Vedenie fakulty

Dekan

 

prof. PharmDr. Ján KLIMAS, PhD., MPH
e-mail: dekan@fpharm.uniba.sk
tel.: +421 2 9016 9102


Sekretariát dekana:

Mgr. Zuzana IŽOVÁ

e-mail: sdfpharm.uniba.sk
tel.: +421 2 9016 9101

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky a projektovú činnosť

 

prof. Ing. Vladimír FRECER, DrSc.

e-mail: frecerfpharm.uniba.sk 
tel.: +421 2 9016 9115, +421 2 9016 9281

Prodekan pre doktorandské štúdium

 

doc. PharmDr. Miloš LUKÁČ, PhD.

e-mail: lukacfpharm.uniba.sk   
tel.: +421 2 9016 9115, +421 2 9016 9329 

Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom programe farmácia

 

doc. PharmDr. Marek MÁŤUŠ, PhD.

e-mail: matusfpharm.uniba.sk
tel.: +421 2 9016 9374

Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky a pre rozvoj fakulty

 

PharmDr. Milica MOLITORISOVÁ, PhD. 

e-mail: milica.molitorisovauniba.sk 
tel.: +421 2 9016 9119, +421 2 9016 9262 

Prodekanka pre spoluprácu s praxou, špecializačné štúdium a informačné technológie

 

PharmDr. Miroslava SNOPKOVÁ, PhD.

e-mail: snopkovafpharm.uniba.sk  
tel.:+421 2 9016 2119, +421 2 9016 9344

Tajomník fakulty

 

Ing. Peter SLOVÁK
e-mail: tffpharm.uniba.sk 
tel.: +421 2 9016 9104


Asistentka tajomníka fakulty
:

Jana BLÁHOVÁ
e-mail: atffpharm.uniba.sk
tel.: +421 2 9016 9103

 


Vedenie fakulty je poradným orgánom dekana.

Členmi vedenia fakulty sú dekan, prodekani, tajomník fakulty, predseda akademického senátu fakulty, predseda jeho zamestnaneckej časti a predseda jeho študentskej časti. Na rokovania vedenia fakulty môže byť prizývaný predseda odborovej organizácie.

Vedenie fakulty prerokúva koncepčné a organizačné záležitosti fakulty a organizačne zabezpečuje jej činnosť a plnenie jej poslania.