Katedra telesnej výchovy a športu

V akademickom roku 1960/61 bol založený Inštitút telesnej výchovy a športu ako fakulta Univerzity Komenského, pri ktorom spolu s odbornými katedrami boli vytvorené aj kabinety všeobecnej telesnej výchovy (TV) pre jednotlivé fakulty UK. Vtedy vznikol aj kabinet TV FaF UK. Vedúcim kabinetu sa stal M. Vyparina, jeho nástupcom sa v roku 1981 stal J. Hubka a v roku 1986 Mgr. J. Stowasser. V roku 1963 boli kabinety TV na UK zrušené a vznikli samostatné katedry telesnej výchovy na každej fakulte, teda aj Katedra telesnej výchovy FaF UK. K organizačnej zmene v začlenení katedry došlo v roku 1981 zlúčením všetkých katedier telesnej výchovy na UK do jednej celouniverzitnej. Bývalé katedry sa stali jej oddeleniami až do roku 1988. Po roku 1988 sa oddelenie telesnej výchovy stalo súčasťou Katedry galenickej farmácie FaF UK až do roku 1990. Odvtedy sa píše nová história Katedry telesnej výchovy a športu Farmaceutickej fakulty UK.

Súčasťou histórie katedry je aj TJ Slávia Farmaceut – orientačný beh. Jej predsedom je J. Stowasser a v súčasnosti má 89 členov, z ktorých dvaja sú reprezentantmi SR. Telovýchovná jednota organizuje rôzne športové podujatia: Zimný prechod Malými Karpatmi, Beh Devínskou Kobylou, Dunajská buzola a školské súťaže v orientačnom behu. V roku 2009 bol založený Vysokoškolský športový klub farmácie, čím sa vytvorili ďalšie možnosti športového vyžitia študentov a zamestnancov fakulty.

Dnešná podoba výučby sa datuje od roku 2005. Všetci študenti si môžu sami zvoliť pohybovú aktivitu na daný semester podľa ponuky (aerobik, volejbal, basketbal, kondičné cvičenie, florbal, futsal, bedminton, frisbee, vodná turistika, zjazdové lyžovanie, pešia turistika). Katedra zabezpečuje výučbu nielen 1-krát týždenne v priestoroch telocviční FaF UK, ale aj blokovou formou. K vodnej turistike realizovanej v priestoroch lodenice FaF UK pribudla v akademickom roku 2011/2012 výučba na 7-dňových zimných a letných telovýchovných sústredeniach.

Zapojením sa do cyklu turnajov vysokoškolskej ligy farmaceutickú fakultu reprezentujú: volejbalové družstvo žien, futsalové, futbalové, volejbalové a florbalové družstvo mužov, v individuálnych disciplínach plavci aj plavkyne a v minulosti reprezentovali aj basketbalisti. Okrem domácich súťaží sa v ostatných rokoch fakulta aktívne zapojila do Medzinárodného volejbalového turnaja veterinárnych a farmaceutických škôl v Brne, kde naša reprezentácia v roku 2011 vyhrala a na Prof. Van Lint International Students Soccer Tournament v Holandsku si naše študentky vybojovali 3. miesto a študenti skončili na 5. priečke.

Katedra telesnej výchovy a športu FaF UK každoročne organizovala pre študentov súťaž o najsilnejšieho farmaceuta, futsalový turnaj, volejbalový turnaj a aerobikový maratón a predĺžený víkend s aerobikom. V súčasnosti v organizovaní väčšiny súťaží pokračuje a v roku 2012 rozšíri aktivity o cyklistický výlet a stolnotenisový turnaj farmaceutov.