Katedra farmaceutickej chémie

Začiatky výučby farmaceutickej chémie na Slovensku sú spojené s pôsobením J. J. Winterla, profesora chémie a botaniky, na Trnavskej univerzite, ktorý predmet prednášal budúcim lekárnikom v rokoch 1773–1777. Tento pedagóg bol autorom prvých učebných textov prednášok a praktických cvičení. Po presťahovaní univerzity v roku 1777 do Budína sa výučba farmaceutickej chémie u nás obnovila až v roku 1935 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Tu sa uskutočňovali tirocinálne kurzy, prednášky i praktické cvičenia pre študentov farmácie, ktorí vtedy farmáciu študovali v rámci Lekárskej fakulty. Výučbou bol poverený F. Švec. Neskoršie po roku 1940, keď sa zriadilo trojročné štúdium farmácie na Lekárskej fakulte SU, farmaceutická chémia sa vyučovala na Ústave farmakológie a farmakognózie LF SU, ktorý viedol F. Švec. Od roku 1947 bol výučbou tohto predmetu poverený L. Kňažko, ktorý zabezpečoval výučbu aj v rámci o rok neskôr vzniknutého Ústavu farmaceutickej chémie LF SU. Okrem L. Kňažka sa na výučbe podieľal aj Ľ. Krasnec.

V roku 1952 sa po vzniku samostatnej Farmaceutickej fakulty SU do nej prirodzene začlenila aj Katedra chémie FaF SU (etablovaná už v roku 1950), ktorá zabezpečovala výučbu základných chemických disciplín včítane farmaceutickej chémie a jej prednášajúcim bol L. Kňažko. V roku 1957 sa katedra chémie rozdelila na katedru anorganickej a organickej chémie, katedru analytickej chémie, katedru fyzikálnej chémie a katedru farmaceutickej chémie.

Katedra farmaceutickej chémie FaF UK bola založená 1. 9. 1957. Predmetom výučby a výskumu boli od jej založenia liečivá a pomocné látky chemického pôvodu z aspektu ich projekcie, syntézy, výroby, izolácie, identifikácie, štúdia ich fyzikálno-chemických vlastností a definovania vzťahu medzi ich chemickou štruktúrou, molekulovými deskriptormi a ich korelácia a predikcia s biologickým účinkom ako aj ich analytickým hodnotením. Prvým vedúcim katedry farmaceutickej chémie bol v rokoch 1957–1986 L. Kňažko, v rokoch 1986–1990 a 1995–2010 J. Čižmárik, v roku 1990 V. Matejeková, v roku 1991 J. Ďurinda, v rokoch 1991– 1994 L. Beneš, v rokoch 2010 - 2015 bola vedúcou katedry E. Sedlárová.