Katedra telesnej výchovy a športu

OZNAM

Milí študenti, od pondelka 8.11.2021 až do odvolania je možné absolvovať Telesnú výchovu VÝHRADNE DIŠTANČNE.

ŠPORTOVÉ WORKSHOPY

Požiadavky na udelenie kreditov "Telesná výchova" v akademickom roku 2021/2022

Vážení študenti,

od 20.09.2021 budú výučbové procesy spojené s predmetom „Telesná výchova“ prebiehať prezenčnou, dištančnou resp. kombinovanou formou do konca zimného semestra.

V odkaze nájdete všetky príslušné pokyny týkajúce sa podmienok, ktoré sa budú vyžadovať pri udeľovaní kreditov študentom v 1., 2., 3. a 4. ročníku štúdia.

Udeľovanie kreditov závisí výlučne od jasného splnenia všetkých požiadaviek!

Vaše oficiálne tímy cez spoločnosť Microsoft Teams používajte iba na oficiálnu komunikáciu a na zasielanie všetkých požadovaných materiálov!

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte okamžite kontaktovať svojho vyučujúceho alebo vedúcu katedry (PaedDr. Martina Tibenská, PhD.).

Konkrétne požiadavky na udelenie zápočtov a kreditov pri prezenčnej alebo dištančnej forme výučby nájdete v časti Pedagogická činnosť/Podmienky udelenia zápočtov a kreditov, alebo TU.

Rozvrh môžete nájsť v časti Pedagogická činnosť/Rozvrh ZS 2021/2022 alebo TU.

 

PREZENČNÁ FORMA

POŽIADAVKY NA UDELENIE KREDITU/ZÁPOČTU Z TV ZS 2021/2022


Potrebné je absolvovať 12 cvičení.

Nie je možné nahrádzať si zameškanú hodinu v iný deň s inou skupinou ! (nahrádzanie je možne iba dištančne).

Cvičenia budú prebiehať výhradne outdoor verziou – treba si zabezpečiť oblečenie a obuv.

Týždenná forma výučby.: Cvičenia v Parku „Jama“ pri FaF UK, resp. po dohode s vyučujúcim v okolí fakulty. Stretnutie je na Katedre telesnej výchovy na Odbojárov 10 – suterén.

Bloková forma výučby.: vodná turistika (lodenica FaF UK). Výučba prebieha v prvej polovici semestra. Presné informácie sú na webovej stránke KTVŠ FaF UK. Stretnutie je priamo v lodenici FaF UK.

Turistické výlety: forma docvičovania, predpokladaný deň je piatok (1x účasť na výlete = nahradené 2 hodiny TV). Podrobné informácie sú na webovej stránke KTVŠ FaF UK .

Ak by ste mali s plnením úloh zdravotné alebo iné problémy, kontaktujte svojho vyučujúceho čo najskôr (v konverzácii).

DIŠTANČNÁ FORMA

POŽIADAVKY NA UDELENIE KREDITU/ZÁPOČTU Z TV ZS 2021/2022

Potrebné je absolvovať 12 cvičení

Cvičenia Vám budú posielané každý pondelok do vašej skupiny v MS Teams, máte 6 dní na to, aby ste cvičenie absolvovali (najneskôr však dovtedy, keď Vám bude v MS Teams poslané nové video s cvičením).

Budeme vám posielať cvičenia, ktoré je možné cvičiť v domácom prostredí s vlastnou hmotnosťou tela, prípadne s dostupným „náčiním“, ktoré doma určite máte alebo dostanete zapožičané z KTVŠ.

Vzhľadom k tomu, že Vás nechceme stresovať cvičením v presnom čase, ktorý máte v rozvrhu (čo by Vám pravdepodobne spôsobovalo organizačný problém) potrebujeme od Vás spätnú informáciu, že ste si cvičenie odcvičili.

Preto nám z odcvičeného cvičenia budete posielať Time-Lapse videá (návod na inštaláciu).

Splnenie úlohy za daný týždeň posielajte svojmu vyučujúcemu v Microsoft Teams v konverzácii. Neposielajte svoje týždenné správy do celej skupiny, aby ste sa nezahltili veľkým počtom hlásení navzájom.

 

Ak by ste mali s plnením úloh zdravotné alebo iné problémy, kontaktujte svojho vyučujúceho čo najskôr (v konverzácii).

 

 

Informácie a usmernenia pre 1. ročník

Forma komunikácie s KTVŠ, resp. prístup k informáciám týkajúcich sa KTVŠ:

- e-mail výhradne z vašej fakultnej adresy

- facebookový profil katedry (viď. Bulletín)

- MS Teams

KTVŠ otvára v akademickom roku 2021/2022:

a) Povinný predmet „TV1“ a „TV2“ pre študijný odbor „Zdravotnícke a diagnostické pomôcky“

b) Povinne voliteľný predmet „TV1“ a „TV2“ pre študijný odbor „Farmácia“ – 1. kredit každý semester po splnení podmienok (spolu za jeden rok = 2 kredity)

Podmienky na udelenie kreditu z predmetu:

- aktívna účasť na 12. hodinách telesnej výchovy

Prihlasovanie na hodiny TV:

- každý sa prihlasuje prostredníctvom systému AIS

- vyberiete si jednu z ponúknutých hodín. V prípade kolízie nakontaktuje Dr. Tibenskú (vedúca KTVŠ) prostredníctvo MS Teams alebo e-mailu (adresu nájdete v bulletine aj v ročenke FaF UK)

- všetky hodiny (okrem vodnej turistiky, ktorá sa vyučuje bez zmeny v lodenici FaF) majú rovnaké pomenovanie „outdoorové aktivity“ vzhľadom k tomu, že budú prebiehať v Parku „Jama“ pri FaF UK, resp. po dohode s vyučujúcim v okolí školy.

Organizácia výučby predmetu v ZS 2021/2022

- možnosť absolvovať predmet prezenčne a dištančne.

- pre zjednodušenie realizácie a absolvovanie výučby vzhľadom k pandemickým opatreniam je možnosť absolvovania predmetu aj kombinovaním obidvoch spôsobov výučby.

a) PREZENČNÁ FORMA

- týždenná: cvičenia v Parku „Jama“ pri FaF UK, resp. po dohode s vyučujúcim v okolí školy (ak sa stane, že v daný deň kedy máte zvolenú telesnú výchovu sa nemôžete zúčastniť prezenčnej výučby máte možnosť absolvovať cvičenie dištančne, alebo účasťou na turistickom výlete).

- bloková: vodná turistika (lodenica FaF UK). Výučba prebieha v prvej polovici semestra. Presné termíny výučby sú priamo v rozvrhu v AIS a adresa lodenice je v ročenke a tiež na webe KTVŠ.

- turistické výlety: forma docvičovania, predpokladaný deň je piatok (1x účasť na výlete = nahradené 2 hodiny TV) v okolí BA. Je to výborná forma ako spoznať inú/zelenú stránku Bratislavy, možnosť relaxácie a trávenia voľného času.

Podrobné informácie o organizácii výletov nájdete na webe KTVŠ (predpokladaný čas je od 8:30 do 11:30).

b) DIŠTANČNÁ FORMA

- každý týždeň pošle učiteľ (ku ktorému sa v AIS prihlásite) v MS Teams nahraté cvičenie. Vy máte 7 dní na to aby ste cvičenie odcvičili a poslali časozberné (timelapse) video so splnením úlohy. Podrobnejšie inštrukcie nájdete priamo na webovej stránke KTVŠ.

Absolvovať predmet je možné aj kombinovaním prezenčnej a dištančnej výučby:

1. Prihlásite sa na hodinu telesnej výchovy v AIS (tento semester majú všetky rovnaký názov). Ak Vám aj bude kolidovať hodina TV s iným predmetom nie je to až taký problém pretože môžete absolvovať predmet celý semester dištančne, alebo sa skontaktujete s vyučujúcim, ktorý danú hodinu učí a dohodnete sa či Vás môže pridať aj na prezenčnú formu výučby.

2. Nahrádzanie medzi skupinami pri prezenčnej forme výučby nie je možné, takže ak sa stane, že na hodinu telesnej výchovy nebudete môcť z akýchkoľvek dôvodov prísť absolvujete cvičenie dištančne alebo sa zúčastníte na turistickom výlete.

3. Nemusíte si nahrádzať hodinu hneď v tom týždni kedy ste vynechali výučbu, dôležité je, aby ste na konci semestra mali splnené podmienky na udelenie kreditov  (odcvičených 12 cvičení).

 

 

Informácie a usmernenia pre 2. ročník

Podmienky na udelenie kreditu z predmetu:

- aktívna účasť na hodinách telesnej výchovy, resp. plnenie úloh na 100%

Organizácia výučby predmetu v ZS 2021

- kombinácia prezenčnej a dištančnej formy výučby.

- pre zjednodušenie realizácie a absolvovanie výučby vzhľadom k pandemickým opatreniam je možnosť absolvovania predmetu obidvoma spôsobmi + účasťou na turistických výletoch.

a) PREZENČNÁ FORMA

- týždenná: cvičenia v Parku „Jama“ pri FaF UK, resp. po dohode s vyučujúcim v okolí školy.

- bloková: vodná turistika (lodenica FaF UK). Výučba prebieha v prvej polovici semestra. Presné termíny výučby sú priamo v rozvrhu v AIS a adresa lodenice je v ročenke a tiež na webe KTVŠ

- turistické výlety: forma docvičovania, predpokladaný deň je piatok (1x účasť na výlete = nahradené 2 hodiny TV) v okolí BA. Je to výborná forma ako spoznať inú/zelenú stránku Bratislavy, možnosť relaxácie a trávenia voľného času.

Podrobné informácie o organizácii výletov nájdete na webe KTVŠ (predpokladaný čas je od 8:30 do 11:30)

b) DIŠTANČNÁ FORMA

- každý týždeň pošle učiteľ (ku ktorému sa v AIS prihlásite) v MS Teams nahraté cvičenie. Vy máte 7 dní na to aby ste cvičenie odcvičili a poslali časozberné video so splnením úlohy. Podrobnejšie inštrukcie nájdete priamo na webovej stránke KTVŠ.

Absolvovať predmet je možné aj kombinovaním prezenčnej a dištančnej výučby:

1. Prihlásite sa na hodinu telesnej výchovy v AIS (tento semester majú všetky rovnaký názov). Ak Vám aj bude kolidovať hodina TV s iným predmetom nie je to až taký problém pretože môžete absolvovať predmet celý semester dištančne, alebo sa skontaktujete s vyučujúcim, ktorý danú hodinu učí a dohodnete sa či Vás môže pridať aj na prezenčnú formu výučby.

2. Nahrádzanie medzi skupinami pri prezenčnej forme výučby nie je možné, takže ak sa stane, že na hodinu telesnej výchovy nebudete môcť z akýchkoľvek dôvodov prísť absolvujete cvičenie dištančne alebo sa zúčastníte na turistickom výlete.

3. Nemusíte si nahrádzať hodinu hneď v tom týždni kedy ste vynechali výučbu, dôležité je, aby ste na konci semestra mali splnené podmienky na udelenie kreditov  (odcvičených 12 cvičení).

 

 

Informácie a usmernenia pre 3. a 4. ročník

V zimnom semestri máte možnosť si zapísať voliteľný predmet "Telesná výchova 5", za ktorý môžete získať 1 kredit.

 

Ak by ste mali akékoľvek nejasnosti alebo otázky neváhajte nás kontaktovať (e-mailom alebo cez MS Temas vyučujúceho, podľa Vášho výberu hodiny v AIS alebo vedúcu KTVŠ:

PaedDr. Tibenskú,PhD. tibenska@fpharm.uniba.sk alebo cez MS Teams).

 

Podmienky na udelenie kreditu z predmetu:

- aktívna účasť na hodinách telesnej výchovy, resp. plnenie úloh na 100%

Organizácia výučby predmetu v ZS 2021

- kombinácia prezenčnej a dištančnej formy výučby.

- pre zjednodušenie realizácie a absolvovanie výučby vzhľadom k pandemickým opatreniam je možnosť absolvovania predmetu obidvomi spôsobmi + účasťou na turistických výletoch.

a) PREZENČNÁ FORMA

- týždenná: cvičenia v Parku „Jama“ pri FaF UK, resp. po dohode s vyučujúcim v okolí školy.

- bloková: vodná turistika (lodenica FaF UK). Výučba prebieha v prvej polovici semestra. Presné termíny výučby sú priamo v rozvrhu v AIS a adresa lodenice je v ročenke a tiež na webe KTVŠ

- turistické výlety: forma docvičovania, predpokladaný deň je piatok (1x účasť na výlete = nahradené 2 hodiny TV) v okolí BA. Je to výborná forma ako spoznať inú/zelenú stránku Bratislavy, možnosť relaxácie a trávenia voľného času.

Podrobné informácie o organizácii výletov nájdete na webe KTVŠ (predpokladaný čas je od 8:30 do 11:30).

b) DIŠTANČNÁ FORMA

- každý týždeň pošle učiteľ (ku ktorému sa v AIS prihlásite) v MS Teams nahraté cvičenie. Vy máte 7 dní na to aby ste cvičenie odcvičili a poslali časozberné video so splnením úlohy. Podrobnejšie inštrukcie nájdete priamo na webovej stránke KTVŠ.

Absolvovať predmet je možné aj kombinovaním prezenčnej a dištančnej výučby:

1. Prihlásite sa na hodinu telesnej výchovy v AIS (tento semester majú všetky rovnaký názov). Ak Vám aj bude kolidovať hodina TV s iným predmetom nie je to až taký problém, pretože môžete absolvovať predmet celý semester dištančne, alebo sa skontaktujete s vyučujúcim, ktorý danú hodinu učí a dohodnete sa či Vás môže pridať aj na prezenčnú formu výučby.

2. Nahrádzanie medzi skupinami pri prezenčnej forme výučby nie je možné, takže ak sa stane, že na hodinu telesnej výchovy nebudete môcť z akýchkoľvek dôvodov prísť absolvujete cvičenie dištančne alebo sa zúčastníte na turistickom výlete.

3. Nemusíte si nahrádzať hodinu hneď v tom týždni kedy ste vynechali výučbu, dôležité je, aby ste na konci semestra mali splnené podmienky na udelenie kreditov (odcvičených 12 cvičení).

Turistické výlety

Bratislava to nie je len železobetón, ale máme tu aj veľa lesného porastu, kde sa dajú vykonávať príjemné turistické aktivity. Počas turistických výletov v okolí Bratislavy spoznáte miesta, ktoré nepoznajú ani mnohí Bratislavčania. Pohyb v prírode je vynikajúcou psychohygienou a zároveň pri pravidelnom vykonávaní aj možným prostriedkom na zvyšovanie kondície. Ak sa rozhodnete pre turistický výlet, tak je možné, že spoznáte miesta ako Kačín, Malá Baňa, Sakrakopec, Kamzík, Biely Kríž, vyhliadka na Devínskej Kobyle, Biele skaly, horáreň Krasňany a získate tak úplne iný pohľad na Bratislavu.

USMERNENIA:

·         Predpokladaný časový rámec trvania je v piatok 8:30 – 11:30h.

·         Absolvovaním výletu si nahradíte dve hodiny telesnej výchovy.

·         Východiskové body budú priebežne aktualizované podľa typu trasy.

·         Informácie k jednotlivým výletom budú aktualizované na webovej stránke katedry, ale najmä cez facebookový profil katedry Ktvš FaFuk a preto vám veľmi odporúčame, aby ste sa s nami skamarátili. Budete tak mať stále k dispozícii prístup k aktuálnym aktivitám katedry.

 

Tešíme sa na stretnutie v prírode.

Základné informácie o výučbe vodnej turistiky.

 
 
 
VODNÁ TURISTIKA
Výučba začína od 20.9.2021 nasledovne:
Pondelok:  20.9.2021    15:00-17:30
Utorok:      21.9.2021    09:15-11:45
Streda:      22.9.2021    08:30-11:00
                                        13:30-16:00
Štvrtok:    23.9.2021    09:30-12:00
Výučba prebieha prvých 6 týždňov zimného semestra, posledná hodina je v týždni od 18.10.-20.10.2021.
Miesto: Botanická 11, 841 04, Bratislava – Karloveská zátoka (Lodenica FaF UK)
Doneste si so sebou veci na kompletné prezlečenie (krátke-dlhé tričko, tepláky, mikinu, tenisky, ponožky....) ostatné informácie si povieme na úvodnej hodine.        KTVŠ

 

 

 

Priestory KTVŠ na výučbu študentov

Na výučbu využívajú naši odborní asistenti priestory veľkej športovej haly, malej športovej haly a posilňovne, ktorá sa skladá zo štyroch zón. 

Veľká športová hala

Malá športová hala

Kardio zóna
Warm up zóna
Funkčná zóna
Silová zóna
Workshop zóna