Vedecká rada

Vedecká rada (VR) je orgán akademickej samosprávy Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
Jej hlavnou činnosťou je hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy; prerokúvanie dlhodobého zámeru fakulty; prerokúvanie návrhov študijných programov; schvaľovanie školiteľov pre doktorandské štúdium; prerokúvanie kritérií na habilitácie docentov a kritérií na vymenovanie profesorov (tieto sa predkladajú na schválenie Vedeckej rade Univerzity Komenského), atď.

(podrobnejšie uvádza Rokovací poriadok Vedeckej rady FaF UK).

Vedecká rada FaF UK má v súčasnosti ... členov.


Členovia vedeckej rady FaF UK:
  • prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH – dekan FaF UK (predseda VR FaF UK)
  • prodekani FaF UK
  • vedúci katedier FaF UK 
  • členovia z akademickej obce UK 
  • členovia mimo akademickej obce UK

 

Prizýva sa bez hlasovacieho práva:

  • RNDr. František Bilka, PhD. – predseda AS FaF UK