Disciplinárna komisia fakulty pre študentov

Disciplinárna komisia fakulty patrí medzi orgány akademickej samosprávy fakulty; prerokúva disciplinárne priestupky študentov fakulty a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi. 

Zloženie disciplinárnej komisie FaF UK pre študentov

Predseda:

  • doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. – prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Členovia:

  • PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD. – za zamestnaneckú časť akademickej obce
  • Laura Adamkovičová – za študentskú časť akademickej obce
  • Mgr. Katarína Želinská – za študentskú časť akademickej obce