Základy chémie materiálov II.

Sylaby prednášok

 Sylaby prednášok z predmetu Základy chémie materiálov II.

Bakalárské štúdium, II. ročník, letný semester a. r. 2019/2020

_____________________________________________________________________________________________________

 

Forma výučby: prednášky v rozsahu 2 h týždenne

Deň a miesto výučby: podľa rozvrhu

Ukončenie výučby: písomná skúška, udelenie kreditov

Prednášajúci: doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

 

1.   týždeň: Základné pojmy, cieľ predmetu

2.   týždeň: Etapy vývoja liečiv

3.   týždeň: Vývoj chemického liečiva

4.   týždeň: Názvoslovie chemických liečiv

5.   týždeň: Fyzikálno-chemické vlastnosti liečiv

6.   týždeň: Receptory

7.   týždeň: Mechanizmy účinku liečiv

8.   týždeň: Biotransformácia liečiv

9.   týždeň: Stereochémia liečiv

10. týždeň: Hlavné skupiny chemických liečiv

11. týždeň: Slovenský farmaceutický kodex

12. týždeň: Perspektívy chemických liečiv

13. týždeň: Záverečné zhrnutia

 

Doporučená literatúra:

Andriamainty, F., Malík, I.: Farmaceutická chémia. Vybrané liečivá - ich príprava a štúdium fyzikálno-chemických parametrov. Bratislava, UK 2010. 214 s.

Melichar, B. a kol.: Chemická léčiva. Praha, Avicenum 1987. 985 s.

Remko, M., Čižmárik, J.: Vybrané kapitoly z farmaceutickej chémie. Molekulové základy vývoja liečiv. Bratislava, UK 1997. 120 s.

Remko, M., Čižmárik, J., Sivý, J.: Teoretické základy farmaceutickej chémie. Bratislava, UK 1999. 150 s. 

 

 

Bratislava 11. 2. 2020

 

                                                                                    doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

                                                                                 vedúci Katedry farmaceutickej chémie

 

 

Sylaby praktických cvičení

Sylaby praktických cvičení z predmetu Základy chémie materiálov II.

Bakalárské štúdium, II. ročník, letný semester a. r. 2019/2020

____________________________________________________________________________________________________

 

Forma výučby: cvičenia v rozsahu 1 h týždenne

Deň a miesto výučby: laboratórium č. 304,

                                      termín blokovej výučby bude upresnený na prvej prednáške

Cvičiaci: doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD., PharmDr. Katarína Rumlová

 

Sylabus praktických cvičení

Základné znalosti o vybraných skupinách chemických liečiv.

Syntéza vybraných liečiv, výber vhodnej metódy prípravy, výpočet potrebných množstiev reaktantov.

Purifikácia pripravených zlúčenín (kryštalizácia, chromatografia na tenkej vrstve, destilácia), overenie čistoty (TLC), teoretický výpočet výťažku, stanovenie teploty topenia kryštalizovaného produktu.

Potvrdenie štruktúry pripravených zlúčenín spektrálnymi metódami (UV/VIS, IČ, ďalšie podľa možnosti), porovnanie s údajmi v odbornej literatúre.

Stanovenie niektorých fyzikálno-chemických parametrov (rozpustnosť v spektre rozpúšťadiel, acidobázické vlastnosti, lipohydrofilné vlastnosti, povrchová aktivita). Zrýchlené štúdie stability pripraveného liečiva, vrátane reakčnej kinetiky. Simulácia štúdia vzťahov chemická štruktúra – fyzikálno-chemické vlastnosti – biologická aktivita.

Príprava komplexného protokolu v zmysle zásad správnej laboratórnej praxe (schéma reakcie, materiál, metodický postup reakcie, čistiace procesy, a pod.), spektrálne merania, vrátane zápisov spektier a ich vyhodnotenia, postupy stanovenia fyzikálno-chemických parametrov a ich vyhodnotenie, postupy pri zrýchlených testoch stability pripraveného liečiva a ich vyhodnotenie.

 

Bratislava 11. 2. 2020

 

                                                                                    doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

                                                                                vedúci Katedry farmaceutickej chémie

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu: FaF.KFCh/09-Bc/00

Názov predmetu: Základy chémie materiálov II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášok

Forma výučby: prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2/0/0      Za obdobie štúdia: 28 /0/0

Metóda štúdia: dištančná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester (Bc.)

Stupeň štúdia:  1. stupeň (Bc.)

Podmieňujúce predmety

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia študentov a ukončenia štúdia predmetu bude prebiehať dištančnou  formou cez elektronický systém Moodle, minimálna hranica úspešnosti: 60 %. Hodnotenie: A: 85–100 %, B: 79–84 %, C: 73–78 %, D: 66–72 %, E: 60–65 %, FX: 59 % a menej

Výsledky vzdelávania: Cieľ predmetu základy chémie materiálov vychádza v nadväznosti na poznatky vyučované Katedrou chemickej teórie liečiv a rozširuje ich na farmaceuticko-chemické aspekty chemických liečiv.

Stručná osnova predmetu:

-    Základné pojmy, cieľ predmetu

-    Etapy vývoja liečiv

-    Vývoj chemického liečiva

-    Názvoslovie chemických liečiv

-    Fyzikálno-chemické vlastnosti liečiv

-    Receptory

-    Biotransformácia liečiv

-    Stereochémia liečiv

-    Hlavné skupiny chemických liečiv

-    Slovenský farmaceutický kodex

-    Slovenský liekopis I.

-    Perspektívy chemických liečiv

-    Záverečné zhrnutia

Odporúčaná literatúra:

Andriamainty, F., Malík, I.: Farmaceutická chémia. Vybrané liečivá - ich príprava a štúdium fyzikálno-chemických parametrov. Bratislava,  UK 2010. 214 s.

Melichar, B. a kol.: Chemická léčiva. Praha, Avicenum 1987. 985 s.

Remko, M., Čižmárik, J.: Vybrané kapitoly z farmaceutickej chémie. Molekulové základy vývoja liečiv. Bratislava, UK 1997. 120 s.

Remko, M., Čižmárik, J., Sivý, J.: Teoretické základy farmaceutickej chémie. Bratislava, UK 1999. 150 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky: -

Hodnotenie predmetov: -

Vyučujúci: doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 15. 04. 2020

Schválil: