Študentská vedecká činnosť

Veda a výskum sú neoddeliteľnou súčasťou základných činností kvalitných univerzít. Zapojenie študentov a ich výchova v tomto smere patrí k pokročilým formám vzdelávacích aktivít na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Podporuje následné kontinuálne vzdelávanie, ako aj neskoršiu flexibilnú orientáciu v najnovších vedeckých poznatkoch, vysokú úroveň slovnej prezentácie výsledkov práce a obhajobu v diskusii. Jednoznačne prispieva k vypracovaniu kvalitnej záverečnej práce, ale aj k vytvoreniu zásobníka absolventov fakulty pre ich zaradenie do výskumu prostredníctvom doktorandského štúdia, ktoré je základom mladej generácie pedagogických a výskumných zamestnancov v odbore farmácia.

Študentská vedecká práca potrebuje aj adekvátny priestor na zverejnenie svojich výsledkov. Konferencie študentskej vedeckej činnosti nie sú iba priestorom, kde si nádejné vedecké talenty môžu zmerať sily, ale aj získať skúsenosti pre úspešnú reprezentáciu na náročných medzinárodných vedeckých konferenciách. Odzrkadľujú úroveň vedecko-výskumnej činnosti jednotlivých pracovísk a tiež vnútornú atmosféru fakulty.

Organizačné a odborné zabezpečenie študentskej vedeckej činnosti a fakultných študentských vedeckých konferencií na Farmaceutickej fakulte UK rieši štatút študentskej vedeckej činnosti.

  • Študentská vedecká činnosť (ďalej aj ŠVČ) na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj FaF UK) je súčasťou vzdelávacej činnosti, realizovaná formou tvorivej vedeckej práce študentov.
  • Hlavným cieľom ŠVČ na FaF UK je vytváranie predpokladov pre vedeckú činnosť študentov a individuálny rozvoj tvorivých schopností študentov.
  • Do ŠVČ sa môžu zapojiť všetci študenti študujúci na FaF UK na základe vlastného slobodného rozhodnutia.
  • ŠVČ sa realizuje formou tímovej alebo individuálnej tvorivej činnosti študentov na katedrách a pracoviskách FaF UK, alebo v spolupráci s mimofakultnými pracoviskami pod vedením pedagogických a výskumných pracovníkov, ako aj odborníkov z praxe.
  • Fakultná študentská vedecká konferencia (ďalej aj FŠVK) je vrcholným podujatím súťažného charakteru, na ktorom sa prezentujú najlepšie samostatné študentské vedecké práce študentov FaF UK.
  • Účelom konferencie je stimulovať vedeckú aktivitu študentov a umožniť im prezentáciu výsledkov na ďalších vedeckých fórach.
  • Konferencia sa koná pod záštitou dekana FaF UK a je organizovaná Radou ŠVČ na FaF UK a Slovenským spolkom študentov farmácie.