PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.

PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.
Pracovná pozíciavysokoškolský učiteľ - odborný asistent
Kontaktné informácie

Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 331, 3. poschodie

e-mail: kinovasepova(at)fpharm.uniba.sk

tel.: +421 2 9016 2311

Vzdelanie
2007-2011

Doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore biochémia, titul PhD.

Téma: Biochemická a genetická charakterizácia vybraných potenciálne probiotických mikroorganizmov

Školiteľ: doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc.

Školiteľ špecialista: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

2008

Rigorózne konanie na Farmaceutickej fakulte UK, titul PharmDr.

Téma: Identifikácia a diferenciácia zástupcov rodu Lactobacillus molekulárno-biologickými metódami

Školiteľ: doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc.

Školiteľ špecialista: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

2007

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte v odbore 7.3.1. Farmácia, titul Mgr.

Téma: Molekulárno-biologická charakterizácia baktérií mliečneho kvasenia

Školiteľ: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť

- Identifikácia potenciálne probiotických mikroorganizmov rodu Lactobacillus

- Charakterizácia probiotických kandidátov: adherenčné vlastnosti in vitro, metabolické vlastnosti, antimikrobiálne vlastnosti, produkcia a spektrum účinku antimikrobiálnych látok

Pedagogická činnosť

- Imunológia – prednášky, praktické cvičenia

- Imunologické diagnostiká - prednášky, praktické cvičenia, skúšanie

- Technológia biologických liečiv – prednášky, praktické cvičenia, skúšanie

- Imunodiagnostika - prednášky, praktické cvičenia, skúšanie

- Vedenie diplomových a bakalárskych prác

Grantové projekty

aktuálne:

KEGA 064UK-4/2018 „Inovácia náplne praktických cvičení z predmetov Imunológia a Mikrobiológia a vypracovanie učebných textov“ (2018-2020)

ukončené:

2 x grant UK; Grant Nadácie SPP (2008); Grant SAIA (2008)

Zahraničné pobyty 

- 1x mesačný pobyt v Laboratoři tkáňových kultur, Ústav fyzikální biologie, Jihočeská univerzita, České Budějovice, Česká republika (2011)

- 3x mesačný pobyt na letnej škole „Schola ludus“, Univerzitné a akademické centrum, Nové Hrady, Česká republika (2008, 2009, 2011)

- trojmesačný pobyt na Inštitúte mikrobiológie, Fakulta medicíny, Univerzity v Tartu, Tartu, Estónsko (2009)

- mesačný pobyt na Inštitúte mikrobiológie, Fakulta medicíny, Univerzita v Tartu, Tartu, Estónsko (2006)