Katedra jazykov

Katedra jazykov zabezpečuje výučbu latinskej farmaceutickej terminológie, anglického jazyka a nemeckého jazyka so zameraním na odbornú komunikáciu. Zahraničným študentom farmácie poskytuje katedra vyučovanie základov slovenského jazyka so zameraním na komunikáciu v lekárni. Pedagógovia sa venujú písaniu odborných článkov, tvorbe učebných materiálov, učebníc a skrípt zameraných na odbornú cudzojazyčnú prípravu študentov farmácie a poskytujú odborné konzultácie v oblasti odbornej cudzojazyčnej komunikácie a odbornej terminológie. Aktívne sa zúčastňujú na domácich a zahraničných konferenciách, kde prezentujú výsledky svojej vedeckej činnosti.

Katedra jazykov FaF UK v súčasnej podobe pôsobí od akademického roku 1993/94. Bezprostrednou predchodkyňou bola Katedra jazykov a spoločenských vied založená v akademickom roku 1991/92. Samostatné oddelenie jazykov na FaF UK existovalo od r. 1989.
Vo funkcii vedúcich katedry, resp. oddelenia, pôsobili:

PhDr. Viera Bunčáková, CSc. (1976 – 1978), PhDr. Yvetta Gáfriková (1978 – 1983, 1989/90), PhDr. Emília Jozefíniová (1983 – 1986), PhDr. Tatiana Jarošová, CSc. (1986 – 1987), PhDr. Magda Kouřilová, CSc. (1987 – 1989), PhDr. Jana Illéšová (1990 – 1991), PhDr. Marta Bugárová (1991 – 1993), PhDr. Mária Klimecká (1993 – 1995), doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD. (1995 – 2015), PhDr. Tomáš Hamar, PhD. (2015 - 2019).

Dlhodobo na katedre pôsobili aj PhDr. Alena Ivanová, CSc. (1976 – 1977, 1982 – 1991) PhDr. Elena Bednárová-Letková (1976 –1978, 1983 –1983), PhDr. Jarmila Slezáčková (1979 – 1988), PhDr. Emília Jozefíniová (1976 –1978, 1982 - 1986) a PhDr. Katarína Martinková ( 2008 – 2014), Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD. (2016-2020).

Edukačná činnosť zabezpečovaná členmi pedagogického zboru Katedry jazykov (KJ) Farmaceutickej fakulty UK sa sústreďuje na výučbu odbornej latinsko-gréckej terminológie a výučbu cudzích jazykov v rámci odbornej jazykovej prípravy. Odborná jazyková príprava so zameraním na štúdium a prax v oblasti farmaceutických vied sa realizuje v dvoch moderných jazykoch: v anglickom a v nemeckom. Pre zahraničných študentov študujúcich v anglickom študijnom programe poskytuje katedra aj výučbu slovenského jazyka.

V bakalárskom študijnom programe sú všetky predmety vyučované na KJ povinné (latinský jazyk a anglický jazyk).

V magisterskom študijnom programe (v slovenskom aj anglickom) poskytuje KJ povinné predmety (latinský jazyk) a povinne voliteľné predmety (anglický jazyk) a výberové predmety (nemecký jazyk).

PUBLIKÁCIE Katedry jazykov FaF UK