Katedra fyzikálnej chémie liečiv

Katedra existuje od vzniku celoštátnej Farmaceutickej fakulty UK, t.j. od 1. 9. 1960, s pôvodným názvom Katedra fyzikálnej chémie FaF UK a s primárnym zameraním na výučbu matematiky, fyziky a fyzikálnej chémie. V roku 1991 sa katedra rozšírila o laboratórium, pôvodne etablované na Katedre analytickej chémie, z hľadiska vedeckovýskumného zamerania orientované na štúdium interakcie liečiv s membránami s využitím fyzikálnochemických metód. V r. 1994 bol názov katedry zmenený na súčasnú Katedru fyzikálnej chémie liečiv. Za viac ako päťdesiat rokov sa na poste vedúceho katedry vymenilo päť osobností. Zakladateľom katedry bol doc. J. Čelechovský, ktorý viedol katedru do roku 1979, v období 1979–2003 viedol katedru doc. F. Kopecký, ktorý pôsobil na katedre od jej založenia do roku 2010. V období rokov 2003–2006 bol vedúcim katedry prof. K. Sarka a v roku 2006 prebral funkciu vedúceho katedry prof. P. Balgavý. V roku 2009 bola do funkcie vedúcej katedry ustanovená prof. D. Uhríková.

Výskum na katedre je dlhodobo orientovaný na objasnenie mechanizmu účinku liečiv na molekulovej úrovni, čo je základným predpokladom pre prípravu vhodných liekových foriem. Riešené problémy súvisia s grantovo podporenými výskumnými úlohami. Na riešení sa podieľa celý kolektív katedry, PhD študenti, ako aj diplomanti katedry. Témy pre diplomové práce predstavujú riešenie čiastkových problémov aktuálne riešených projektov.  Ťažiskom experimentálneho výskumu je štúdium interakcie vybraných molekúl liečiv s fosfolipidovými dvojvrstvami. Teoretickými výpočtovými metódami študujeme fyzikálnochemické vlastnosti liečiv a interakcie liečivo - receptor.

 

Katedra zabezpečuje pre magisterské štúdium výučbu povinných predmetov Farmaceutická fyzika a Fyzikálna chémia a ponúka povinne voliteľné predmety Matematika pre farmaceutov, Biofyzika, Bioštatistika pre farmaceutov a Farmakokinetické modelovanie a vývoj liečiv. Výberové predmety Výpočty z farmaceutickej fyziky a Výpočty z fyzikálnej chémie sú koncipované s cieľom ozrejmiť a priblížiť študentom teoretické poznatky získané z prednášok s ich aplikáciami pri riešení praktických úloh na laboratórnych cvičeniach a pri riešení príkladov. Pre bakalárske štúdium katedra zabezpečuje výučbu povinných predmetov Fyzika pre zdravotníkov a Vybrané kapitoly z matematiky, ako aj povinne voliteľného predmetu Základy aplikovanej štatistiky.