Vedecká rada

Vedecká rada (VR) je orgán akademickej samosprávy Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
Jej hlavnou činnosťou je hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy; prerokúvanie dlhodobého zámeru fakulty; prerokúvanie návrhov študijných programov; schvaľovanie školiteľov pre doktorandské štúdium; prerokúvanie kritérií na habilitácie docentov a kritérií na vymenovanie profesorov (tieto sa predkladajú na schválenie Vedeckej rade Univerzity Komenského), atď.

(podrobnejšie uvádza vnútorný predpis č. 6/2024 Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty).

 

Členovia vedeckej rady FaF UK- na obdobie 2023-2027 (schválené AS FaF UK 26.9.2023)

        Interní členovia:

 1. prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH – dekan FaF UK (predseda VR FaF UK)
 2. prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. (prodekan FaF UK)
 3. doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. (prodekan FaF UK)
 4. doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD. (prodekan FaF UK)
 5. PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.  (prodekanka FaF UK)
 6. PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. (prodekanka FaF UK)

 7. doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD. (vedúci KFCH, FaF UK)
 8. prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. (FaF UK)
 9. doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. (vedúci KFT, FaF UK)
 10. prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD. (vedúci KFANF, FaF UK)
 11. PharmDr. Veronika Mikušová, PhD. (vedúca KGF, FaF UK)
 12. prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. (vedúci KFB, FaF UK)
 13. prof. Ing. Milan Nagy, CSc. (FaF UK)
 14. doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. (vedúci KBMBL, FaF UK)
 15. doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD. (FaF UK)
 16. doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. (vedúci KChTL, FaF UK)
 17. doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA (vedúci KORF, FaF UK)
 18. prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. (vedúca KFChL, FaF UK)


  Externí členovia:

 19. prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. (BMC SAV, Bratislava)
 20. Ing. Igor Lacík, DrSc. (ÚP SAV, Bratislava)
 21. RNDr. Mojmír Mach, PhD. (CEM SAV, Bratislava)
 22. prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (FChPT STU, Bratislava)
 23. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. (UVLF, Košice)
 24. PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc. (ŠÚKL, Bratislava)  
 25. doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (FaF UK, Hradec Králové)
 26. prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. (FaF MUNI, Brno)

  

Prizýva sa bez hlasovacieho práva:

Mgr. Michal Hanko, PhD. – predseda AS FaF UK