Vedecko-výskumná činnosť

Katedra fyzikálnej chémie liečiv zabezpečuje pre magisterské štúdium výučbu predmetov Fyzikálna chémia, Fyzika, Matematika a ponúka povinne voliteľné predmety Biofyzika, Biofyzika napäťovo závislých membránových kanálov a Aplikovaná štatistika pre farmaceutov. Zručnosť v počítaní príkladov si môžu študenti zlepšiť v rámci nepovinných predmetov Výpočty z fyziky a Výpočty z fyzikálnej chémie, ktorých úlohou je nielen prehĺbenie vedomostí z tých oblastí fyziky a fyzikálnej chémie, ktoré sú súčasťou výučby povinných predmetov, ale najmä kvalitná príprava na skúšku z Fyziky a Fyzikálnej chémie. Pre bakalárske štúdium katedra zabezpečuje výučbu predmetov Fyzika pre zdravotníkov a Vybrané kapitoly z matematiky, ako aj povinne voliteľného predmetu Základy aplikovanej štatistiky.

Vo vedeckom výskume sa na katedre experimentálnými a teoretickými výpočtovými metódami študuje:

  • tvorba molekulových asociátov a micelizácia z hľadiska objasnenia účinku liečiv a možností prípravy nových liekových foriem;
  • adsorpcia, rozdeľovacie rovnováhy liečiv;
  • volumometrické charakteristiky bioaktívnych molekúl;
  • štruktúrne parametre lipidovej dvojvrstvy ako modelovej biologickej membrány a ich zmeny vplyvom prímesných molekúl liečiv;
  • štruktúra agregátov fosfolipidov s DNA, bielkovinami a ďalšími biomolekulami;
  • kombinatoriálny počítačivý dizajn bioaktívnych molekúl.