Katedra organizácie a riadenia farmácie

Dejiny katedry sa začali písať v roku 1954, keď v rámci katedry galenickej farmácie bol založený ústav farmaceutickej prevádzky, ktorý sa stal základom pre vybudovanie samostatnej katedry. K osamostatneniu došlo v roku 1957. V priebehu existencie sa niekoľkokrát zmenil názov katedry: katedra lekárenskej a farmaceutickopriemyselnej prevádzky (1957–1960), katedra lekárenskej prevádzky (1960–1963), katedra farmaceutickej prevádzky (1963– 1990) a katedra organizácie a riadenia farmácie (od 1990).


V období jej 59-ročnej existencie sa menil nielen jej názov, ale aj obsahová náplň vyučovaných predmetov a samozrejme jej vedúci pracovníci a učitelia. V rokoch 1957–2015 sa na čele katedry vystriedali: doc. PhMr. DrPH. Jarmila Šimaljaková (1957–1960), doc. RNDr. PhMr. Miroslav Salava (1960–1969), doc. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc. (1969–1971), doc. RNDr. PhMr. Jarmila Vlčková, CSc. (1971–1980), prof. RNDr. Vladimír Špringer, CSc. (1980–1998), prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc. (1998-2014), doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA. (2014 - ).

V rámci katedry galenickej farmácie bol ešte v roku 1953 založený kabinet dejín farmácie, ktorého pracovníci významnou mierou prispeli k vybudovaniu Farmaceutického múzea v bývalej lekárni U červeného raka. Od roku 1960 bol kabinet pod názvom Ústav dejín farmácie integrovaný do Katedry lekárenskej prevádzky FaF UK.

Po vzniku samostatnej Farmaceutickej fakulty (1952) sa ukázalo, že by výučbu praxe v lekárni mali zabezpečovať kvalifikovaní pedagógovia vo fakultnej lekárni (uznesenie Vedeckej rady fakulty dňa 9.10.1953). Do uskutočnenia tejto myšlienky slúžili pre potrebu výučby bratislavské lekárne, hlavne lekáreň na vtedajšej Steinerovej ul. (teraz Krížna), ktorej vedúcim lekárnikom bol M. Kandráč. S výstavbou fakultnej lekárne sa začalo v r. 1967 a otvorili ju v r. 1973. Za Fakultnú bola vymenovaná ministrom zdravotníctva (1976). V druhej polovici sedemdesiatych rokov začali pracovníci katedry pôsobiť aj v novovybudovanej fakultnej lekárni, ktorá v tom čase plnila funkciu zariadenia lekárenskej služby. Toto špecifické zariadenie, ktoré vzniklo po vzore Fakultnej lekárne v Brne (po zlúčení dvoch fakúlt sa lekáreň stala detašovaným pracoviskom FaF UK v Bratislave, po zriadení Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové prešla do jej správy). Pri zrode Fakultnej lekárne v Bratislave stáli pracovníci katedry: prof. RNDr. PhMr. V. Smečka, CSc., RNDr. T. Melicherčík, RNDr. J. Kahay.  


Od roku 1980 katedra pod vedením prof. V Špringera na základe vnútornej reorganizácie vytvorila dve oddelenia: oddelenie organizácie a riadenia farmácie a oddelenie lekárenstva. Pracovníci oddelenia lekárenstva pôsobili v priestoroch fakultnej lekárne a plnili úlohy v oblasti pedagogickej, vedecko-výskumnej a prevádzkovej činnosti. Pôsobenie oddelenia lekárenstva pokračovalo aj v ďalšom období, keď sa fakultná lekáreň stala súčasťou Univerzity Komenského ako samostatné pracovisko – Univerzitná lekáreň (júl 1993) v správe FaF UK. Na jej čele bola od 1. 7.1993 do 31.8.1993 doc. M. Kotoučková. Po nej bol vedením lekárne poverený do roku 1995 prof. V. Špringer. Po habilitácii z odboru Lekárenstvo a po výberovom konaní na prednostu bola v roku 1995 menovaná rektorom UK doc. M. Fulmeková (2015). Pracovníci oddelenia lekárenstva pôsobili v lekárni až do roku 2005, keď sa zmenou študijného plánu zaviedla povinná lekárenská prax v trvaní pol roka v zmysle smernice EÚ. Od roku 1990 na katedre došlo aj k zmene názvu oddelenia organizácie a riadenia na oddelenie sociálnej farmácie s vedúcim V. Foltánom pri zachovanom rozdelení na oddelenie lekárenstva, ktoré do roku 2015 viedla v Univerzitnej lekárni doc. Magdaléna Fulmeková.

Od roku 2013 je Katedra organizácie a riadenia farmácie zodpovedným pedagogickým útvarom pre špecializačné štúdium v špecializačnom odbore lekárenstvo pre povolanie farmaceut, pre ktoré FaF UK získala akreditáciu Ministerstva zdravotníctva SR. Prvým garantom tohto štúdia bola doc. M. Fulmeková, po nej prebral garanciu doc. T. Tesař.