Katedra telesnej výchovy a športu

OZNAM

Milí študenti, tu je aktuálny rozvrh na LS. 

PaedDr. Martina Tibenská, PhD.

PONDELOK:  11:15 – 12:50   Kondičné cvičenie (MT) 

UTOROK:       08:30 – 10:00  Tabata (MT)

STREDA:        13:00 – 14:30  Fitlopty (MT)

ŠTVRTOK:      09:20 – 10:05 Pohyb a Zdravie (3. a 4. ročník) prednáška

                      13:00 – 14:30 Aerobik BW (VT)

Mgr. Lenka Nagyová, PhD.

PONDELOK:  13:00 – 15:30 Vodná turistika (Lodenica)

UTOROK:       11:15 – 12:45 BodyArt (MT)

                      13:10 – 14:40 Frisbee (VT)

STREDA:        10:15 – 11:45 Step Aerobik (MT)

                       13:00 – 15:30 Vodná turistika ( Lodenica)

ŠTVRTOK:      08:35 – 10:05 BodyArt (MT)

                       09:20 – 10:05 Pohyb a Zdravie (3. a 4. ročník) prednáška

                       10:15 – 11:45 Tabata (MT)

                       13:00 – 15:30 Vodná turistika ( Lodenica)

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.

PONDELOK: 17:00 – 18:20  Volejbal /VT/

                     18:30 -  21:00  Volejbal liga /VT/

UTOROK:      08:30 – 10:00   Bedminton (VT)

                     10:15 – 11:45   Bedminton (VT)

STREDA:       08:30 – 10:00   Florbal (VT)

                      11:20 – 12:50  Volejbal (VT)

ŠTVRTOK:      09:20 – 10:05 Pohyb a Zdravie (3. a 4. ročník) prednáška

                      10:15 – 11:45  Volejbal (VT)

Mgr. Michal Tokár, PhD.

PONDELOK:   13:00 – 14:30  Florbal (VT)

                       14:50 – 16:20  Kondičné cvičenie (posil.)

UTOROK:       15:50 – 17:20  Športové hry (VT)

                      17:30 – 19:00   Futsal (VT)

STREDA:        11:10 – 12:50 Kondičné cvičenie (posil.)

                      14:50 – 16:20  Stolný tenis  (VT)

ŠTVRTOK:      09:20 – 10:05 Pohyb a Zdravie (3. a 4. ročník) prednáška

                      13:00 – 14:30   Crossfit (VT)

DIŠTANČNÁ FORMA LS

POŽIADAVKY NA UDELENIE KREDITU/ZÁPOČTU Z TV LS 2021/2022

Potrebné je absolvovať 13 cvičení

Cvičenia Vám budú posielané každý pondelok do vašej skupiny v MS Teams, máte 6 dní na to, aby ste cvičenie absolvovali (najneskôr však dovtedy, keď Vám bude v MS Teams poslané nové video s cvičením).

Budeme vám posielať cvičenia, ktoré je možné cvičiť v domácom prostredí s vlastnou váhou tela + gumičkami, ktoré sme Vám zapožičali na začiatku ZS a použitím dostupného „náčinia“ ktoré nájdete aj v domácom prostredí.

Vzhľadom k tomu, že Vás nechceme stresovať cvičením v presnom čase, ktorý máte v rozvrhu (čo by Vám pravdepodobne spôsobovalo organizačný problém) potrebujeme od Vás spätnú informáciu, že ste cvičenie absolvovali.

Preto nám z odcvičeného cvičenia budete posielať Time-Lapse videá (všetci už máte skúsenosti z predchádzajúceho obdobia).

 (návod na inštaláciu)

Splnenie úlohy za daný týždeň posielajte svojmu vyučujúcemu v Microsoft Teams v konverzácii. Neposielajte svoje týždenné správy do celej skupiny, aby ste sa nezahltili veľkým počtom hlásení navzájom.

Ak by ste mali s plnením úloh zdravotné alebo iné problémy, kontaktujte svojho vyučujúceho čo najskôr (v konverzácii).

PREZENČNÁ FORMA LS

POŽIADAVKY NA UDELENIE KREDITU/ZÁPOČTU Z TV LS 2021/2022

Potrebné je absolvovať 13 cvičení

Nie je možné nahrádzať si zameškanú hodinu v iný deň s inou skupinou ! (nahrádzanie je možne iba dištančne).

Predpoklad je, že cvičenia budú prebiehať v telocvičniach FaF UK alebo outdoorovo v Parku „Jama“ .

Týždenná forma výučby.: Cvičenia v Parku „Jama“ pri FaF UK, resp. po dohode s vyučujúcim v okolí školy. Stretávate sa na Katedre telesnej výchovy na Odbojárov 10 – suterén.

Bloková forma výučby.: vodná turistika (lodenica FaF UK). Výučba prebieha v druhej polovici semestra. Presné informácie sú na webovej stránke KTVŠ FaF UK. Stretávate sa priamo v lodenici FaF UK.

Turistické výlety: forma docvičovania, predpokladaný deň je piatok (1x účasť na výlete = nahradené 2 hodiny TV). Podrobné informácie budú na webovej stránke KTVŠ FaF UK.

Ak by ste mali s plnením úloh zdravotné alebo iné problémy, kontaktujte svojho vyučujúceho čo najskôr (v MS Teams v konverzácii).

ORGANIZÁCIA VÝUČBY TV LS 2021/2022

Podmienky na udelenie kreditu z predmetu:

- aktívna účasť na hodinách telesnej výchovy, resp. plnenie úloh na 100%

Organizácia výučby predmetu v LS 2022

1. dištančne

2. prezenčne

3. kombinovanie prezenčnej a dištančnej formy výučby.

- pre zjednodušenie realizácie a absolvovanie výučby vzhľadom k pandemickým opatreniam je možnosť absolvovania predmetu všetkými tromi spôsobmi + účasťou na turistických výletoch si môžete hodiny nahrádzať.

a) PREZENČNÁ FORMA

- týždenná: v telocvičniach FaF UK a v Parku „Jama“ pri FaF UK, resp. po dohode s vyučujúcim v okolí školy.

- bloková: vodná turistika (lodenica FaF UK). Výučba prebieha v druhej polovici semestra. Presné termíny výučby sú priamo v rozvrhu v AIS a adresa lodenice je v ročenke a tiež na webe KTVŠ

- turistické výlety: forma docvičovania, predpokladaný deň je piatok (1x účasť na výlete = nahradené 2 hodiny TV) v okolí BA. Je to výborná forma ako spoznať inú/zelenú stránku Bratislavy, možnosť relaxácie a trávenia voľného času.

Podrobné informácie o organizácii výletov nájdete na webe KTVŠ (predpokladaný čas je od 8:30 do 11:30)

b) DIŠTANČNÁ FORMA

- každý týždeň pošle učiteľ (ku ktorému sa v AIS prihlásite) v MS Teams nahraté cvičenie. Vy máte 6 dní na to aby ste cvičenie odcvičili a poslali časozberné video so splnením úlohy. Podrobnejšie inštrukcie nájdete priamo na webovej stránke KTVŠ.

c) KOMBINÁCIA PREZENČNEJ A DIŠTANČNEJ VÝUČBY:

1. Nahrádzanie medzi skupinami pri prezenčnej forme výučby nie je možné, takže ak sa stane, že na hodinu telesnej výchovy nebudete môcť z akýchkoľvek dôvodov prísť absolvujete cvičenie dištančne alebo sa zúčastníte na turistickom výlete.

2. Nemusíte si nahrádzať hodinu hneď v tom týždni kedy ste vynechali výučbu, dôležité je, aby ste na konci semestra mali splnené podmienky na udelenie kreditov  (odcvičených 13 cvičení).

ORGANIZÁCIA VÝUČBY TV POHYB A ZDRAVIE LS 2021/2022

Podmienky na udelenie kreditu z predmetu:

- účasť na prednáškach (absolvovanie minimálne 11-tich prednášok)

 Organizácia výučby predmetu v LS 2021

- prednášky budú v LS organizované ONLINE formou !!!

Vzhľadom k tomu, že nám pandemická situácia nedovoľuje realizovať výučbu predmetu v predpokladanom formáte (kombinácia teoretickej prednášky a praktického cvičenia) pristúpili sme v letnom semestri 2021/2022 ku skrátenej forme hodiny – zrealizuje sa iba jej teoretická časť online formou (45 minút) v MS Teams.

Termín prednášky: štvrtok: 09:20 – 10:05 hod.

Prednášajúci:  PaedDr. Martina Tibenská, PhD.,

                        Mgr. Lenka Nagyová, PhD., 

                        Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.,

                        Mgr. Michal Tokár, PhD.

Ak by ste mali akékoľvek nejasnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať (e-mailom alebo cez MS Teams vyučujúceho, podľa Vášho výberu hodiny v AIS alebo vedúcu KTVŠ: PaedDr. Tibenskú, PhD. tibenska@fpharm.uniba.sk alebo cez MS Teams).

VODNÁ TURISTIKA

 
 
 

Základné informácie o výučbe vodnej turistiky

výučba začína od 28.3.2022 nasledovne:

Pondelok 28.3.2022...........13:00-15:30

Streda:     30.3.2022...........13:00-15:30

Štvrtok:   31.3.2021............13:00-15:30

Výučba prebieha posledných 7 týždňov letného semestra, posledná hodina je v týždni od 9.5.-13.5.2022

Doneste si so sebou veci na kompletné prezlečenie (krátke-dlhé tričko, tepláky, mikinu, tenisky, ponožky....) ostatné informácie si povieme na úvodnej hodine.

Miesto: Botanická 11, 841 04, Bratislava – Karloveská zátoka (Lodenica FaF UK)

 

 

 

Priestory KTVŠ na výučbu študentov

Na výučbu využívajú naši odborní asistenti priestory veľkej športovej haly, malej športovej haly, posilňovne, ktorá sa skladá zo štyroch zón, workshop zónu a lodenicu. . 

Veľká športová hala

Malá športová hala

Kardio zóna
Warm up zóna
Funkčná zóna
Silová zóna
Workshop zóna

Lodenica