Molekulárne základy vývoja liečiv

Sylaby prednášok a seminárov

Sylaby prednášok a seminárov z predmetu Molekulárne základy vývoja liečiv

Letný semester 

 

1. týždeň: Úvod, obsah a cieľ predmetu, minulosť, súčasné postupy, perspektívy do budúcnosti, klasifikácia liečiv, hlavné fázy účinku liečiv, meranie a vyjadrovanie účinku liečiv. Mechanizmy pôsobenia liečiv, rádioligandové experimenty.

2. týždeň: Miesta účinku liečiv. Štruktúra proteínov, liečivá pôsobiace na enzýmy, liečivá pôsobiace na receptory, receptorové teórie, liečivá pôsobiace na nukleové kyseliny.

3. týždeň: Molekulové mechanizmy účinku liečiv. Receptory - primárne miesta účinku liečiv.

4. týždeň: Stratégie výskumu a vývoja liečiv I. Modifikácia existujúcich štruktúr, systematický skríning, využitie biologickej informácie. Pozorovania v rastlinnej ríši a v mikrobiológii.

5. týždeň: Stratégie výskumu a vývoja liečiv II. Racionálne postupy vývoja liečiv, prírodné produkty ako liečivá a zdroj nosných štruktúr, kombinatorické knižnice a automatizované syntetické postupy, chemické informačné systémy, biologické informačné systémy, genetika, genomika a vývoj liečiv.

6. týždeň: Vzťahy štruktúra - aktivita I. Vývoj liečiv z prírodných zdrojov, syntetické analógy.

7. týždeň: Vzťahy štruktúra - aktivita II. Kvantitatívna analýza vzťahov štruktúra - aktivita, racionálne postupy vývoja liečiv.

8. týždeň: Fyzikálnochemické vlastnosti liečiv I. Acidita a bázicita liečiv, lipofilita liečiv, štruktúra liečiv, röntgenová štruktúrna analýza.

9. týždeň: Fyzikálnochemické vlastnosti liečiv II. Nukleárna magnetická rezonancia, stereochemické aspekty účinku liečiv, metódy molekulového modelovania.

10. týždeň: Fyzikálnochemické vlastnosti liečiv III. Interakcia liečivo-receptor, medzimolekulové sily, vodíkové väzby, termodynamická analýza asociácie liečivo - receptor, kinetická analýza interakcie liečivo - receptor.

11. týždeň: Analytické vlastnosti liečiv. Príprava vo vode rozpustných liečiv, teoretické metódy štúdia rozpustnosti liečiv

12. týždeň: Vývoj liečiv riadený trojrozmernou štruktúrou, známe receptory, neznáme receptory.

13. týždeň: Biotransformácia liečiv. Biotransformácia a vývoj liečiv, vývoj soft liečiv.

 

Posledná aktualizácia: 18. 2. 2020

 

PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.                                   doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.   

        gestor predmetu                                                              vedúci katedry 

Sylaby praktických cvičení

Sylaby praktických cvičení z predmetu Molekulárne základy vývoja liečiv

Letný semester 

 

1. - 2. týždeň: Chemické databázy. Molekulová grafika. (Maestro).

3. - 4. týždeň: Molekulová mechanika. Konformačné prehľadávanie. Kvantovo-chemické metódy. (Macromodel, Jaguar).

5. - 6. týždeň: QSAR (AutoQSAR).

7. - 8. týždeň: Farmakofórové modelovanie. (Phase).

9. - 10. týždeň: Molekulové dokovanie. (Glide).

11. - 12. týždeň: Predpovedanie fyzikálno-chemických vlastností a ADMET profilu. (QikProp).

 

Posledná aktualizácia: 18. 2. 2020

 

PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.                                   doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.   

        gestor predmetu                                                              vedúci katedry