Disciplinárna komisia fakulty pre študentov

Disciplinárna komisia fakulty patrí medzi orgány akademickej samosprávy fakulty; prerokúva disciplinárne priestupky študentov fakulty a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi. 

Zloženie disciplinárnej komisie FaF UK pre študentov

Predseda:

  • doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD. – prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom programe farmácia

Členovia:

  • PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD. – za zamestnaneckú časť akademickej obce
  • Nikolas Zúbek – za študentskú časť akademickej obce
  • Eliška Sabová – za študentskú časť akademickej obce