Katedra farmakológie a toxikológie

História Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK siaha až do čias kreovania samostatného štúdia farmácie na Slovensku po zatvorení českých vysokých škôl v roku 1939. V tomto roku bol prednostom Ústavu farmakológie a farmakognózie LF UK prof. MUDr. F. Švec, ktorý bol poverený organizovaním štúdia farmácie na Slovensku a uvedené pracovisko sa stalo nielen jadrom samostatného štúdia farmácie, ale aj centrom výučby farmakológie a medicínskych disciplín v rámci tohto štúdia. Tento stav pretrvával až do vzniku samostatnej Katedry farmakodynamiky a toxikológie FaF UK v roku 1960. Ústav farmakológie a farmakognózie LF SU sa stal nielen výučbovou základňou farmakológie a jej propedeutických disciplín, ale jeho pracovníci, ktorí zabezpečovali výučbu farmaceutov v iných predmetoch sa neskôr stali aj vedúcimi pedagogicko-vedeckými pracovníkmi viacerých katedier a dekanmi samostatnej farmaceutickej fakulty po jej založení v roku 1952 (prof. Krasnec, doc. Zathurecký a doc. Kňažko). Prednostom ústavu bol prof. F. Švec, po roku 1948 doc. A. Hasík. V roku 1954 bola na LF UK zriadená aj katedra lekárskych disciplín (pre farmaceutické štúdium), bola však neskôr zrušená, keďže nemala vlastné pracovisko a pracovníci boli zväčša externisti.

Samostatná katedra farmakodynamiky a toxikológie vznikla až po získaní vlastných priestorov FaF UK v budovách na Ulici odbojárov č. 10 a Kalinčiakovej ulici č. 8. a po vytvorení celoštátnej farmaceutic-kej fakulty v rámci ČSR v roku 1960. Jej jadro tvorili pracovníci, ktorí na fakultu prišli z LF UK v Bratislave. 

Od svojho kreovania v roku 1960 katedru tvorili dve oddelenia – oddelenie farmakológie a toxikológie a oddelenie farmakologickej propedeutiky. V roku 2010 vzhľadom na potreby farmaceutickej praxe, dlhoročné skúsenosti vo výučbe, ale aj orientáciu vo výskume bolo na katedre zriadené aj oddelenie klinickej farmácie a farmakoterapie. Katedru od jej vzniku v roku 1960 postupne viedli F. Inczinger, P. Švec, J. Kyselovič, I. Tumová, J. Klimas a súčasným vedúcim pracoviska je P. Křenek.

 

Vedenie katedry

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

Vedúci katedry

tel.: +421 2 9016 9392

 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH

Zástupca vedúceho katedry

tel.: +421 2 9016 9368

  

PharmDr. Eva Kráľová, PhD.

Tajomníčka katedry

tel. +421 2 9016 9363

 

Napísali o nás:

Zámery a realizácia medzinárodného vzdelávania v regulačnej farmácii (pdf)

Slovenskí vedci spojili enzým s rizikom úmrtia na COVID-19 (Univerzita Komenského)

Vedci našli súvis COVID-u a enzýmu v krvi (RTVS 9.9.2023)

Úspech slovenských vedcov (RTVS 7.9.2023)

O odolnosti baktérií voči antibiotikám (TV JOJ, 14.8.2023)

FARMACEUTI SKÚMAJÚ ZLYHÁVANIE SRDCA (NAŠA UNIVERZITA 1, 2022/2023, strana 15)

OPINION: HARD LESSONS PRIME PV EXPERTS AND REGULATORS FOR PRESENT CHALLENGES (Upsalla Reports, 06/2021)

Študenti farmácie sa začali vzdelávať o zriedkavých chorobách (Lekárnicke listy 02/2021)

Profesorka Kuželová: Často sa zbytočne používa veľké množstvo liekov (teraz.sk, 17.2.2020)

Farmakologička o zbierkach na novú liečbu: Chápem, že rodičia vidia nádej, ale dokážu vybrať liek pre svoje dieťa? (Denník N, 6.2.2020)

Viac ako polovica študentov stredných škôl užíva lieky bez dohľadu (SME, 5.11.2018)

Ako vieme zlepšiť kvalitu života autistických rodín (Veda na dosah, CVTI SR, 28.9.2018)

Farmakologická tradícia - Švecov memoriál (Lekárnik, december 2017)

Inovácie vo farmakologickom výskume, aj vo vzdelávaní (Lekárnik, apríl 2017)

NSU College of Pharmacy Hosts Visiting Professor from Slovakia (Sharkbytes, Online Newsletter from Nova Southeastern University, Florida, USA, apríl 2017)

 

Anna Hrabovská: Pri práci pre armádu sú veci, ktoré by ste nemali hovoriť

Farmakologička: Srdce sa môže zlomiť z veľkého smútku aj futbalu

J. KLIMAS: Ľudia skôr uveria šarlatánom, pretože odborníci ich nudia