návrh na odvolanie dekana rektorom, schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení fakulty a dlhodobý zámer fakulty, schvaľuje podmienky na prijímacie konanie, na návrh dekana schvaľuje prodekanov a členov vedeckej rady, rozhoduje o ďalších aktivitách a činnostiach fakulty spadajúcich do pôsobnosti senátu. Akademický senát sa vyjadruje k návrhom dekana na zriadenie či zrušenie pracovísk fakulty, k návrhom rektora na prevod majetku fakulty a pred schválením vo Vedeckej rade FaF UK prerokúva návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta.

AS FaF UK tvorí 21 členov, z toho 14 zastupuje zamestnaneckú časť akademickej obce a 7 jej študentskú časť vrátane študentov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania, ktorými sú doktorandi študujúci v internej forme doktorandského štúdia. Funkčné obdobie AS FaF UK je v súčasnosti štvorročné.