Základy chémie materiálov II.

Sylaby prednášok

Sylaby prednášok z predmetu Základy chémie materiálov II.

Bakalarské štúdium, II. ročník, letný semester a. r. 2022/2023

____________________________________________________________________________________________________

Forma výučby: prednášky v rozsahu 2 h týždenne

Deň a miesto výučby: streda 13:00-14:40, prezenčná forma výučby

Ukončenie výučby: písomná skúška, udelenie kreditov

Prednášajúci: doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD., Mgr. Róbert Šandrik, PhD.

 

1.   týždeň: Základné pojmy, cieľ predmetu

2.   týždeň: Etapy vývoja liečiv

3.   týždeň: Vývoj chemického liečiva

4.   týždeň: Názvoslovie chemických liečiv

5.   týždeň: Fyzikálno-chemické vlastnosti liečiv

6.   týždeň: Receptory a mechanizmy účinku liečiv

7.   týždeň: Biotransformácia liečiv

8.   týždeň: Stereochémia liečiv

9.   týždeň: Hlavné skupiny chemických liečiv

10. týždeň: Proliečivá

11. týždeň: Reprofilizácia vybraných chemických liečiv

12. týždeň: Perspektívy chemických liečiv

13. týždeň: Záverečné zhrnutia

 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Absolvovanie prednášok a laboratórnych cvičení. Priebežné hodnotenie. V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 20 bodov. Z každého testu musí študent získať najmenej 12 bodov (60%). Skúška sa uskutoční písomnou formou. Test obsahuje 25 otázok. Skúška trvá 2 hodiny. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 47 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 44 bodov, na hodnotenie C najmenej 39 bodov, na hodnotenie D najmenej 35 bodov a na hodnotenie E najmenej 30 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej skúšky získa menej ako 30 bodov.

Doporučená literatúra:

Andriamainty, F., Malík, I.: Farmaceutická chémia. Vybrané liečivá - ich príprava a štúdium fyzikálno-chemických parametrov. Bratislava, UK 2010. 214 s.

Melichar, B. a kol.: Chemická léčiva. Praha, Avicenum 1987. 985 s.

Remko, M., Čižmárik, J.: Vybrané kapitoly z farmaceutickej chémie. Molekulové základy vývoja liečiv. Bratislava, UK 1997. 120 s.

Remko, M., Čižmárik, J., Sivý, J.: Teoretické základy farmaceutickej chémie. Bratislava, UK 1999. 150 s. 

Remko, M.: Základy medicínskej a farmaceutickej chémie, 3. Vyd. Remedika, Bratislava, SR 2019, 480 s.

                                                                       

                                                                                    doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

                                                                                vedúci Katedry farmaceutickej chémie

Sylaby praktických cvičení

Sylaby praktických cvičení z predmetu Základy chémie materiálov II.

Bakalarské štúdium, II. ročník, letný semester a. r. 2022/2023

___________________________________________________________________________________________________

Forma výučby: cvičenia v rozsahu 1 h týždenne

Deň a miesto výučbyprezenčná forma výučby (laboratórium O-304, III. poschodie)

                                         termín blokovej výučby bude upresnený na prvej prednáške

Cvičiaci: doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD., Mgr. Róbert Šandrik, PhD., PharmDr. Eva Salanci

 

Obsah praktických cvičení

Základné znalosti o vybraných skupinách chemických liečiv.

Syntéza vybraných liečiv, výber vhodnej metódy prípravy, výpočet potrebných množstiev reaktantov.

Purifikácia pripravených zlúčenín (kryštalizácia, chromatografia na tenkej vrstve, destilácia), overenie čistoty (TLC), teoretický výpočet výťažku, stanovenie teploty topenia kryštalizovaného produktu.

Potvrdenie štruktúry pripravených zlúčenín spektrálnymi metódami (UV/VIS, IČ, ďalšie podľa možnosti), porovnanie s údajmi v odbornej literatúre.

Stanovenie niektorých fyzikálno-chemických parametrov (rozpustnosť v spektre rozpúšťadiel, acidobázické vlastnosti, lipohydrofilné vlastnosti, povrchová aktivita). Zrýchlené štúdie stability pripraveného liečiva, vrátane reakčnej kinetiky. Simulácia štúdia vzťahov chemická štruktúra – fyzikálno-chemické vlastnosti – biologická aktivita.

Príprava komplexného protokolu v zmysle zásad správnej laboratórnej praxe (schéma reakcie, materiál, metodický postup reakcie, čistiace procesy, a pod.), spektrálne merania, vrátane zápisov spektier a ich vyhodnotenia, postupy stanovenia fyzikálno-chemických parametrov a ich vyhodnotenie, postupy pri zrýchlených testoch stability pripraveného liečiva a ich vyhodnotenie.

 

                                                                                    doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

                                                                                 vedúci Katedry farmaceutickej chémie