Katedra chemickej teórie liečiv

Katedra vznikla z Ústavu farmaceutickej chémie (r. 1948–1950) vtedajšej Slovenskej Univerzity (dnes UK) ako katedra chémie a zabezpečovala výučbu celého súboru chemických predmetov v odbore farmácia na Lekárskej fakulte SU a od roku 1952 aj na novovzniknutej farmaceutickej fakulte. Od roku 1957 sa z katedry chémie postupne vyčlenili pracoviská – katedra analytickej chémie, katedra farmaceutickej chémie, katedra biochémie a mikrobiológie a katedra fyzikálnej chémie, čím sa zúžil aj názov katedry na katedru anorganickej a organickej chémie. Významnou osobnosťou, zakladateľom katedry a prvým dekanom Farmaceutickej fakulty SU bol prof. RNDr. Ľudovít Krasnec, ktorého na poste vedúceho katedry po 27 rokoch vystriedal v roku 1979 zástupca vedúceho katedry doc. DrPh. PhMr. Juraj Krätsmár-Šmogrovič, CSc.. Katedra od svojho vzniku mala úzke kontakty s Vedeckovýskumným ústavom FaF UK, ktorý založil a viedol prof. Krasnec. Tieto pracovno-odborné kontakty pretrvali napriek zmenám v organizačnom začlenení pracoviska do Chemického ústavu UK (v r. 1981) a aj po premiestnení tohto ústavu na PriF UK v r. 1991. V období rokov 1990 - 2017 bol vedúcim katedry Dr.h.c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. V r. 1992 sa katedra premenovala na súčasnú Katedru chemickej teórie liečiv FaF UK, čím jasne deklarovala, že báza všeobecnej, anorganickej, organickej a bioorganickej chémie má farmaceutický aspekt. V súčasnosti je vedúcim katedry doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

Katedra počas svojho celého pôsobenia bola zapojená do riešenia mnohých štátnych vedeckých projektov a grantových projektov. Najvýznamnejším je v súčasnej dobe grant Centrum excelentnosti bezpečnostného výskumu financovaný so zdrojov EÚ. Významným grantovým projektom je aj dlhodobo riešený grant VEGA, do ktorého je zapojená problematika všetkých oddelení na katedre pod názvom Design, syntéza a hodnotenie bioaktívnych, biodegradabilných zlúčenín – potenciálnych liečiv na pro- a eukaryotické bunky.

 

Vedenie katedry 

doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

Vedúci katedry

tel.: +421 2 9016 2329

 

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

tel.: +421 2 9016 9329

 

Mgr. Lucia Lintnerová, PhD.

Tajomníčka katedry

tel. +421 2 9016 2327

 

<output>

Vedenie katedry

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH

Vedúci katedry

tel.: +421 2 501 17 368

 

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

tel.: +421 2 501 17 376

  

PharmDr. Eva Kráľová, PhD.

Tajomníčka katedry

tel. +421 501 17 363

</output>