Habilitačné a vymenúvacie konania

Právna úprava

Legislatíva v zmysle ktorej sa postupuje pri habilitačnom a inauguračnom konaní

Vyhláška MŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

 

Ďalšie predpisy podľa dátumu podania žiadosti

Žiadosť podaná do 31.8.2022: 

Vnútorný predpis č. 7/2014 Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1

Vnútorný predpis č. 3/2014 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na FaF UK platné od roku 2014.

 

Žiadosť podaná od 1.9.2022:

Vnútorný predpis č. 24/2021 Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 25/2021Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na Univerzite Komenského v Bratislave

 

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na FaF UK od 1.9.2022:

Farmaceutická chémia

Farmakognózia

Farmakológia

Klinická farmácia

 

Opisy odborov na FaF UK od 1.9.2022:

Farmaceutická chémia

Farmakognózia

Farmakológia

Klinická farmácia

 

Žiadosť podaná od 5.6.2023:

Vedecká rada FaF UK v Bratislave na svojom zasadnutí, dňa 21.3.2023 a následne Vedecká rada UK v Bratislave, dňa 5.6.2023 schválila v prílohe k Smernici rektora č. 24/2021 Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na FaF UK v Bratislave nasledovné zmeny:

1. Z dôvodu zosúladenia pojmov v minimálnych štandardoch pre odbory habilitačného a inauguračného konania na Univerzite Komenského v Bratislave, pre všetky odbory HaIK na FaF UK v Minimálnych kritériách na získanie titulu docent a titulu profesor v bode 2. Vedeckovýskumná činnosť zmenu termínu “senior autor“ na termín „posledný autor“. 

2. Z dôvodu zosúladenia minimálnych štandardov odboru HaIK klinická farmácia s klinickými lekárskymi odbormi na UK v Bratislave pre odbor HaIK klinická farmácia doplnenie v kategorizácii výstupov B o „ostatné vedecké publikácie in extenso v ostatných recenzovaných časopisoch, minimálne národného významu“. 

Podanie žiadosti

Pri podaní žiadosti postupujte v zmysle predpisu: 
Vnútorný predpis č. 4/2022 Opatrenie dekana Farmaceutickej fakulty UK, ktorým sa usmerňuje postup pri podaní žiadosti o začatie habilitačného konania a inauguračného konania na Univerzite Komenského, Farmaceutickej fakulte

Kontakt

Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a projektovej činnosti
Referát vedeckovýskumnej činnosti
Mgr. Adriana LENDVAYOVÁ - vedúca oddelenia
tel.: +421 2 9016 9107
e-mail: ovfpharm.uniba.sk
lendvayovafpharm.uniba.sk

Ďalšie informácie ku kontaktom sú k dispozícii na tomto linku.