Pedagogická činnosť

Predmet Telesná výchova

Program FARMÁCIA

- Povinne voliteľný predmet pre študentov 1. až 4. ročníka (4 semestre). 1 semester = 2 kredity. (TV 1,2,3,4)

Požiadavky pre udelenie kreditov

TV1 (zimný semester):

aktívna účasť na hodinách (možnosť jednej absencie)

vstupné testy pohybovej výkonnosti (september)

výstupné testy pohybovej výkonnosti (december)

prednášky (účasť na povinnej prednáške)

písomný test

TV2  (letný semester)

aktívna účasť na hodinách (možnosť jednej absencie)

výstupné testy pohybovej výkonnosti (máj)

prednášky (účasť na povinnej prednáške)

písomný test

TV3 (zimný semester)

aktívna účasť na hodinách (možnosť jednej absencie)

vstupné testy pohybovej výkonnosti (september)

výstupné testy pohybovej výkonnosti (december)

TV4 (letný semester)

aktívna účasť na hodinách (možnosť jednej absencie)

výstupné testy pohybovej výkonnosti (máj)

 

Program Zdrav. a Diag.Pomôcky

- Povinný predmet pre 1. a 2. akademický rok. Ukončenie semestra zápočtom.

Požiadavky na udelenie zápočtu

TV1 (zimný semester):

aktívna účasť na hodinách (možnosť jednej absencie)

vstupné testy pohybovej výkonnosti (september)

výstupné testy pohybovej výkonnosti (december)

prednášky (účasť na povinnej prednáške)

TV2  (letný semester)

aktívna účasť na hodinách (možnosť jednej absencie)

výstupné testy pohybovej výkonnosti (máj)

prednášky (účasť na povinnej prednáške)

písomný test

Požiadavky TV3 (zimný semester)

aktívna účasť na hodinách (100% účasť)

vstupné testy pohybovej výkonnosti (september)

výstupné testy pohybovej výkonnosti (december)

Požiadavky TV4 (letný semester)

aktívna účasť na hodinách (100% účasť)

výstupné testy pohybovej výkonnosti (máj)

 

Študenti programu Zdrav. a diag. pomôcky (I. a II. ročník) zaradení lekárom do 4. zdravotnej skupiny (TVO4)

nahlasujte sa v prvý výučbový týždeň na KTVŠ u PaedDr. Tibenskej, PhD. 

priniesť na začiatku semestra potvrdenie od lekára na príslušný semester

1. ročník - zápočet získate účasťou na všetkých prednáškach pre TV1 a TV2 

2. ročník - zápočet získate na základe udelenia a vypracovania seminárnej práce

- študenti zaradení do TVO 4 sa nezapíšu do AIS-u na konkrétne hodiny TV!

• Záujmová športová činnosť - pre všetkých študentov štúdia, ktorí už absolvovali TV 1,2,3,4. Ukončenie semestra zápočtom.

Magisterský študijný program farmácia - študijný odbor 7.3.1. Farmácia

Povinne voliteľné predmety
Telesná výchova (1)
Telesná výchova (2)
Telesná výchova (3)
Telesná výchova (4)

Bakalársky študijný program - študijný odbor 7.4.5. Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Povinne voliteľné predmety
Telesná výchova (1)
Telesná výchova (2)
Telesná výchova (3)
Telesná výchova (4)

Študijné materiály ZS

Harmonogram prednášok

Prednášky letný semester

 

 

 
19.2.2018 Info /PaedDr .M. Tibenská, PhD./
26.2. 2018 Olympionizmus /Mgr. D. Ludvig, PhD./
05.3. 2018 Pohybová aktivita – stravovanie /Mgr. L. Nagyová, PhD./
12.3.2018 Alternatíva stravovania/suplementy v športe /Mgr. M. Tokár, PhD./
19.3.2018 Pohybová aktivita a jej aspekty / PaedDr .M. Tibenská, PhD./
26.3.2018 Mobilizačné a stabilizačné cvičenia / Mgr. M. Tokár, PhD./
09.4.2018 Regenerácia / PaedDr .M. Tibenská, PhD./
16.4.2018 Turistika /Mgr. L. Nagyová, PhD. /
23.4.2018 Pozvaná prednáška - Doping a jeho aspekty /Ing. Tomáš Pagáč/
30.4.2018 /14.5.2018/ Písomný test - dátum bude upresnený
 

 

Prednášky zimný semester