Vedecko-výskumná činnosť

Vo vedeckom výskume sa na katedre experimentálnymi a teoretickými výpočtovými metódami študujú fyzikálnochemické vlastnosti liečiv a modelových látok s dôrazom na:

  • objasnenie molekulového mechanizmu účinku liečiv (antivirotík, sterolov, peptidov a proteínov) pri interakcii s lipidovými dvojvrstvami podobného zloženia ako v bunkových membránach a pľúcnom surfaktante;
  • interakciu DNA s nadmolekulovými fosfolipidovými agregátmi z hľadiska ich využitia ako prenosových vektorov genetického materiálu;
  • tvorbu molekulových asociátov, micelizáciu a rozdeľovacie rovnováhy liečiv z hľadiska objasnenia ich účinku a možností príprav vhodných liekových foriem;
  • kombinatoriálnu chémiu ako metódu pre molekulové modelovanie systému receptor – liečivo a dizajn liečiv;
  • teoretický aj experimentálny výskum zameraný na peptidomimetické molekuly s antivírusovými vlastnosťami, ktoré majú schopnosť inhibovať vírusové proteázy koronavírusu SARS-CoV-2.

 

Výskum sa realizuje v rámci riešenia grantových úlohspolupráci  s viacerými domácimi a zahraničnými vedeckými pracoviskami.