Vedecká rada

Vedecká rada (VR) je orgán akademickej samosprávy Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
Jej hlavnou činnosťou je hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy; prerokúvanie dlhodobého zámeru fakulty; prerokúvanie návrhov študijných programov; schvaľovanie školiteľov pre doktorandské štúdium; prerokúvanie kritérií na habilitácie docentov a kritérií na vymenovanie profesorov (tieto sa predkladajú na schválenie Vedeckej rade Univerzity Komenského), atď.

(podrobnejšie uvádza Rokovací poriadok Vedeckej rady FaF UK).


Členovia vedeckej rady FaF UK:
 • prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH – dekan FaF UK (predseda VR FaF UK)
 • prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. (prodekan FaF UK)
 • doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. (prodekan FaF UK)
 • doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD. (prodekan FaF UK)
 • PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.  (prodekanka FaF UK)
 • PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. (prodekanka FaF UK)
 • doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD. (FaF UK)
 • prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. (FaF UK)
 • prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. (BMC SAV, Bratislava)
 • doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. (FaF UK)
 • prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. (FaF UK)
 • prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD. (FaF UK)
 • PharmDr. Veronika Mikušová, PhD. (FaF UK)
 • prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., (FChPT STU, Bratislava)
 • prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. (FaF UK)
 • prof. Ing. Milan Nagy, CSc. (FaF UK)
 • doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. (FaF UK)
 • doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. (CEM SAV, Bratislava)
 • doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. (FaF UK)
 • PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc. (ŠÚKL, Bratislava)  
 • doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (FaF UK, Hradec Králové)
 • PharmDr. Ondrej Sukeľ (Slek, Bratislava)
 • doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA) (FaF UK)
 • prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. (FaF UK)
 • prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. (FaF MUNI, Brno)

 

Prizýva sa bez hlasovacieho práva:

 • Mgr. Michal Hanko, PhD. – predseda AS FaF UK