Katedra chemickej teórie liečiv

Katedra vznikla z Ústavu farmaceutickej chémie (r. 1948–1950) vtedajšej Slovenskej Univerzity (dnes UK) ako katedra chémie a zabezpečovala výučbu celého súboru chemických predmetov v odbore farmácia na Lekárskej fakulte SU a od roku 1952 aj na novovzniknutej farmaceutickej fakulte. Od roku 1957 sa z katedry chémie postupne vyčlenili pracoviská – katedra analytickej chémie, katedra farmaceutickej chémie, katedra biochémie a mikrobiológie a katedra fyzikálnej chémie, čím sa zúžil aj názov katedry na katedru anorganickej a organickej chémie. Významnou osobnosťou, zakladateľom katedry a prvým dekanom Farmaceutickej fakulty SU bol prof. RNDr. Ľudovít Krasnec, ktorého na poste vedúceho katedry po 27 rokoch vystriedal v roku 1979 zástupca vedúceho katedry doc. DrPh. PhMr. Juraj Krätsmár-Šmogrovič, CSc.. Katedra od svojho vzniku mala úzke kontakty s Vedeckovýskumným ústavom FaF UK, ktorý založil a viedol prof. Krasnec. Tieto pracovno-odborné kontakty pretrvali napriek zmenám v organizačnom začlenení pracoviska do Chemického ústavu UK (v r. 1981) a aj po premiestnení tohto ústavu na PriF UK v r. 1991. V období rokov 1990 - 2017 bol vedúcim katedry Dr.h.c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. V r. 1992 sa katedra premenovala na súčasnú Katedru chemickej teórie liečiv FaF UK, čím jasne deklarovala, že báza všeobecnej, anorganickej, organickej a bioorganickej chémie má farmaceutický aspekt. V rokoch 2017 - 2022 bola vedúcou katedry doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD., v súčasnosti je vedúcim katedry doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

 

Vedenie katedry 

doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

Vedúci katedry

tel.: +421 2 90169 329

 

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

tel.: +421 2 90169 329

 

Mgr. Lucia Lintnerová, PhD.

Tajomníčka katedry

tel. +421 2 90169 327

 

<output>

Vedenie katedry

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH

Vedúci katedry

tel.: +421 2 501 17 368

 

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

tel.: +421 2 501 17 376

  

PharmDr. Eva Kráľová, PhD.

Tajomníčka katedry

tel. +421 501 17 363

</output>