Pedagogická činnosť

Magisterský študijný program farmácia - študijný odbor 7.3.1. Farmácia 

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
Farmaceutická chémia (1)Molekulárne základy vývoja liečiv
Farmaceutická chémia (2)
Analýza liečiv

 

Bakalársky študijný program - študijný odbor 7.4.5. Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Povinné predmety
Základy chémie materiálov II.
Hodnotenie kvality zdravotníckych pomôcok II.

 

Rigorózne konanie

Rigorózna skúška z predmetu Farmaceutická chémia
Rigorózna skúška z predmetu Analýza liečiv