Pedagogická činnosť

 

Katedra telesnej výchovy a športu farmaceutickej fakulty UK poskytuje pre študentov plnohodnotné možnosti na športovanie. Výučba prebieha podľa zamerania aktivity vo veľkej športovej hale, v malej športovej hale (Kalinčiakova) a v posilňovni. Disponujeme moderným zabezpečením a športovými pomôckami. Kvalitu výučby a efektivitu cvičenia, resp. aktivít majú na starosti členovia katedry, ktorí sa priebežne vzdelávajú a informujú o najnovších poznatkoch v oblasti telesnej výchovy a športu.

Všetky športové aktivity, ktoré zabezpečuje naša katedra nájdete v sekcii "Ponuka športov na KTVŠ". Sylaby a ich informačné listy nájdete v sekcii pod každým predmetom (povinné, povinne voliteľné a voliteľné). V priebehu akademického roka organizujeme aj viacero podujatí a športových akcií pre študentov, ale aj zamestnancov fakulty. 

Vysoká škola je plná nových pojmov a systémov, nezľaknite sa zložitosti na prvý pohľad. Pozorne si preštudujte pravidlá zadelenia predmetov, aby ste nielen v tomto semestri absolvovali tie správne predmety.

Tešíme sa na nový akademický rok 2023/2024!