Molekulárne základy vývoja liečiv

Sylaby prednášok a seminárov

Sylaby prednášok a seminárov z predmetu Molekulárne základy vývoja liečiv

Letný semester 2019/2020

 

1. týždeň: Úvod, obsah a cieľ predmetu, minulosť, súčasné postupy, perspektívy do budúcnosti, klasifikácia liečiv, hlavné fázy účinku liečiv, meranie a vyjadrovanie účinku liečiv. Mechanizmy pôsobenia liečiv, rádioligandové experimenty.

2. týždeň: Miesta účinku liečiv. Štruktúra proteínov, liečivá pôsobiace na enzýmy, liečivá pôsobiace na receptory, receptorové teórie, liečivá pôsobiace na nukleové kyseliny.

3. týždeň: Molekulové mechanizmy účinku liečiv. Receptory - primárne miesta účinku liečiv.

4. týždeň: Stratégie výskumu a vývoja liečiv I. Modifikácia existujúcich štruktúr, systematický skríning, využitie biologickej informácie. Pozorovania v rastlinnej ríši a v mikrobiológii.

5. týždeň: Stratégie výskumu a vývoja liečiv II. Racionálne postupy vývoja liečiv, prírodné produkty ako liečivá a zdroj nosných štruktúr, kombinatorické knižnice a automatizované syntetické postupy, chemické informačné systémy, biologické informačné systémy, genetika, genomika a vývoj liečiv.

6. týždeň: Vzťahy štruktúra - aktivita I. Vývoj liečiv z prírodných zdrojov, syntetické analógy.

7. týždeň: Vzťahy štruktúra - aktivita II. Kvantitatívna analýza vzťahov štruktúra - aktivita, racionálne postupy vývoja liečiv.

8. týždeň: Fyzikálnochemické vlastnosti liečiv I. Acidita a bázicita liečiv, lipofilita liečiv, štruktúra liečiv, röntgenová štruktúrna analýza.

9. týždeň: Fyzikálnochemické vlastnosti liečiv II. Nukleárna magnetická rezonancia, stereochemické aspekty účinku liečiv, metódy molekulového modelovania.

10. týždeň: Fyzikálnochemické vlastnosti liečiv III. Interakcia liečivo-receptor, medzimolekulové sily, vodíkové väzby, termodynamická analýza asociácie liečivo - receptor, kinetická analýza interakcie liečivo - receptor.

11. týždeň: Analytické vlastnosti liečiv. Príprava vo vode rozpustných liečiv, teoretické metódy štúdia rozpustnosti liečiv

12. týždeň: Vývoj liečiv riadený trojrozmernou štruktúrou, známe receptory, neznáme receptory.

13. týždeň: Biotransformácia liečiv. Biotransformácia a vývoj liečiv, vývoj soft liečiv.

 

Bratislava 18. 2. 2020

 

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.   

vedúci katedry    

PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

gestor predmetu

 

 

Sylaby praktických cvičení

Sylaby praktických cvičení z predmetu Molekulárne základy vývoja liečiv

Letný semester 2019/2020

 

1. - 2. týždeň: Chemické databázy. Molekulová grafika. (Maestro).

3. - 4. týždeň: Molekulová mechanika. Konformačné prehľadávanie. Kvantovo-chemické metódy. (Macromodel, Jaguar).

5. - 6. týždeň: QSAR (AutoQSAR).

7. - 8. týždeň: Farmakofórové modelovanie. (Phase).

9. - 10. týždeň: Molekulové dokovanie. (Glide).

11. - 12. týždeň: Predpovedanie fyzikálno-chemických vlastností a ADMET profilu. (QikProp).

 

Bratislava 18. 2. 2020

 

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.   

vedúci katedry    

PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

gestor predmetu

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Farmaceutická fakulta

Kód predmetu:

FaF.KFCh/08-Mgr/00

Názov predmetu:

Molekulárne základy vývoja liečiv

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby: cvičenie / prednáška / seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1 / 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14 / 14

Metóda štúdia: online videokonferencia prostredníctvom nástroja MS Teams

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Odporúčané prerekvizity (nepovinné):

FaF.KFCH/05-Mgr/00 Farmaceutická chémia (1)

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Záverečné hodnotenie: test vytvorený v MS Forms sprístupnený cez MS Teams.

Hodnotenie záverečnej skúšky: 100 – 90 % (hodnotenie A), 89 – 80 % (B), 79 – 70 % (C), 69 – 60 % (D), 59 – 50 % (E), menej ako 50 % (FX, neprospel).

Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0 / 100

Výsledky vzdelávania:

Cieľom predmetu je štúdium moderných metód a princípov používaných pri projektovaní, výskume a vývoji liečiv v rámci racionálneho projektovania liečiv.

Stručná osnova predmetu:

Štúdiom predmetu je sprostredkovanie nových vedomostí študentom v oblasti molekulových základov vývoja liečiv, zameraných najmä na metódy projektovania liečiv (klasické postupy, racionálne metódy, chemické a biologické informačné systémy v oblasti projektovania liečiv, vzťahy štruktúra - aktivity, metódy molekulového modelovania a molekulovej grafiky), miesta účinku liečiv (proteíny, enzýmy, receptory, nukleové kyseliny, lipidy), interakciu liečivo – receptor (termodynamická, kinetická a štruktúrna analýza interakcie liečivo - receptor) a vývoj liečiv (vývoj liečiv z prírodných zdrojov, syntetické analógy, receptorové teórie, vývoj liečiv riadený trojrozmernou štruktúrou, vývoj liečiv s podporou počítačov (CADD)). Tento predmet je súčasťou farmaceutickej chémie - jej všeobecnej časti, ktorej metódy a princípy sú všeobecne aplikovateľné pri vývoji liečiv v ľubovoľnej terapeutickej skupine.

Odporúčaná literatúra:

Remko, M.: Metódy výskumu a vývoja liečiv. Bratislava: SAP, 1999.

Remko, M.: Molekulové modelovanie. Bratislava: SAP, 2000.

Remko, M.: Základy medicínskej a farmaceutickej chémie. Bratislava: Remedika, 2019.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Slovenský.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov: 113

A

B

C

D

E

FX

24,78

18,58

16,81

16,81

17,7

5,31

Vyučujúci: PharmDr. Vladimír Garaj, PhD., Ing. Stanislava Šoralová, PhD., PharmDr. Miroslav Kemka

Dátum poslednej zmeny: 15.04.2020

Schválil: