Oznamy o habilitačných a vymenúvacích konaniach

Aktuálne prebiehajúce habilitačné konania na FaF UK

Meno a priezvisko uchádzača: PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.

Študijný odbor: klinická farmácia

Téma habilitačnej práce: Hodnotenie vybraných xenobiotík z aspektu farmakovigilancie a toxikovigilancie na základe analýzy akútnych intoxikácií

 

Meno a priezvisko uchádzača: PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.

Študijný odbor: farmakológia

Téma habilitačnej práce: VYUŽITIE PYCNOGENOLU V LIEČBE DIABETU

 

Meno a priezvisko uchádzača: Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

Študijný odbor: farmakológia

Téma habilitačnej práce: Indolamín 2,3-dioxygenáza - budúcnosť transplantačnej medicíny?

 

Meno a priezvisko uchádzača: Mgr. Peter Vavrinec, PhD.

Študijný odbor: farmakológia

Téma habilitačnej práce: Arteriálna myogénna konstrikcia v chronickom ochorení obličiek a hypertenzii