Oznamy o habilitačných a vymenúvacích konaniach

Aktuálne prebiehajúce vymenúvacie konania

Meno a priezvisko uchádzača: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH

Odbor habilitačného a inauguračného konania: klinická farmácia

Téma inauguračnej prednášky: „Hodnotenie zdravotníckych technológií“

Inauguračná prednáška sa uskutočnila dňa 19.5.2023 o 10:30 h s miestom konania na Farmaceutickej fakulte UK, Odbojárov 10, v Aule FaF UK.

Anotácia k prednáške

Pozvánka

Inauguračnú prednášku bolo možné počúvať online. 

Ukončené habilitačné konania na FaF UK v roku 2024

doc. PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.

Odbor habilitačného a inauguračného konania: farmakológia

Téma habilitačnej práce: Modulácia vápnikového hospodárenia a bunkovej smrti ako nástroje kardioprotekcie

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 7.11.2023 s miestom konania na Farmaceutickej fakulte UK, Odbojárov 10. Habilitačná prednáška v Multimediálnej miestnosti FaF UK a obhajoba habilitačnej práce v Sieni Vedeckej rady FaF UK.

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore farmakológia:  vydaný s účinnosťou od 01.01.2024

Ukončené habilitačné konania na FaF UK v roku 2023

doc. PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

odbor habilitačného a inauguračného konania: klinická farmácia

Téma habilitačnej práce: Hodnotenie dostupnosti liekov na zriedkavé choroby v Európe a na Slovensku

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 21.9.2023 s miestom konania na Farmaceutickej fakulte UK, Odbojárov 10. Habilitačná prednáška v Multimediálnej miestnosti FaF UK a obhajoba habilitačnej práce v Sieni Vedeckej rady FaF UK.

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia:  vydaný s účinnosťou od 01.12.2023

Ukončené habilitačné konania na FaF UK v roku 2022

doc. PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.

odbor habilitačného a inauguračného konania: klinická farmácia

Téma habilitačnej práce: Hodnotenie vybraných xenobiotík z aspektu farmakovigilancie a toxikovigilancie na základe analýzy akútnych intoxikácií

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 27.4.2022 s miestom konania na Farmaceutickej fakulte UK, Odbojárov 10. Habilitačná prednáška v Aule FaF UK a obhajoba habilitačnej práce v Sieni Vedeckej rady FaF UK.

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia:  vydaný s účinnosťou od 01.08.2022

 

doc. PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.

odbor habilitačného a inauguračného konania: farmakológia

Téma habilitačnej práce: VYUŽITIE PYCNOGENOLU V LIEČBE DIABETU

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 7.4.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10.

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia: vydaný s účinnosťou od 01.08.2022

 

doc. Mgr. Diana Vavrincová

odbor habilitačného a inauguračného konania: farmakológia

Téma habilitačnej práce: Indolamín 2,3-dioxygenáza - budúcnosť transplantačnej medicíny?

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 20.4.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia: vydaný s účinnosťou od 01.09.2022

 

doc. Mgr. Peter Vavrinec

odbor habilitačného a inauguračného konania: farmakológia

Téma habilitačnej práce: Arteriálna myogénna konstrikcia v chronickom ochorení obličiek a hypertenzii

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 30.3.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia: vydaný s účinnosťou od 01.09.2022

 

doc. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

odbor habilitačného a inauguračného konania: farmaceutická chémia

Téma habilitačnej práce: Pokročilé aplikácie kapilárnej elektroforézy vo farmácii a bioanalýze

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 5.5.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10.

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia: vydaný s účinnosťou od 01.08.2022