Vedecká rada

Vedecká rada (VR) je orgán akademickej samosprávy Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jej hlavnou činnosťou je hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy; prerokúvanie dlhodobého zámeru fakulty; prerokúvanie návrhov študijných programov; schvaľovanie školiteľov pre doktorandské štúdium; prerokúvanie kritérií na habilitácie docentov a kritérií na vymenovanie profesorov (tieto sa predkladajú na schválenie Vedeckej rade Univerzity Komenského), atď.
(podrobnejšie uvádza Rokovací poriadok Vedeckej rady FaF UK).

Vedecká rada FaF UK má v súčasnosti 21 členov.


Členovia vedeckej rady FaF UK:
 • prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. – dekan FaF UK (predseda VR FaF UK)

 • doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD. – prodekanka FaF UK
 • Mgr. Jaroslav Tóth, PhD. – prodekan FaF UK

 • doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. – prodekanka FaF UK 
 • PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.
 • PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc. 
 • doc. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.
 • doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.
 • prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

 • prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
 • prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

 • prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

 • prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

 • doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. 
 • doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA
 • MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

 • doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc

 • prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.

 • doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.

 

Prizývajú sa bez hlasovacieho práva:

 • RNDr. František Bilka, PhD. – predseda AS FaF UK

 • podpredseda akademického senátu fakulty – študent