Archív dokumentov

Archív základných vnútorných predpisov FaF UK

  • Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty, vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, a v ďalšej tvorivej činnosti, vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom Univerzity Komenského v Bratislave, na obdobie rokov 2018 – 2024. Dokument prerokovaný Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty, 12.6.2018 a následne schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty, dňa 19. júna 2018.