Katedra fyzikálnej chémie liečiv

Katedra existuje od vzniku celoštátnej Farmaceutickej fakulty UK, t.j. od 1. 9. 1960, s pôvodným názvom Katedra fyzikálnej chémie FaF UK a s primárnym zameraním na výučbu matematiky, fyziky a fyzikálnej chémie. V roku 1991 sa katedra rozšírila o laboratórium, pôvodne etablované na katedre analytickej chémie, z hľadiska vedeckovýskumného zamerania orientované na štúdium interakcie liečiv s membránami s využitím fyzikálnochemických metód. V r. 1994 bol názov katedry zmenený na súčasnú katedru fyzikálnej chémie liečiv. Za viac ako päťdesiat rokov sa na poste vedúceho katedry vymenilo päť osobností. Zakladateľom katedry bol doc. J. Čelechovský, ktorý viedol katedru do roku 1979, v období 1979–2003 viedol katedru doc. F. Kopecký, ktorý pôsobil na katedre od jej založenia do roku 2010. V období rokov 2003–2006 bol vedúcim katedry prof. Ing. K. Sarka, CSc. a v roku 2006 prebral funkciu vedúceho katedry prof. P. Balgavý. V roku 2009 bola do funkcie vedúcej katedry ustanovená prof. D. Uhríková.

Výskum na katedre je dlhodobo orientovaný na objasnenie mechanizmu účinku liečiv na molekulovej úrovni, čo je základným predpokladom pre prípravu vhodných liekových foriem. od roku 2010 ťažiskom výskumu štúdium interakcie amfifilných molekúl liečiv s fosfolipidovými modelmi biologických membrán. Medzinárodne uznávanou osobnosťou v tejto oblasti je nesporne prof. P. Balgavý, čo okrem viac ako 400 záznamov v univerzitnej databáze publikačnej činnosti EviPUB, dokumentuje aj udelené ocenenie Literárneho fondu v roku 2010 za trojročný vedecký ohlas. Na základe dlhodobej úspešnej spolupráce s Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, ktorá prerástla do spoločne riešeného APVV projektu (zodp. riešiteľka Ľ. Lacinová, za FaF UK D. Uhríková) sa obe inštitúcie dohodli na zriadení spoločného pracoviska (2011). 

 

______________________________________________________________________________________________________