Vedecko-výskumná činnosť

Predmetom vedeckovýskumnej činnosti katedry je štúdium vzťahov medzi chemickou štruktúrou a antibakteriálnou, antimykobakteriálnou, antifungálnou, antivirotickou, antiprotozoálnou a antineoplastickou aktivitou v sériách heteroarylových zlúčenín s karboxamidovým, resp. karbamátovým zoskupením s využitím metód multidimenzionálneho QSAR a molekulového modelovania. Vedeckovýskumná činnosť katedry sa realizuje v týchto oblastiach:

  • príprava a biologické hodnotenie originálnych N-aryl-/N-fenylpiperazínových zlúčenín,
  • syntéza, hodnotenie fyzikálno-chemických vlastností a vzťahov štruktúra-biologická aktivita derivátov izatínu,
  • štúdium fyzikálno-chemických vlastností novo syntetizovaných liečiv, ako aj zlúčenín so schopnosťou ovplyvňovať membránové transportné systémy, resp. štúdium povrchovo aktívnych zlúčenín,
  • štúdie farmakofórových skupín zodpovedných za väzbu biologicky aktívnych zlúčenín na cieľové miesta pomocou modelovania, dokovania s následným návrhom štruktúry nových liečiv.