Vedecko-výskumná činnosť

Katedra farmakológie a toxikológie sa vo vedeckovýskumnej práci zameriava v experimentálnej oblasti na farmakologické mechanizmy ovplyvňujúce predovšetkým kardiovaskulárny systém, endokrinný systém, uropoetický systém a nervový systém. Vedeckovýskumné tímy katedry sa zaoberajú:

 • analýzou účinkov látok ovplyvňujúcich kardiovaskulárny systém,
 • analýzou zmien expresie viacerých génov v experimentálnych modeloch ochorení kardiovaskulárneho systému a zmien expresie vybraných génov vplyvom liečiv,
 • analýzou účinkov rôznych kardioaktívnych látok na diferenciáciu buniek myokardu u rôznych živočíšnych druhov,
 • štúdiom toxikologických vlastností liečiv,
 • štúdiom faktorov ovplyvňujúcich metabolizmus srdca, obličiek, tukového tkaniva,
 • sledovaním vplyvu známych i novosyntetizovaných liečiv na funkciu srdca, ciev, obličiek, na ovplyvnenie génovej expresie v rôznych experimentálnych animálnych modeloch kardiovaskulárnych ochorení vrátane hypertenzie, ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu, hypercholesterolémie, srdcového zlyhávania,
 • sledovaním molekulových cieľov farmakoterapie neurologických ochorení,
 • sledovaním vplyvu liečiv na metabolizmus cieľových orgánov u experimentálnych modelov diabetes mellitus a glukózovej intolerancie,
 • štúdiom faktorov ovplyvňujúcich rejekciu transplantovaných obličiek.

 V oblasti klinickej farmácie sa katedrový výskum orientuje na: 

 • analýzu farmakoterapie rizikových skupín pacientov predovšetkým detí a seniorov,
 • problematiku liečby zriedkavých ochorení,
 • identifikáciu a riešenia farmakoterapeutických problémov v klinickej praxi.

   

Vedecké podujatia katedry

 

KOGNIMET-SK

 

Publikácie za rok 2019

Publikácie za rok 2018

Publikácie za rok 2017

Publikácie za rok 2016

Publikácie za rok 2015

 

Poradný výbor pre dobré životné podmienky experimentálnych zvierat - štatút

Program spoločného využívania tkanív a orgánov

Interné školenia pracovníkov zverinca