Fakultná študentská vedecká konferencia

Fakultná študentská vedecká konferencia 2018

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,  

tento rok oslávi Študentská vedecká konferencia na FaF UK svoje 50. jubileum (ročník L.). Aj tento akademický rok sa ŠVK uskutoční v rámci Týždňa farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa)

14. marca 2019.

Na Študentskú vedeckú konferenciu sa môžu prihlásiť študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Vyplnenú prihlášku – 0. cirkulár zašlite v elektronickej forme na adresu balazovafpharm.uniba.sk do 28. februára 2019.

Abstrakt, ktorý bude zároveň aj záväznou prihláškou zašlite v elektronickej forme – formát RTF na adresu balazovafpharm.uniba.sk do 5. marca 2019

Prihlášku, pokynyvzory pre písanie prácabstraktov nájdete na tejto webovej stránke.

 

Prácu je potrebné odovzdať v jednom exemplári do 11. marca 2019.  

 

Prosím o dodržanie uvedených termínov!  

 

Tí doktorandi, ktorí vystúpia na Študentskej vedeckej konferencii získajú za svoju účasť kredity podľa pravidiel Organizácie doktorandského štúdia na Farmaceutickej fakulte UK.    

 

S pozdravom

 

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.
predsedníčka Rady ŠVČ