Vedecko-výskumná činnosť

Projekty, granty, spolupráce

 • ATIP - Advanced Training in Pharmacy Care

- 2015 - súčasnosť

- Edukačný projekt FaF UK, SSŠF, Wörwag Pharma GmbH & CO.KG

- Cieľom je rozšíriť a skvalitniť vzdelávanie študentov farmácie v oblasti správnej dispenzačnej a poradenskej praxe lekárnika v rámci samoliečby a liečby pacientov. Študent má v ňom možnosť získať kvalitné teoretické, aj praktické znalosti a skúsenosti, ktoré mu umožnia lepšiu prípravu na jeho budúcu profesiu lekárnika a tiež prispejú k rozvoju kvalitnej dispenzačnej a poradenskej činnosti vo verejných lekárňach v Slovenskej republike.

- Zodpovedná osoba: doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc (minarikovafpharm.uniba.sk)

www.atip.uniba.sk

   

 • Zvýšenie efektívnosti výučbového procesu v oblasti zdravotníckych pomôcok pre študentov Farmaceutickej fakulty

- 2016 - 2017

- KEGA Grant

- Cieľom projektu je pripraviť názorný, technicky a funkčne prehľadný učebný materiál pre študentov Farmaceutickej fakulty bakalárskeho smeru Zdravotnícke a diagnostické pomôcky, ktorý by im umožnil spoznať základný sortiment zdravotníckych pomôcok formou vizualizácie v 2D a 3D dimenzii. Sortiment zdravotníckych pomôcok je mimoriadne široký a podlieha permanentnému rastu. Nároky praxe na obsah a rozsah vedomostí študentov o sortimente zdravotníckych pomôcok, ich technických a obsahových parametroch vyžadujú, aby študenti počas štúdia mali možnosť s nimi pracovať, zoznamovať sa s ich reálnou podobou a vlastnosťami, a tým zvyšovať svoju kompetentnosť pri nástupe do praxe. Reálne poznanie a praktická skúsenosť s reáliami zdravotníckych pomôcok dáva absolventom konkurenčnú výhodu pri hľadaní budúceho pracovného miesta a umiestnení sa v rámci vyštudovaného odboru.

- hlavný riešiteľ: prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.

  

 • Charakter individuálne pripravovaných liekov v súčasnosti

- 2015 - 2016

- Grant SLek.

- Cieľom predkladaného projektu je získanie poznatkov súčasnej situácie v oblasti IPL na Slovensku. Okrem zhodnotenia súčasného stavu považujeme za žiaduce priniesť aktuálny súbor najpoužívanejších receptúr v oblasti IPL prípravy.

 

 • Lekárenský software spoločnosti NR SYS pre potreby výučby

- 2015 - súčasnosť

- Edukačný grant formou bezplatného SW a HW.

- Používanie softwaru "NR SYS" v sieťovej verzii pre výučbu predmetov KORF, technická podpora formou darovania HW (dotykové obrazovky, server).

- Vyučovanie predmetu Lekárenstvo a etika v reálnom rozhraní lekárne, simulovanie praktických úloh a príprava budúcich lekárnikov pre potreby praxe.

 

 • Excelentná lekáreň, pokračovanie projektu

- 2014 - súčasnosť

- Edukačný grant

- Vzdelávacie semináre pre farmaceutov, poskytujúcich lekárenskú starostlivosť.

- 4 vzdelávacie semináre.

  

 • Postoje farmaceutov a farmaceutických laborantov k výhrade svedomia pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti

- 2014 - 2015

- Grant SLeK

- Cieľom analýzy je osloviť farmaceutov a farmaceutických laborantov poskytujúcich lekárenskú starostlivosť a vykonať prieskum v oblasti uplatňovania si výhrady svedomia v súvislosti s výkonom povolania. 

  

 • Efektivita lekárenskej starostlivosti v súvislosti s profesijnou spokojnosťou farmaceutov na Slovensku

- 2014 - 2015

- Grant SLeK

- Naším cieľom je hľadanie a identifikácia faktorov kvality pracovného života pre širokú obec farmaceutov s prihliadnutím na sociálnoekonomický charakter povolania.

- Projekt prináša pohľad na súčasnú efektivitu lekárenskej starostlivosti vo všetkých oblastiach v podmienkach reálnej praxe a na základe silných a slabých stránok profesie farmaceuta navrhnúť možné riešenia na zlepšenie odborného aj sociálnoekonomického života farmaceuta.

  

 • Analýza konkurenčného prostredia medzi lekárňami na Slovensku

- 2013

- Grant FaF UK

- Cieľom predkladaného projektu bola analýza faktorov podieľajúcich sa na tvorbe a uplatňovaní nástrojov konkurenčného boja medzi lekárňami v slovenskom prostredí.

- Pacient aj lekárnik je väčšinou spokojný s poskytovanou lekárenskou starostlivosťou. Napriek tomu sa názory spotrebiteľa a poskytovateľa na parametre lekárenskej starostlivosti líšia. Pacient považuje lekárnika za nenahraditeľnú súčasť systému zdravotníctva. Dôležité pre neho sú najmä individuálny prístup a záujem zo strany lekárnika. Pacient by napriek všeobecnej spokojnosti privítal ešte aktívnejší prístup lekárnika. Lekárnik sa snaží uspokojiť potreby pacienta. Ako najčastejšie dôvody pacientovej spokojnosti hodnotí profesionálny prístup a šírku sortimentu a dostupnosť liekov. Lekárenská starostlivosť tak poskytuje lekárnikovi možnosť realizácie v oblasti odborného poradenstva, rovnako dáva priestor na konkurencieschopnosť jednotlivých pracovísk.

- FaF UK/63/2013

  

 • MOODLE

- 2012 - súčasnosť

- E-learning

- Lekárenská prax formou e-learningu, spolupráca so študentmi počas 1-mesačnej a 5-mesačnej praxe.

- Pravidelné reporty v reálnom čase, zníženie finančných nákladov na zabezpečenie tlačených PZ, zintenzívnenie kontaktu medzi študentom a fakultou (mesačné reportovanie e-PZ), presná dokumentácia (elektronická verzia) činnosti študenta na praxi, dokumentácia činnosti študenta v reálnom čase (s oneskorením max. 1 mesiac), okamžitá možnosť nahliadať na činnosť študenta na praxi, možný export o činnosti študenta do Ais, možnosť analýz a hodnotenia činnosti študenta na praxi (elektronická databáza e-PZ).

  

 • Hodnotenie miery profesijnej spokojnosti farmaceutov s kvalitou poskytovania lekárenskej starostlivosti na Slovensku

- 2012

- Grant FaF UK

- Cieľom predkladaného projektu bolo získanie poznatkov v oblasti kvality profesijnej spokojnosti farmaceutov.

- Získaním údajov prostredníctvom projektu sme prispeli k objasneniu vnímania profesijnej spokojnosti lekárnikov na Slovensku. Zadefinovaním problematických oblastí spoločenského vnímania profesie vieme v ďalších krokoch navrhnúť opatrenia, ktoré môţu prispieť k skvalitneniu postavenia lekárnika v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

  

 • ADC číselník pre potreby výučby

- 2011 - súčasnosť

- Edukačný grant formou bezplatnej licencie

- Užívateľská licencia pre výučbový proces katedry organizácie a riadenia farmácie.

- Výučba predmetu Lekárenstvo a etika v podmienkach reálneho lekárenského prostredia v rozhraní prostredia ADCC.

  

 • Lekárenský SW "WinLSS" pre potreby výučby

- 2011 - súčasnosť

- Edukačný grant formou bezplatného SW a HW 

- Používanie programu „Lekárenský správcovský systém“ (WinLSS) v sieťovej verzii pre výučbu predmetov KORF, technická podpora formou darovania HW (server, wifi router).

- Vyučovanie predmetu Lekárenstvo a etika v reálnom rozhraní lekárne, simulovanie praktických úloh a príprava budúcich lekárnikov pre potreby praxe.

  

 • Modernizácia F-klubu

- 2010 - 2011

- Modernizácia priestorov nevyužívaného F-klubu pre potreby rozšírenia e-výučby s využitím existujúcej výpočtovej techniky, zakúpenie nového HW (počítače s príslušenstvom, dataprojektor), a SW a uvedenie do užívania pre potreby KORF a ďalších pracovísk FaF UK.

- Využívanie priestorov počas celého akademického roka (pregraduálna príprava študentov), možnosť realizovať rôzne e-learningové školenia pre zamestnancov a študentov fakulty.

  

 • Lekáreň u spokojného pacienta

- 2011

- Edukačný grant

- Vzdelávacie semináre pre farmaceutov poskytujúcich lekárenskú starostlivosť.

- Vzdelávacie semináre v Trenčíne, Bratislave, Žiline, Bojniciach a Nitre.

  

 • Excelentná lekáreň

- 2010 - 2012

- Edukačný grant

- Vzdelávacie semináre pre farmaceutov poskytujúcich lekárenskú starostlivosť a študentov na lekárenskej praxi.

- 7 vzdelávacích seminárov, knižné publikácie.