Vedenie fakulty

Dekan

 

prof. PharmDr. Pavel MUČAJI, PhD.
e-mail: dekan@fpharm.uniba.sk
tel.: (02) 50 117 102


Sekretariát dekana:

Mgr. Zuzana IŽOVÁ

e-mail: sdfpharm.uniba.sk
tel.: (02) 50 117 101

Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

 

doc. PharmDr. Jindra VALENTOVÁ, PhD.

e-mail: valentovafpharm.uniba.sk 
tel.: (02) 50 117 115, (02) 50 117 330

Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky a doktorandské štúdium

 

doc. Mgr. Martina HRČKA DUBNIČKOVÁ, PhD.

e-mail: dubnickovafpharm.uniba.sk
tel.: (02) 50 117 119

Prodekan pre rozvoj fakulty, spoluprácu s praxou a informačné technológie

 

Jaroslav TÓTH, PhD.

e-mail: tothfpharm.uniba.sk 
tel.: (02) 50 117 119, (02) 50 117 209

Tajomníčka fakulty

 

Mgr. Ing. Ingrid SLEZÁKOVÁ
e-mail: tffpharm.uniba.sk 
tel.: (02) 50 117 104


Asistentka tajomníčky fakulty
:

Jana BLÁHOVÁ
e-mail: atffpharm.uniba.sk
tel.: (02) 50 117 103

 


Vedenie fakulty je poradným orgánom dekana.

Členmi vedenia fakulty sú dekan, prodekani, tajomník fakulty, predseda akademického senátu fakulty, predseda jeho zamestnaneckej časti a predseda jeho študentskej časti. Na rokovania vedenia fakulty môže byť prizývaný predseda odborovej organizácie.

Vedenie fakulty prerokúva koncepčné a organizačné záležitosti fakulty a organizačne zabezpečuje jej činnosť a plnenie jej poslania.