Fakultná študentská vedecká konferencia

Výsledky 55. Študentskej vedeckej konferencie

Sekcia biologických vied:
1. miesto: Ivana Radosová
2. miesto: Anna Kekeláková
3. miesto: Simona Chvílová

Sekcia chemických vied:
1. miesto: Michaela Polačková
2. miesto: Lucia Ly Nguyenová
3. miesto: Tomáš Sádecký

Sekcia farmaceutickej technológie:
1. miesto: Daniel Krchňák
2. miesto: Daniel Lutz
3. miesto: Miroslava Boškajová

Sekcia klinickej a sociálnej farmácie:
1. miesto: Simona Hromníková
2. miesto: Karin Ťureková
3. miesto: Simona Dudonová


Výsledky 55. ŠVK (pdf)

Fakultná študentská vedecká konferencia 2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,  

v tomto akademickom roku sa uskutoční 55. ročník Študentskej vedeckej konferencie a bude sa konať:

16. apríla 2024, od 13:00 v AULE FaF UK

Na Študentskú vedeckú konferenciu sa môžu prihlásiť študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Vyplnenú prihlášku – 0. cirkulár zašlite v elektronickej forme na adresu balazovafpharm.uniba.sk do 22. marca 2024.

Abstrakt, ktorý bude zároveň aj záväznou prihláškou zašlite v elektronickej forme – formát RTF na adresu balazovafpharm.uniba.sk do 05. apríla 2024

Prihlášku, pokynyvzory pre písanie prácabstraktov nájdete na tejto webovej stránke.

 

Prácu je potrebné odovzdať v elektronickej forme vo formáte PDF zaslaním na e-mailovú adresu balazovafpharm.uniba.sk do 12. apríla 2024.  

 

Prosím o dodržanie uvedených termínov!  

 

Tí doktorandi, ktorí vystúpia na Študentskej vedeckej konferencii získajú za svoju účasť kredity podľa pravidiel Organizácie doktorandského štúdia na Farmaceutickej fakulte UK.    

 

S pozdravom

 

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.
predsedníčka Rady ŠVČ