Vedecko-výskumná činnosť

Predmetom vedecko-výskumnej činnosti je štúdium vzťahov medzi chemickou štruktúrou a antibakteriálnou, antimykobakteriálnou, antifungálnou, antivirotickou, antiprotozoálnou a antineoplastickou aktivitou v sériách heteroarylových zlúčenín s karboxamidovým, resp. karbamátovým zoskupením s využitím metód multi-dimenzionálneho QSAR a molekulového modelovania.

 

Príprava a biologické hodnotenie originálnych N-aryl-/N-fenylpiperazínových zlúčenín.

 

Mikrovlnná syntéza na jadre substituovaných derivátov hydroxy(aza)naftalénov s optimalizovanými vlastnosťami a následný a skríning.

 

Štúdie farmakofórových skupín zodpovedných za väzbu biologicky aktívnych zlúčenín na cieľové miesta pomocou modelovania, dokovania s následným návrhom štruktúry nových liečiv.

 

Štúdium fyzikálno-chemických vlastností novo syntetizovaných liečiv ako aj zlúčenín so schopnosťou ovplyvňovať membránové transportné systémy, resp. štúdium povrchovo aktívnych zlúčenín.

 

Príprava, charakterizácia a hodnotenie nanočastíc liečiv.

 

Štúdium vplyvu zlúčenín na elektrónový transport v rastlinných aj živočíšnych enzymatických systémoch ako aj hodnotenie antiradikálových vlastností novo syntetizovaných zlúčenín.

 

 

Analytické hodnotenie stability liečiv a finálnych liekových formulácií, validácie analytických metód v súlade s EMA, resp. FDA.