Vedecko-výskumná činnosť

Vo vedeckom výskume sa na katedre experimentálnymi a teoretickými výpočtovými metódami študujú fyzikálnochemické vlastnosti liečiv a modelových látok s dôrazom na:

· objasnenie molekulového mechanizmu účinku liečiv (antivirotík, sterolov, peptidov a proteínov) pri interakcii s lipidovými dvojvrstvami podobného zloženia ako v bunkových membránach a pľúcnom surfaktante;

· interakciu DNA s nadmolekulovými fosfolipidovými agregátmi z hľadiska ich využitia ako prenosových vektorov genetického materiálu;

· tvorbu molekulových asociátov, micelizáciu a rozdeľovacie rovnováhy liečiv z hľadiska objasnenia ich účinku a možností príprav vhodných liekových foriem;

· kombinatoriálnu chémiu ako metódu pre molekulové modelovanie systému receptor – liečivo a dizajn liečiv;

· teoretický aj experimentálny výskum zameraný na peptidomimetické molekuly s antivírusovými vlastnosťami, ktoré majú schopnosť inhibovať vírusové proteázy koronavírusu SARS-CoV-2.

 

Výskum sa realizuje v rámci riešenia grantových úlohspolupráci  s viacerými domácimi a zahraničnými vedeckými pracoviskami.