Habilitačné a vymenúvacie konania

Právna úprava

Legislatíva v zmysle ktorej sa postupuje pri habilitačnom a inauguračnom konaní

Vyhláška MŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

 

Ďalšie predpisy podľa dátumu podania žiadosti

Žiadosť podaná do 31.8.2022: 

Vnútorný predpis č. 7/2014 Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1

Vnútorný predpis č. 3/2014 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na FaF UK platné od roku 2014.

 

Žiadosť podaná od 1.9.2022:

Vnútorný predpis č. 24/2021 Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 25/2021Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na Univerzite Komenského v Bratislave

 

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor a opisy odborov na FaF UK od 1.9.2022:

 

Minimálne kritériá:

Farmaceutická chémia

Farmakognózia

Farmakológia

Klinická farmácia

 

Opisy odborov:

Farmaceutická chémia

Farmakognózia

Farmakológia

Klinická farmácia

 

 

Podanie žiadosti

Pri podaní žiadosti postupujte v zmysle predpisu: 

 

Vnútorný predpis č. 4/2022 Opatrenie dekana Farmaceutickej fakulty UK, ktorým sa usmerňuje postup pri podaní žiadosti o začatie habilitačného konania a inauguračného konania na Univerzite Komenského, Farmaceutickej fakulte 

 

Pre komplexné informácie a podklady k žiadosti kontaktujte: 

Mgr. Adriana LENDVAYOVÁ

Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a projektovej činnosti 

Referát vedeckovýskumnej činnosti

+421 2 9016 9107

ov@fpharm.uniba.sk  

lendvayova@fpharm.uniba.sk