Grantové projekty

Aktuálne riešené projekty

Visegrad fund project 22220115 „Research network V4-Croatia for the development of novel drug carriers from algae

Zodpovedný riešiteľ: doc. Nadica Ivošević de Nardis, PhD., Division for Marine and Environmental Research, Ruder Bosković Institute, Záhreb, Chorvátsko

Zodpovedný riešiteľ za SR: Mgr. M. Klacsová, PhD.

·       APVV-21-0108 „Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. V. Frecer, DrSc.

·       APVV-17-0250 „Pľúcny surfaktant ako modulátor odpovede organizmu na expozíciu endotoxínu: efekty a mechanizmy

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK;

Zodpovedný riešiteľ za FaF UK (spoluriešiteľská organizácia): prof. RNDr. D. Uhríková, CSc.

·       VEGA 1/0223/20  „Lipidová dvojvrstva v modeloch pľúcneho surfaktantu: interakcie a cielený prenos liečiv

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. D. Uhríková, CSc.

·       APVV SK-PT-18-0032 „Fosfolipidové membrány - miesto účinku antimikróbnych látok

Zodpovedný riešiteľ za SR: prof. RNDr. D. Uhríková, CSc.; zodpovedný riešiteľ za Portugalsko: doc. M. Bastos, PhD.

 

Grantové projekty riešené za uplynulé 3 roky

·       PP-COVID-20-0010 „Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. S. Miertuš, DrSc. Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave, zodpovedný riešiteľ za FaF UK (spoluriešiteľská organizácia): prof. Ing. V. Frecer, DrSc.

·       APVV-17-0239 „Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz chrípkového vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. V. Frecer, DrSc.

·       VEGA 1/0228/17 „Výskum antimikrobiálnych látok a ich vplyvu na modelové membrány

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. V. Frecer, DrSc.

·       JINR 04-4-1142-2021/2025 „Investigations of functional materials and nanosystems using neutron scattering

Zodpovedný riešiteľ: Ing. D.P. Kozlenko, DrSc., SÚJV Dubna, Rusko;

Zodpovedný riešiteľ za FaF: Mgr. Norbert Kučerka, DrSc.

·         VEGA 1/0916/16 „Nelamelárne lipidové mezofázy pre cielený prenos liečiv

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. D. Uhríková, CSc. 

 

Grantové projekty v centrách medzinárodného výskumu (2019-2022)

·       BRR-681 „Liposomal delivery system for inhibitors of viral proteases of Coronavirus SARS‑CoV‑2“, BNC Budapešť, Maďarsko, SANS experiment, 2022

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. D. Uhríková, CSc.

·       2022025753 „Fusion-mediated viral entry: Investigation of potential SARSCoV-2 antivirals on structural stability of model membranes“, ALBA Barcelona, Španielsko, SAXS experiment, 2022

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. M. Klacsová, PhD.

·       2021025016 „Lipid based delivery system for inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS‑CoV‑2“, ALBA Barcelona, Španielsko, SAXS experiment, 2021

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. D. Uhríková, CSc.

·         8-02-927 „Phospholipid bilayer of pulmonary surfactant: the effect of lipopolysaccharide and Polymyxin B”, ILL Grenoble, Francúzsko, SAND experiment, 2021

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. D. Uhríková, CSc.

·         8-02-862 The effect of antimicrobial peptide dermaseptin S1 on model membranes”, ILL Grenoble, Francúzsko, SAND experiment, 2019

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. K. Želinská, doc. RNDr. J. Gallová, CSc.

·         8-02-847 Phospholipid bilayer of pulmonary surfactant: the effect of SP-B protein and Polymyxin B”, ILL Grenoble, Francúzsko, SAND experiment, 2019

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. D. Uhríková, CSc.

·         LLB-987 „Exogenous pulmonary surfactant as a drug delivery system”, LLB, CEA Saclay, Francúzsko, SANS experiment, 2019

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. D. Uhríková, CSc.

·       2018093156 “Relevance of cubic phases in DNA delivery?” ALBA Barcelona, Španielsko, SAXS experiment, 2019

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. D. Uhríková, CSc.