Vedecko-výskumná činnosť

Úroveň vybraných somatických, motorických, funkčných a biochemických ukazovateľov študentov farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského.

Zameranie našej katedry je získať základné informácie o študentoch, o ich zdravotnom stave, ich životnom štýle a vzťahu k pohybovej aktivite. Ďalej zisťujeme úroveň somatických, motorických a funkčných ukazovateľov. V spolupráci s Katedrou farmakológie a toxikológie liečiv zisťujeme aj biochemické ukazovatele. Celý proces prebieha od začiatku štúdia študentov magisterského a bakalárskeho programu, počas a na konci. Testovanie sa realizuje šesť krát počas dvoch rokov. Zaznamenávame dynamiku zmien uvedených ukazovateľov v súvislosti s absolvovanou riadenou pohybovou aktivitou v priebehu štyroch semestrov telesnej výchovy. 

KEGA 043UK-4/2020 Zdravý životný štýl v koncepcii pregraduálneho vzdelávania farmaceutov.

Projekt riešený na KTVŠ

Typ projektu: KEGA

Číslo projektu: 043UK-4/2020

Názov projektu: Zdravý životný štýl v koncepcii pregraduálneho vzdelávania farmaceutov.

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Martina Tibenská, PhD.

Doba riešenia projektu: 2020 - 2022

Výber publikačnej činnosti odborných asistentov KTVŠ:

2022

V1 - Tibenská a kol. Pohyb a zdravie – zdravie v pohybe. Učebné texty. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu. 117 s., ISBN 978-80-223-5501-8 (online)

V2 - Nagyová, L. – Ludvig, D. – Tibenská, M. 2022. Výber pohybových aktivít u študentov Farmaceutickej fakulty v Bratislave. In Žiak, pohyb, edukácia. Vedecký zborník 2022. Pedagogická fakulta UK v Bratislave, s. 121-130. ISBN 978-80-223-5471-4 (CD)

ADE - Tokár, M. 2022. Charakteristika a prínosy veslovania na veslárskom trenažéri pre študentov. In Tělesná výchova a sport mládeže, roč. 88, č. 2, s. 14-20, ISSN 1210-7689

V2 - Ludvig, D. 2022. Skúsenosti s výučbou telesnej výchovy na farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského počas pandémie COVID-19. In Žiak, pohyb, edukácia. Vedecký zborník 2022. Pedagogická fakulta UK v Bratislave, s. 95-101, ISBN 978-80-223-5471-4 (CD) 

2021

AED - Tokár, M. Dievčatá a CrossFit = Girls and CrossFit / Tokár, Michal [Autor, 100%]
In: Tělesná výchova a sport mládeže [textový dokument (print)] : odborný časopis pro učitele, trénery a cvičitele. – Praha (Česko) : Univerzita Karlova v Praze. Fakulta tělesné výchovy a sportu. – ISSN 1210-7689. – ISSN (chybné) 1210-2689. – Roč. 87, č. 1 (2021), s. 24-31 [tlačená forma]

V2 – Ludvig, D. a kol. Skúsenosti s výučbou telesnej výchovy na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského počas pandémie COVID-19 Dalibor Ludvig ... [et al.] Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2022. 1. vyd. ISBN 978-80-223-5471-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. - S. 95-101 [CD-ROM]

AED – Nagyová, L. Názory a postoje rekreačných bežcov z bežnej populácie na ostatné pohybové aktivity aut. Lenka Nagyová, Dalibor Ludvig, Martina Tibenská, Lucia Ondrušová. In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2021 [elektronický dokument] : recenzovaný zborník vedeckých prác : Roč. 3. - : 1. vyd. ISBN 978-80-553-3860-6. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. - S. 156-164 [DVD]

2020

ADF – Tibenská, M. a kol. Zmeny vybraných somatických ukazovateľov študentiek s diferencovanou úrovňou ich motorickej výkonnosti. In: Telesná výchova & šport. - Roč. 30, č. 2 (2020), s. 7-11

AED - Nagyová, L. a kol.  Názory a postoje rekreačných bežcov z Farmaceutickej fakulty v Bratislave na ostatné pohybové aktivity Lenka Nagyová ... [et al.] Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2020. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-5013-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - S. 281-290 [CD-ROM]

ADF – Tokár,  M. Význam stabilizácie trupu u hráčov ľadového hokeja kategórie U18 1. část. IN: Tělesná výchova a sport mládeže. - Roč. 86, č. 4 (2020), s. 22-28

AED – Dovičák, M. – Mikulič, M. – Ludvig, D. – Vojtaško, Ľ. Didaktika headisu. IN: Šport a rekreácia 2020 : zborník vedeckých prác. - : 1. vyd. ISBN 978-80-558-1541-1. - Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu, 2020. - S. 232-238