Fakultná študentská vedecká konferencia

Fakultná študentská vedecká konferencia 2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,  

tento rok sa bude Študentská vedecká konferencia na FaF UK konať už po 53. raz (ročník LIII.) a opäť sa uskutoční v termíne nadväzujúcom na Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa)

12. apríla 2022, od 10:00 v AULE FaF UK

Na Študentskú vedeckú konferenciu sa môžu prihlásiť študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Vyplnenú prihlášku – 0. cirkulár zašlite v elektronickej forme na adresu balazovafpharm.uniba.sk do 17. marca 2022.

Abstrakt, ktorý bude zároveň aj záväznou prihláškou zašlite v elektronickej forme – formát RTF na adresu balazovafpharm.uniba.sk do 25. marca 2022

Prihlášku, pokynyvzory pre písanie prácabstraktov nájdete na tejto webovej stránke.

 

Prácu je potrebné odovzdať v elektronickej forme vo formáte PDF zaslaním na e-mailovú adresu balazovafpharm.uniba.sk do 01. apríla 2022.  

 

Prosím o dodržanie uvedených termínov!  

 

Tí doktorandi, ktorí vystúpia na Študentskej vedeckej konferencii získajú za svoju účasť kredity podľa pravidiel Organizácie doktorandského štúdia na Farmaceutickej fakulte UK.    

 

S pozdravom

 

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.
predsedníčka Rady ŠVČ