Farmaceutická chémia (2)

Sylaby prednášok

Sylabus prednášok

z predmetu

Farmaceutická Chémia (2)

Letný semester 2021/2022

 

Bratislava, 4. februára 2022

 

Forma výučby: Prednášky – v rozsahu 2 h/týždeň

Deň a miesto výučby: V kontexte aktuálnej epidemickej situácie a v súlade s príslušnými nariadeniami UK, resp. FaF UK:

i) prezenčná forma výučby (prednášková miestnosť podľa rozvrhu)

alebo

ii) dištančná forma výučby (aplikácia MS Teams)

alebo

ii) kombinovaná forma výučby (prednášková miestnosť podľa rozvrhu alebo aplikácia MS Teams; online-forma realizácie prednášok je vysokopravdepodobná)

Ukončenie výučby: Písomné finálne hodnotenie (skúška), udelenie kreditov

 

 

Prednášajúci:  doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

                           doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

                           PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

                           Ing. Stanislava Šoralová, PhD.

 

 

Sylabus prednášok

 

1. Týždeň

Kardiaká. Vazodilatanciá (Definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, biotransformácia)

 

2. Týždeň

Antihypertenzíva. Venofarmaká (Definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, biotransformácia)

 

3. Týždeň

Liečivá regulujúce zrážanie krvi. Krvné náhrady. Liečivá proti hypercholesterolémii, liečivá proti hypertriglyceridémii (Definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, biotransformácia)

 

4. Týždeň

Hepatoprotektíva. Diuretiká. Antidiuretiká. Ligandy receptorov pre vazopresín (Definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, biotransformácia)

 

5. Týždeň

Priebežné hodnotenie I

Anthelmintiká. Insekticída (Definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, biotransformácia)

 

6. Týždeň

Aktuálne možnosti farmakoterapie cystickej fibrózy (Definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, biotransformácia)

 

7. Týždeň

Antimykotiká. Antiprotozoiká (Definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, biotransformácia)

 

8. Týždeň

Antimalariká. Antituberkulotiká. Antileprotiká (Definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, biotransformácia)

 

9. Týždeň

Antibakteriálne chemoterapeutiká/Antibiotiká, časť 1. beta-Laktámové antibiotiká. Inhibítory beta-laktamáz (Definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, biotransformácia)

 

10. Týždeň

Priebežné hodnotenie II

Antibakteriálne chemoterapeutiká/Antibiotiká, časť 2. Diaminopyrimidíny. Oxacíny (Inhibítory gyráz). Nitrofurány (Definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, biotransformácia)

 

11. Týždeň

Antivirotiká (Definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, biotransformácia)

 

12. Týždeň

Cytostatiká, časť 1. Alkylujúce zlúčeniny. Zlúčeniny vytvárajúce komplexy s DNA. Zlúčeniny generujúce reaktívne entity. Antimetabolity. Inhibítory syntézy proteínov. Antimitotické liečivá (Definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, biotransformácia)

 

13. Týždeň

Cytostatiká, časť 2. Inhibítory angiogenézy. Inhibítory deacetyláz histónov a iných proteínov. Inhibítory histónmetyltransferáz (Definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, biotransformácia)

 

Odporúčaná literatúra

Abraham, D.J., & Rotella, D.P. (2010). Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery, 8 Volume Set. 7th Ed. Wiley, Hoboken, NY, USA, 6416 s.

Avendaño, C., & Menéndez, J.C. (2015). Medicinal Chemistry of Anticancer Drugs. 2nd Ed. Elsevier, Amsterdam, the Netherlands; Elsevier, Kidlington, Oxford, Veľká Británia; Elsevier, Waltham, MA, USA, 744 s.

Desai, M.C., Meanwell, N.A., Thurston, D.E., Ganellin, R., Fox, D., Guccione, S., Martinez, A., Rotella, D., Belema, M., Sperandio, D.,‎ Shi, P.-Y.,‎ Jordan, R., Halcomb, R., Roberts, Ch., Johns, B.A., Griffin, S., Beaulieu, P.L., McCauley, J.A., Sofia, M., Xu, L., Guyer, B., & Peel, M.R. (2013). Successful Strategies for the Discovery of Antiviral Drugs: RSC (Drug Discovery). Drug Discovery Series No. 32, Royal Society of Chemistry, Cambridge, Veľká Británia, 533 s.

Firestine, S.M., Lister, T., Abel-Santos, E., Hedstrom, L., Melander, Ch., Fisher, S., Khursigara, C., Lazarides, L., Garneau-Tsodikova, S., & Balibar, C.J. (2017). Antibiotic Drug Discovery: New Targets and Molecular Entities. 1st Ed., Kindle Ed. Drug Discovery Series No. 58, Royal Society of Chemistry, Cambridge, Veľká Británia, 285 s.

Hartl, J., Doležal, M., Miletín, M., Opletalová, V., & Zimčík, P. (2012). Farmaceutická chemie IV (chemoterapeutika), Karolinum, Praha, ČR, 168 s.

Hartl, J., Doležal, M., Krinková, J., Miletín, M., & Opletalová, M. (2012). Farmaceutická chemie III (oběhová a krevní soustava, trávící a vylučovací soustava), Karolinum, Praha, ČR, 117 s.

Chackalamannil, S., Rotella, D., & Ward, S. (2017). Comprehensive Medicinal Chemistry III, 3rd Ed. Elsevier, Amsterdam, Holandsko, 4536 s.

Patrick, G.L. (2017). An Introduction to Medicinal Chemistry. 6th Ed. Oxford University Press, New York, USA, 832 s.

Wermuth, C., Aldous, D., Raboisson, P., & Rognan, D. (2015). The Practice of Medicinal Chemistry. 4th Ed. Academic Press (Elsevier), San Diego, CA, USA; Kidlington, Oxford, Veľká Británia, 903 s.

 

 

                                                                                                    doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

                                                                                                             vedúci katedry

Sylaby praktických cvičení

Sylabus praktických cvičení

z predmetu

Farmaceutická Chémia (2)

Letný semester 2021/2022

 

Bratislava, 8. február 2022

 

Forma výučby: Laboratórne cvičenia – v rozsahu 5 h/týždeň

Deň a miesto výučby: V kontexte aktuálnej epidemickej situácie a v súlade s príslušnými nariadeniami UK, resp. FaF UK:

i) prezenčná forma výučby (laboratórium č. 304, KFCh FaF UK)

alebo

ii) dištančná forma výučby (aplikácia MS Teams)

alebo

iii) kombinovaná forma výučby (laboratórium č. 304, KFCh FaF UK a aplikácia MS Teams)

Ukončenie výučby: Absolvovanie priebežných hodnotení, splnenie podmienok priebežného hodnotenia

 

Vyučujúci: doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD., doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD., doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD., Mgr. Stanislav Bilka PhD., PharmDr. Jana Čurillová, PhD., PharmDr. Vladimír Garaj, PhD., PharmDr. Iva Kapustíková, PhD., PharmDr. Matej Maruniak, PhD., PharmDr. Lenka Stopková, PhD., Mgr. Róbert Šandrik PhD., Ing. Stanislava Šoralová PhD., PharmDr. Kamila Chomaničová, PharmDr. Mária Pecháčová, PharmDr. Eva Salanci

 

 

Sylabus praktických cvičení z predmetu farmaceutická chémia (1)

pre kombinovanú formu výučby

 

Rámcový program pre 1.-6. praktické cvičenie

A. Znalosti o syntéze vybraných liečiv, výbere vhodnej metódy prípravy, výpočte potrebných množstiev reaktantov, teoretickom výpočte výťažku.

Teoretické poznatky o syntéze vybraných liečiv – kyseline acetylsalicylovej, paracetamole, fenacetíne, metylsalicyláte, metylparabene, etylparabene, propylparabene, izopropylparabene, butylparabene, benzokaíne, lidokaíne, trimekaíne, sulfanilamide, ftalylsulfatiazole, sukcinylsulfatiazole, disulfirame a izoniazide.

Príprava vybraných liečiv – samoštúdium.

B. Syntéza vybraných liečiv – odporúčané liečivá: kyselina acetylsalicylová, paracetamol, fenacetín, disulfiram a izoniazid. V rámci praktických cvičení však môžu byť realizované aj časovo náročnejšie a relatívne zložitejšie syntézy liečiv.

C. Znalosti o purifikácii vybraných zlúčenín (kryštalizácia, chromatografia na tenkej vrstve, destilácia), overenie čistoty (TLC), stanovenie teploty topenia kryštalizovaného produktu a praktická realizácia týchto metód, resp. stanovenie príslušných parametrov.

D. Znalosti o verifikácii štruktúry pripravených zlúčenín spektrálnymi metódami (1H-NMR, 13C-NMR, IČ, UV/VIS a pod.). Praktické hodnotenie roztokov pripravených zlúčenín v UV/VIS-oblasti elektromagnetického spektra.

E. Poznatky o hodnotení niektorých fyzikálno-chemických vlastností, resp. stanovení niektorých fyzikálno-chemických parametrov (rozpustnosť v spektre rozpúšťadiel, povrchová aktivita, acidobázické vlastnosti, lipohydrofilné vlastnosti a pod.). Praktické stanovenie týchto parametrov.

F. Poznatky o zrýchlených štúdiách stability liečiv vrátane reakčnej kinetiky. Praktické hodnotenie stability vybraných liečiv – hodnotenie pôsobenia kyslého / zásaditého / oxidačného prostredia, hodnotenie zmeny teploty na stabilitu.

 

 

Program 1. praktického cvičenia – realizácia v online-móde (MS Teams)

A. Rozdelenie študentov do skupín

Študenti, ktorí majú v a. r. 2021/2022 zapísaný predmet Farmaceutická chémia (2) a zúčastňujú sa praktických cvičení, budú na konkrétnych výučbových akciách (t.j. na 1. praktickom cvičení) zaradení do dvoch skupínskupiny „A“ alebo skupiny „B“.

Rámcová schéma organizácie praktických cvičení

a) Ak je realizovaná kombinovaná forma výučby z predmetu Farmaceutická chémia (2), potom platí táto schéma výučby praktických cvičení:

1. praktické cvičenie (1.–2. týždeň): skupina „A“ – výučba tohto praktického cvičenia v online-móde (aplikácia MS Teams), skupina „B“ – výučba tohto praktického cvičenia v online-móde,

2. praktické cvičenie (3.–4. týždeň): skupina „A“ – výučba tohto praktického cvičenia prezenčne v laboratóriu č. 304, skupina „B“ – výučba tohto praktického cvičenia v online-móde,

3. praktické cvičenie (5.–6. týždeň): skupina „A“ – online-mód, skupina „B“ – prezenčne v laboratóriu,

4. praktické cvičenie (7.–8. týždeň): skupina „A“ – prezenčne v laboratóriu, skupina „B“
online-mód,

5. praktické cvičenie (9.–10. týždeň): skupina „A“ – online-mód, skupina „B“ – prezenčne v laboratóriu

Poznámka: 9.–10. týždeň – Veľkonočné sviatky,

6. praktické cvičenie (11.–12. týždeň): skupina „A“ – prezenčne v laboratóriu, skupina „B“ – prezenčne v laboratóriu. Organizácia 6. praktického cvičenia bude upresnená vedúcim cvičenia a aj na prednáške z Farmaceutickej chémie (2) v dostatočnom časovom predstihu. Praktická realizácia tohto cvičenia bude rešpektovať všetky protiepidemické opatrenia a príslušné nariadenia UK, resp. FaF UK.

 

Poznámka

Ak v kontexte epidemickej situácie nebude možné v 3. výučbovom týždni realizovať výučbu praktických cvičení z predmetu Farmaceutická chémia (2) prezenčne v laboratóriu č. 304, potom platí (ak je to v súlade s príslušnými nariadeniami UK, resp. FaF UK) táto schéma výučby praktických cvičení:

2. praktické cvičenie (3.–4. týždeň): skupina „A“ – online-mód, skupina „B“ – online-mód,

3. praktické cvičenie (5.–6. týždeň): skupina „A“ – prezenčne v laboratóriu, skupina „B“
online-mód,

4. praktické cvičenie (7.–8. týždeň): skupina „A“ – online-mód, skupina „B“ – prezenčne v laboratóriu,

5. praktické cvičenie (9.–10. týždeň): skupina „A“ – prezenčne v laboratóriu, skupina „B“
online-mód

Poznámka: 9.–10. týždeň – Veľkonočné sviatky,

6. praktické cvičenie (11.–12. týždeň): skupina „A“ – online-mód, skupina „B“ – prezenčne v laboratóriu.

Eventuálna zmena organizácie praktických cvičení z predmetu Farmaceutická chémia (2) bude oznámená na prednáške z predmetu Farmaceutická chémia (2), resp. cez aplikáciu MS Teams.

 

b) Ak je realizovaná kompletne dištančná forma výučby praktických cvičení z predmetu Farmaceutická chémia (2): skupina „A“ a aj skupina „B“ absolvuje praktické cvičenia v online-móde. Tento postup platí od 1. praktického cvičenia (vrátane).

 

B. Základné znalosti o vybraných farmakodynamických skupinách liečiv: Analgetiká-antipyretiká

Téma je prezentovaná vyučujúcim – definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“, biotransformácia.

 

C. Rozdelenie tém prezentácií farmakodynamických skupín

C1. Rozdelenie tém prezentácií farmakodynamických skupín, ktoré študenti vypracujú a budú ich priebežne prezentovať na praktických cvičeniach cez aplikáciu MS Teams (vypracovanie týchto prezentácií v Microsoft Office Power Point-e; dvaja študenti vypracujú spoločnú (jednu) tému). Prezentácia tém sa uskutoční na 3.-5., resp. 3.-6. praktickom cvičení (podľa epidemickej situácie a formy výučby praktických cvičení).

Pridelenie konkrétnych tém študentom bude v kompetencii vyučujúceho.

Štruktúra každej prezentácie:

a) Rozdelenie príslušnej farmakodynamickej skupiny,

b) chemické štruktúry vybraných liečiv,

c) stručný ale výstižný mechanizmus pôsobenia vybraných liečiv,

d) hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“ a/alebo „štruktúra–farmakokinetika“ a/alebo „štruktúra–toxicita“,

e) biotransformácia vybraných liečiv.

Súčasťou prezentácie môže byť aj stručná história „chemického vývoja“ konkrétnej farmakodynamickej skupiny, problematika rezistencie voči príslušným terapeutikám a tiež ich eventuálna reprofilizácia.

Ďalšie špecifiká sú uvedené v poznámke k jednotlivým témam.

C2. Farmakodynamické skupiny, resp. témy pre vypracovanie prezentácií

a) Antibakteriálne chemoterapeutiká odvodené od aminokyselín – amfenikoly (Poznámka: okrem antibakteriálneho pôsobenia možno uviesť aj iné biologické (farmakologické) aktivity a relevantné hodnotenia vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“);

b) Antibiotiká odvodené od aminokyselín – lipopeptidové antibiotiká (Poznámka: okrem antibakteriálneho pôsobenia možno uviesť aj iné biologické (farmakologické) aktivity a relevantné hodnotenia vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“);

c) Antibiotiká odvodené od aminokyselín – polypeptidové antibiotiká (Poznámka: okrem antibakteriálneho pôsobenia možno uviesť aj iné biologické (farmakologické) aktivity a relevantné hodnotenia vzťahov „štruktúra–aktivita“);

d) Tetracyklínové chemoterapeutiká (Poznámka: okrem antibakteriálneho pôsobenia možno uviesť aj iné biologické (farmakologické) aktivity a relevantné hodnotenia vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“);

e) Makrolidové antibiotiká (Poznámka: okrem antibakteriálneho pôsobenia možno uviesť aj iné biologické (farmakologické) aktivity a relevantné hodnotenia vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“);

f) Streptogramínové a linkozamidové antibiotiká (Poznámka: okrem antibakteriálneho pôsobenia možno uviesť aj iné biologické (farmakologické) aktivity a relevantné hodnotenia vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“);

g) Steroidové a pleuromutilínové antibiotiká (Poznámka: okrem antibakteriálneho pôsobenia možno uviesť aj iné biologické (farmakologické) aktivity a relevantné hodnotenia vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“);

h) Ansamycínové antibiotiká (rifamycíny; Poznámka: okrem antibakteriálneho pôsobenia možno uviesť aj iné biologické (farmakologické) aktivity a relevantné hodnotenia vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“);

i) Kaprazamycínové antibiotiká (Poznámka: okrem antibakteriálneho pôsobenia možno uviesť aj iné biologické (farmakologické) aktivity a relevantné hodnotenia vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“);

j) Nukleozidové antibiotiká (Poznámka: okrem antibakteriálneho pôsobenia možno uviesť aj iné biologické (farmakologické) aktivity a relevantné hodnotenia vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“);

k) beta-Laktámové antibiotiká – cefalosporíny (Poznámka: vrátane 4. a 5. generácie cefalosporínov);

l) Aminoglykozidové antibiotiká (Poznámka: okrem antibakteriálneho pôsobenia možno uviesť aj iné biologické (farmakologické) aktivity a relevantné hodnotenia vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“);

m) Prevencia a liečba leishmaniázy: prírodné a syntetické liečivá (Poznámka: dôraz na syntetické liečivá);

n) Kyseliny urzolové – cholelitolytiká a perspektívne protirakovinové zlúčeniny (Poznámka: zohľadniť obidva aspekty);

o) Metaloliečivá vo farmaceutickej chémii (Poznámka: Konkrétne príklady liečiv podľa terapeutického určenia, chemické štruktúry liečiv, stručný ale výstižný mechanizmus biologického (farmakologického) pôsobenia, chemické štruktúry liečiv, typy interakcií s biologickými (farmakologickými) cieľmi, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“, biotransformácia);

p) Aktuálne možnosti liečby zápalových ochorení čriev (Poznámka: vrátane perspektívnych syntetických liečiv);

q) Kvercetín z pohľadu farmaceutickej chémie (Poznámka: biologické (farmakologické) účinky – terapeutický potenciál kvercetínu, fyzikálno-chemické a ADME-vlastnosti, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“, biotransformácia a pod.);

r) Resveratrol z pohľadu farmaceutickej chémie (Poznámka: biologické (farmakologické) účinky – terapeutický potenciál resveratrolu, fyzikálno-chemické a ADME-vlastnosti, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“, biotransformácia a pod.);

s) Kurkumín z pohľadu farmaceutickej chémie (Poznámka: biologické (farmakologické) účinky – terapeutický potenciál kurkumínu, fyzikálno-chemické a ADME-vlastnosti kurkumínu, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“, biotransformácia a pod.);

t) Liečivá obsahujúce metylovú skupinu: metylácia v projekcii a syntéze liečiv (Poznámka: zohľadniť vplyv metylácie na biologické (farmakologické) účinky konkrétnych liečiv, vplyv na ich rozpustnosť, biotransformáciu, toxicitu a pod.).

 

C. Syntéza vybraných liečiv

Príprava vybraných liečiv – samoštúdium.

 

D. Príprava protokolu 1: Protokol bude obsahovať minimálne tieto časti – a) Syntéza vybraných liečiv (u každého liečiva uviesť aj registračné číslo CAS a objasniť jeho význam), b) vhodný spôsob purifikácie liečiv (uviesť napríklad výhody a nevýhody konkrétnych postupov a metód), c) biologické účinky pripravených liečiv vrátane aktivít, ktoré sú potenciálne využiteľné v terapii, d) prehľadné znázornenie biotransformácie liečiv (vrátane možnosti znázornenia biotransformácie ľubovoľných liečiv patriacich do rovnakej farmakodynamickej skupiny – výber týchto liečiv je v kompetencii vyučujúceho. Prezentované spôsoby biotransformácie liečiv musia byť dokumentované relevantnou literatúrou – musia byť uvedené relevantné citácie použitej literatúry).

 

 

Program 2. praktického cvičenia – časti cvičenia, ktorá je realizovaná v online-móde (MS Teams)

A. Znalosti o syntéze vybraných liečiv, výbere vhodnej metódy prípravy, výpočtu potrebných množstiev reaktantov.

Kyselina acetylsalicylová, paracetamol, fenacetín, metylsalicylát, metylparaben, etylparaben, propylparaben, izopropylparaben, butylparaben, benzokaín, lidokaín, trimekaín, sulfanilamid, ftalylsulfatiazol, sukcinylsulfatiazol, disulfiram a izoniazid.

Príprava vybraných liečiv – samoštúdium.

 

B. Znalosti o purifikácii vybraných zlúčenín (kryštalizácia, chromatografia na tenkej vrstve, destilácia), overenie čistoty (TLC), stanovenie teploty topenia kryštalizovaného produktu.

 

C. Základné znalosti o vybraných skupinách chemických liečiv: Disulfiram

Téma je prezentovaná vyučujúcim – spektrum perspektívne využiteľných biologických účinkov, mechanizmus pôsobenia, chemická štruktúra, vzťahy „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“, biotransformácia.

 

D. Príprava protokolu 2: Protokol bude obsahovať minimálne tieto časti – a) Syntéza vybraných liečiv (u každého liečiva uviesť aj registračné číslo CAS a objasniť jeho význam), b) vhodný spôsob purifikácie liečiv (uviesť napríklad výhody a nevýhody konkrétnych postupov a metód), c) biologické účinky pripravených liečiv vrátane aktivít, ktoré sú potenciálne využiteľné v terapii, d) prehľadné znázornenie biotransformácie liečiv (vrátane možnosti znázornenia biotransformácie ľubovoľných liečiv patriacich do rovnakej farmako´dynamickej skupiny – výber týchto liečiv je v kompetencii vyučujúceho. Prezentované spôsoby biotransformácie liečiv musia byť dokumentované relevantnou literatúrou – musia byť uvedené relevantné citácie použitej literatúry).

 

 

Program 3. praktického cvičenia – časti cvičenia, ktorá je realizovaná v online-móde (MS Teams)

A. Znalosti o syntéze vybraných liečiv, výbere vhodnej metódy prípravy, výpočte potrebných množstiev reaktantov, teoretickom výpočte výťažku.

Kyselina acetylsalicylová, paracetamol, fenacetín, metylsalicylát, metylparaben, etylparaben, propylparaben, izopropylparaben, butylparaben, benzokaín, lidokaín, trimekaín, sulfanilamid, ftalylsulfatiazol, sukcinylsulfatiazol, disulfiram a izoniazid.

Príprava vybraných liečiv – samoštúdium.

 

B. Znalosti o purifikácii vybraných zlúčenín (kryštalizácia, chromatografia na tenkej vrstve, destilácia), overenie čistoty (TLC), stanovenie teploty topenia kryštalizovaného produktu.

 

C. Prezentácie študentov: vypracované farmakodynamické skupiny liečiv.

 

D. Príprava protokolu 3: Protokol bude obsahovať minimálne tieto časti – a) Syntéza vybraných liečiv (u každého liečiva uviesť aj registračné číslo CAS a objasniť jeho význam), b) vhodný spôsob purifikácie liečiv (uviesť napríklad výhody a nevýhody konkrétnych postupov a metód), c) biologické účinky pripravených liečiv vrátane aktivít, ktoré sú potenciálne využiteľné v terapii, d) prehľadné znázornenie biotransformácie liečiv (vrátane možnosti znázornenia biotransformácie ľubovoľných liečiv patriacich do rovnakej farmakodynamickej skupiny – výber týchto liečiv je v kompetencii vyučujúceho. Prezentované spôsoby biotransformácie liečiv musia byť dokumentované relevantnou literatúrou – musia byť uvedené relevantné citácie použitej literatúry).

 

 

Program 4. praktického cvičenia – časti cvičenia, ktorá je realizovaná v online-móde (MS Teams)

A. Znalosti o verifikácii štruktúry pripravených zlúčenín spektrálnymi metódami (1H-NMR, 13C-NMR, IČ, UV/VIS a pod.).

 

B. Poznatky o hodnotení niektorých fyzikálno-chemických vlastností, resp. stanovení niektorých fyzikálno-chemických parametrov (rozpustnosť v spektre rozpúšťadiel, povrchová aktivita, acidobázické vlastnosti, lipohydrofilné vlastnosti a pod.).

 

C. Prezentácie študentov: vypracované farmakodynamické skupiny liečiv.

 

D. Príprava protokolu 4: Protokol bude obsahovať minimálne tieto časti – a) Interpretácia
1H-NMR-, 13C-NMR-, IČ- a UV/VIS-spektier vybraných liečiv (podľa protokolov 1–3), b) vplyv rozpustnosti na biologické aktivity liečiv (príklady aspoň piatich liečiv z rôznych farmakodynamických skupín spolu s relevantným vysvetlením), „teoretické“ porovnanie Rf-hodnôt (TLC) v súbore homologických zlúčenín (spolu s dôkladným vysvetlením „teoretických“ vzťahov vzhľadom na chemickú štruktúru), g-hodnoty liečiv (dôkladné vysvetlenie vzťahov medzi eventuálnou povrchovou aktivitou a biologickou účinnosťou), pKa-hodnoty liečiv (dôkladné vysvetlenie eventuálnych vzťahov medzi acidobázickými vlastnosťami a biologickou aktivitou), log k-hodnoty (RP-HPLC) a tiež log P-hodnoty liečiv (metóda vytrepávania; dôkladné vysvetlenie vzťahov medzi lipohydrofilnými parametrami a biologickou aktivitou). Prezentované vysvetlenia musia byť dokumentované relevantnou literatúrou – musia byť uvedené relevantné citácie použitej literatúry.

 

 

Program 5. praktického cvičenia – časti cvičenia, ktorá je realizovaná v online-móde (MS Teams)

A. Poznatky o hodnotení niektorých fyzikálno-chemických vlastností, resp. stanovení niektorých fyzikálno-chemických parametrov (rozpustnosť v spektre rozpúšťadiel, povrchová aktivita, acidobázické vlastnosti, lipohydrofilné vlastnosti a pod.).

Poznatky o zrýchlených štúdiách stability liečiv vrátane reakčnej kinetiky.

 

B. Prezentácie študentov: vypracované farmakodynamické skupiny liečiv.

 

D. Príprava protokolu 5: Protokol bude obsahovať minimálne tieto časti – a) Vplyv rozpustnosti na biologické aktivity liečiv (príklady aspoň piatich liečiv z rôznych farmakodynamických skupín spolu s relevantným vysvetlením), „teoretické“ porovnanie Rf-hodnôt (TLC) v súbore homologických zlúčenín (spolu s dôkladným vysvetlením „teoretických“ vzťahov vzhľadom na chemickú štruktúru), g-hodnoty liečiv (dôkladné vysvetlenie vzťahov medzi eventuálnou povrchovou aktivitou a biologickou účinnosťou), pKa-hodnoty liečiv (dôkladné vysvetlenie eventuálnych vzťahov medzi acidobázickými vlastnosťami a biologickou aktivitou), log k-hodnoty (RP-HPLC) a tiež log P-hodnoty liečiv (metóda vytrepávania; dôkladné vysvetlenie vzťahov medzi lipohydrofilnými parametrami a biologickou aktivitou). Prezentované vysvetlenia musia byť dokumentované relevantnou literatúrou – musia byť uvedené relevantné citácie použitej literatúry, c) stabilitné skúšky (uviesť faktory, ktoré ovplyvňujú stabilitu liečiv, prezentovať príklady biologicky sľubných ale nestabilných liečiv. Prezentované vysvetlenia musia byť dokumentované relevantnou literatúrou – musia byť uvedené relevantné citácie použitej literatúry).

 

 

Program 6. praktického cvičenia – časti cvičenia, ktorá je realizovaná v online-móde (MS Teams)

Pozri odsek „Program 1. praktického cvičenia – realizácia v online-móde (MS Teams)“, časť „A. Rozdelenie študentov do skupín“.

Záverečné zhrnutie. Prezentácie študentov – prezentovanie farmakodynamických skupín pridelených na 1. cvičení, diskusia.

 

 

Dôležité upozornenie

Prezentácie týkajúce sa vybraných farmakodynamických skupín, resp. vybraných liečiv:

a) Analgetiká-antipyretiká,

b) Disulfiram,

c) Acidá. Antacída, antiulceróza,

d) Dezinficienciá a antiseptiká,

e) Sulfónamidy

budú študentom k dispozícii v prostredí MS Teams. Otázky na priebežné a finálne hodnotenie z predmetu Farmaceutická chémia (2) budú koncipované aj z tém a)e).

 

 

Rámcový sylabus praktických cvičení z predmetu farmaceutická chémia (1)

pre dištančnú formu výučby

 

Rámcový program pre 1.-6. praktické cvičenie

A. Znalosti o syntéze vybraných liečiv, výbere vhodnej metódy prípravy, výpočte potrebných množstiev reaktantov, teoretickom výpočte výťažku.

Teoretické poznatky o syntéze vybraných liečiv – kyselina acetylsalicylová, paracetamol, fenacetín, metylsalicylát, metylparaben, etylparaben, propylparaben, izopropylparaben, butylparaben, benzokaín, lidokaín, trimekaín, sulfanilamid, ftalylsulfatiazol, sukcinylsulfatiazol, disulfiram a izoniazid.

Príprava vybraných liečiv – samoštúdium.

 

B. Znalosti o purifikácii vybraných zlúčenín (kryštalizácia, chromatografia na tenkej vrstve, destilácia), overenie čistoty (TLC), stanovenie teploty topenia kryštalizovaného produktu a praktická realizácia týchto metód, resp. stanovenie príslušných parametrov.

 

C. Znalosti o verifikácii štruktúry pripravených zlúčenín spektrálnymi metódami (1H-NMR, 13C-NMR, IČ, UV/VIS a pod.). Praktické hodnotenie roztokov pripravených zlúčenín v UV/VIS-oblasti elektromagnetického spektra.

 

D. Poznatky o hodnotení niektorých fyzikálno-chemických vlastností, resp. stanovení niektorých fyzikálno-chemických parametrov (rozpustnosť v spektre rozpúšťadiel, povrchová aktivita, acidobázické vlastnosti, lipohydrofilné vlastnosti a pod.). Praktické stanovenie týchto parametrov.

 

E. Poznatky o zrýchlených štúdiách stability liečiv vrátane reakčnej kinetiky. Praktické hodnotenie stability vybraných liečiv – hodnotenie pôsobenia kyslého / zásaditého / oxidačného prostredia, hodnotenie zmeny teploty na stabilitu.

 

F. Prezentácie študentov: vypracované prezentácie o farmakodynamických skupinách liečiv, resp. biologicky účinných zlúčeninách.

Zoznam relevantných farmakodynamických skupín liečiv, resp. biologicky účinných zlúčenín je uvedený v bode C2 v časti „Program 1. praktického cvičenia – realizácia v online-móde (MS Teams)

 

G. V prípade, ak v dôsledku epidemickej situácie bude prebiehať výučba praktických cvičení z predmetu Farmaceutická chémia (2) kompletne v dištančnej forme, potom budú na cvičeniach prezentované základné znalosti u vybraných farmakodynamických skupín, resp. vybraných liečiv:

a) Analgetiká-antipyretiká (téma je prezentovaná aj v prípade kombinovanej formy výučby predmetu Farmaceutická chémia (2))

Téma je prezentovaná vyučujúcim – definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“, biotransformácia.

Termín prezentovania: 1. cvičenie

b) Disulfiram (téma je prezentovaná aj v prípade kombinovanej formy výučby predmetu Farmaceutická chémia (2))

Téma je prezentovaná vyučujúcim – spektrum perspektívne využiteľných biologických účinkov, mechanizmus pôsobenia, chemická štruktúra, vzťahy „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“, biotransformácia.

Termín prezentovania: 2. cvičenie

c) Acidá. Antacída, antiulceróza

Téma je prezentovaná vyučujúcim – definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“, biotransformácia.

Termín prezentovania: 3. cvičenie

d) Dezinficienciá a antiseptiká

Téma je prezentovaná vyučujúcim – definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“, biotransformácia.

Termín prezentovania: 4. cvičenie

e) Sulfónamidy

Téma je prezentovaná vyučujúcim – definície, mechanizmus pôsobenia, systematické chemické rozdelenie, chemické štruktúry vybraných liečiv, hodnotenie vzťahov „štruktúra–aktivita“, „štruktúra–farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra–toxicita“, biotransformácia.

Termín prezentovania: 5. cvičenie

 

 

Dôležité upozornenie

V prípade, ak bude realizovaná prezenčná alebo kombinovaná forma výučby praktických cvičení, témy c)e) na praktických cvičeniach prednášané nebudú. Študenti však budú mať prezentácie tém a) – e) k dispozícii v prostredí MS Teams.

Otázky na priebežné a finálne hodnotenie z predmetu Farmaceutická chémia (2) budú koncipované aj z tém a)e).

 

 

Odporúčaná literatúra

Andriamainty, F., & Malík, I. (2011). Farmaceutická chémia Vybrané liečivá - ich príprava a štúdium fyzikálno-chemických parametrov. 1. Vyd. Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, 216 s.

Beale, J.M., & Block, J.H. (2011). Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry. 12th Ed. Wolters Kluwer Health (Lippincott Williams & Wilkins), Philadelphia, USA, 1022 s.

Chackalamannil, S., Rotella, D., & Ward, S. (2017). Comprehensive Medicinal Chemistry III, 3rd Ed. Elsevier, Amsterdam, Holandsko, 4536 s.

Patrick, G.L. (2017). An Introduction to Medicinal Chemistry. 6th Ed. Oxford University Press, New York, USA, 832 s.

Remko, M. (2019). Základy medicínskej a farmaceutickej chémie, 3. Vyd. Remedika, Bratislava, SR, 480 s.

Roche, V.F., Zito, S.V., Lemke, T.L., & Williams, D.A. (2019). Foye´s Principles of Medicinal Chemistry, 8th Ed. Wolters Kluwer Health Adis (ESP), Baltimore, USA, 1168 s.

Silverman, R.B., & Holladay, M.W. (2015). The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action. 3rd Ed. Elsevier, Waltham, USA, 521 s.

 

 

                                                                                                              doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

                                                                                                                          vedúci katedry

Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu

Podmienky

pre úspešné absolvovanie predmetu

Farmaceutická Chémia (2)

Letný semester 2021/2022

 

Bratislava, 8. február 2022

 

Odporúčanie. Predmety, ktorých úspešné absolvovanie (s udeleným finálnym hodnotením A–E) je odporúčané pre zapísanie si predmetu Farmaceutická chémia (2): Organická chémia (1), Organická chémia (2), Analytická chémia (1), Analytická chémia (2), Biochémia a Farmaceutická chémia (1).

 

Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu

Farmaceutická chémia (2)

s udelením finálneho hodnotenia

 

 

a) Účasť na výučbe a samoštúdium učebných textov

Študent je povinný absolvovať všetky prednášky a všetky praktické cvičenia z predmetu Farmaceutická chémia (2).

Študentom sú cez úložisko interaktívneho prostredia MS Teams priebežné posielané texty prednášok z tém uvedených v sylabe prednášok z predmetu Farmaceutická chémia (2).

Sylaby prednášok sú uverejnené na webovom sídle Katedry farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KFCh FaF UK) a aj v MS Teams.

 

                    Opakované zapísanie predmetu Farmaceutická chémia (2)


 Absolvovanie prednášok. V prípade, ak  študent opakovane zapísaný predmet Farmaceutická chémia (2), a teda nemá udelené finálne hodnotenie A–E, musí sa v AIS-2 zapísať do rozvrhu prednášok a absolvovať ich v plnom rozsahu.

Absolvovanie cvičení. V prípade, ak  študent opakovane zapísaný predmet Farmaceutická chémia (2), a teda nemá udelené finálne hodnotenie A–E, musí sa v AIS-2 zapísať do rozvrhu praktických cvičení a absolvovať ich v plnom rozsahu. Tento rozsah však môže byť modifikovaný vedúcim KFCh FaF UK, resp. gestorom predmetu Farmaceutická chémia (2) na základe písomnej žiadosti študenta.

Absolvovanie priebežného hodnotenia. Študent s opakovaným zapísaním predmetu Farmaceutická chémia (2) musí absolvovať obidve predpísané kontroly priebežného hodnotenia (obidva testy), a to aj v prípade, že ich úspešne absolvoval pri prvom zapísaní predmetu (teda dosiahol 60% a viac z celkového bodového hodnotenia každého priebežného hodnotenia - testu).

 

 

b) Absolvovanie všetkých predpísaných kontrol priebežného hodnotenia s dosiahnutím adekvátnej percentuálnej úspešnosti

V kontexte aktuálnej epidemickej situácie sa priebežné hodnotenie vedomostí študentov vykoná dňa:

16. marca 2022 (prvé priebežné hodnotenie)

a 20. apríla 2022 (druhé priebežné hodnotenie; poznámka: uvedené v sylaboch prednášok).

Realizácia kontroly priebežného hodnotenia sa uskutoční v interaktívnom prostredí moodle, ktoré je dostupné na webovom sídle:

https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle19/

Študenti, ktorí majú v a.r. 2021/2022 zapísaný predmet Farmaceutická chémia (2), majú povinnosť zaradiť sa do kurzu Farmaceutickej chémia (2), ktorý je vytvorený v prostredí moodle. Heslo pre zaradenie bude študentom odoslané na ich fakultnú e-mailovú adresu.

Každé priebežné hodnotenie (každý test) bude pozostávať z 20 otázok, ktoré budú koncipované podľa tématických okruhov uvedených v sylabách prednášok a aj praktických cvičení.

Detaily, ktoré budú súvisieť s okruhmi priebežného hodnotenia, budú študentom oznámené na prednáškach z Farmaceutickej chémie (2).

Každá otázka bude hodnotená 1 bodom.

Čas na vypracovanie a odoslanie každého priebežného hodnotenia je stanovený na 28 minút.

V časti testu, ktorá je určená pre odpovede na otázku, budú uvedené štyri (4) možnosti. Správnym riešením môže byť vyznačenie jednej (1) správnej odpovede alebo aj viacerých správnych odpovedí. Žiadna otázka však nebude koncipovaná tak, ze nebude uvedená ani jedna správna odpoveď.

Pre úspešné absolvovanie priebežného hodnotenia je nevyhnutné, aby študent získal minimálne 60% (t. j. 60% a viac; 12 bodov a viac) z maximálneho bodového hodnotenia, t. j. z maximálne „získateľných“ 20 bodov.

Každý študent má právo konzultovať priebežné hodnotenie.

Študent, ktorý nesplní predpísané požiadavky priebežného hodnotenia, absolvuje opravný test. Ak študent v niektorom z dvoch priebežných hodnotení (v niektorom z dvoch testov) nedosiahne minimálne 60%-podiel bodov, v 2. týždni skúškového obdobia píše iba ten opravný test, z ktorého dosiahol nedostatočný počet bodov.

Ak študent nedosiahne predpísaný počet bodov ani na jednej kontrole priebežného hodnotenia, (ani z jedného testu), v 2. týždni skúškového obdobia píše opravný súhrnný test, ktorý bude obsahovo pozostávať z tématických okruhov, ktoré boli zahrnuté v obidvoch testoch.

Ak však na opravnom teste (1. opravný test) študent nebude úspešný, bude mať k dispozícii jeden náhradný termín (2. opravný test).

Ak nesplní podmienky pre udelenie priebežného hodnotenia ani v náhradnom termíne, musí si predmet Farmaceutická chémia (2) zapísať do vyššieho ročníka.

Oznamy o dátume, resp. čase konania týchto opravných testov budú oznámené elektronicky v interaktívnom prostredí MS Teams.

Účasť na každom priebežnom hodnotení je povinná.

Za relevantné ospravedlnenie neúčasti sa považuje iba lekárske potvrdenie o závažnom ochorení alebo dokument o inom závažnom probléme, ktorý nedovolil študentovi zúčastniť sa priebežného hodnotenia. Neospravedlnená neúčasť študenta na opravnom teste sa klasifikuje hodnotením neprospel (zapísaných bude 0 bodov).

Ak sa neospravedlnená neúčasť týka opätovne zapísaného predmetu Farmaceutická chémia (2), študent prestáva byť študentom FaF UK dňom, kedy nesplnil podmienky určené KFCh FaF UK.

 

c) Udelenie finálneho hodnotenia

Účasť študenta na skúške z predmetu Farmaceutická chémia (2) je podmienená splnením všetkých požiadaviek, ktoré sú uvedené v častiach a) a b).

Skúška z predmetu Farmaceutická chémia (2) bude prebiehať písomnou formou. V kontexte aktuálnej epidemickej situácie môže byť finálne hodnotenie realizované:

A. interaktívne v prostredí moodle,

B. prezenčne na FaF UK pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení.

Prezenčná forma realizácie finálneho hodnotenia sa uskutoční vtedy, ak to aktuálna epidemická situácia umožní a táto forma bude v súlade s príslušnými nariadeniami UK a FaF UK.

Forma realizácie finálneho hodnotenia bude v dostatočnom časovom predstihu oznámená študentom (na prednáškach, písomne cez MS Teams).

 

Študent písomne vyplní test v interaktívnom prostredí moodle alebo prezenčne, ktorý bude pozostávať z 30 otázok.

Otázky budú hodnotené podľa náročnosti:

i) maximálne 1 bodom (otázky týkajúce sa zaradenia liečiv do relevantných farmakodynamických skupín) alebo

ii) maximálne 2 bodmi (otázky z hodnotenia vzťahov „štruktúra-aktivita“ a biotransformácie vybraných liečiv).

Súbor testových otázok bude koncipovaný zo všetkých tématických celkov, ktoré sú uvedené v sylabuse prednášok a praktických cvičení, t. j. budú v ňom obsiahnuté i) definície a relevantné klasifikácie konkrétnych farmakodynamických skupín (s prezícnym chemickým zaradením a vymenovaním príslušných liečiv), ii) charakterizácia chemických štruktúr vybraných liečiv, iii) veľmi stručný ale výstižný mechanizmus pôsobenia liečiv/skupiny liečiv, iv) detailné hodnotenia vzťahov „štruktúra-aktivita“, „štruktúra-farmakokinetika“, eventuálne „štruktúra-toxicita“ s využitím vedomostí zo všeobecnej farmaceutickej chémie a aj v) poznatky o biotransformačných cestách konkrétnych liečiv.

Celkové trvanie písomného záverečného hodnotenia (skúšky) z predmetu Farmaceutická chémia (2) bude 45 min; termíny a presné časy skúšky budú uvedené v AIS-2 (v prípade prezenčnej a aj online-formy realizácie finálneho hodnotenia) a aj v prostredí moodle (v prípade online-formy realizácie finálneho hodnotenia).

Počet bodov (bodové hodnotenie jednotlivých otázok) a celkový čas určený na vypracovanie písomného finálneho hodnotenia (skúšky) možno pred prvým termínom skúšky modifikovať podľa praktických skúseností, ktoré vyplynú z realizácie priebežného hodnotenia.

Eventuálna zmena „bodovej bonifikácie“ a času, ktorý bude k dispozícii pre vypracovanie záverečného hodnotenia (skúšky), bude študentom oznámená v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však na ostatnej prednáške z Farmaceutickej chémie (2).

Každá skupina študentov (t. j. študenti, ktorí sú prihlásení na konkrétny termín) bude mať na vypracovanie záverečného hodnotenia (skúšky) k dispozícii rovnaký čas.

Študent sa registruje na skúšku, ktorá sa uskutoční v konkrétny deň a čas, prostredníctvom AIS-2 (v prípade prezenčnej, kombinovanej a aj online-formy realizácie finálneho hodnotenia).

Študent je povinný zaradiť sa do kurzu Farmaceutická chémia (2) v interaktívnom prostredí moodle.

Študent bude v prípade online-formy realizácie finálneho hodnotenia v interaktívnom prostredí moodle učiteľom priradený na konkrétny čas skúšky (v tom dni, na ktorý sa v AIS-2 zapísal).

Skúšky sa môže zúčastniť iba ten študent, ktorý:

i) riadne splnil požiadavky uvedené v častiach a) a b),

ii) ktorého účasť na termíne je riadne registrovaná cez elektronický systém AIS-2 (v prípade prezenčnej, kombinovanej a aj online-formy realizácie finálneho hodnotenia),

iii) ktorý je zaradený do kurzu Farmaceutická chémia (2) v systéme moodle (v prípade prezenčnej, kombinovanej a aj online-formy realizácie finálneho hodnotenia).

Študent sa môže na skúšku prihlásiť (cez AIS-2) od oficiálne oznámeného termínu (Študijným oddelením FaF UK) a odhlásiť/prihlásiť najneskôr dva dni pred termínom skúšky.

Prvý termín finálneho hodnotenia (skúšky) z predmetu Farmaceutická chémia (2)

Na prvý termín skúšky (1. deň skúšania) sa môžu elektronicky (AIS-2) prihlásiť iba študenti, ktorí dosiahli 85% a viac z každého priebežného hodnotenia (t. j. z každého „priebežného“ testu z Farmaceutickej chémie (2)).

Tieto podmienky budú indikované aj v poznámke k prvému termínu (AIS-2) a budú oznámené na prednáške z Farmaceutickej chémie (2).

Počet študentov bude na každom termíne (t.j. na konkrétny čas skúšky) limitovaný v súlade s aktuálnymi protiepidemickými opatreniami, resp. v dôsledku (eventuálnych) technických limitácií systému moodle. Predpokladá sa účasť: 18 študentov / termín (prezenčná realizácia záverečného hodnotenia), resp. 70-80 študentov / termín (online-realizácia záverečného hodnotenia).

Ďalšie termíny finálneho hodnotenia (skúšky) z predmetu Farmaceutická chémia (2)

Predpokladá sa účasť: 18 študentov / termín (prezenčná realizácia záverečného hodnotenia), resp.
70-80 študentov / termín (online-realizácia záverečného hodnotenia).

 

Finálne hodnotenie z predmetu Farmaceutická chémia (2)

Hodnotenie „A“: 100,00%–93,00%,

Hodnotenie „B“: 92,99%–86,00%,

Hodnotenie „C“: 85,99%–79,00%,

Hodnotenie „D“: 78,99%–70,00%,

Hodnotenie „E“: 69,99%–60,00%,

Hodnotenie „FX“ (neprospel): menej ako 60,00%.

 

Neúčasť na skúške z predmetu Farmaceutická chémia (2) je študent povinný riadne ospravedlniť e-mailom (malik@fpharm.uniba.sk), a to najneskôr do 3 dní po zvolenom termíne jej konania. Za relevantné ospravedlnenie sa považuje len lekárske potvrdenie alebo relevantný dokument o inej závažnej udalosti, ktorá neumožnila študentovi zúčastniť sa na skúške. Neospravedlnená neúčasť študenta na skúške sa hodnotí stupňom „FX“ (neprospel).

 

 

                                                                                            doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

                                                                                                            vedúci katedry