Pedagogická činnosť

 Magisterský študijný program Farmácia - študijný odbor 7.3.1. Farmácia

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
Lekárenská prax 1 (1-mesačná)Dejiny famácie (Mgr. + Bc.)
Lekárenská prax 2 (5-mesačná)Farmaceutická informatika
Lekárenstvo, legislatíva a etikaFarmaceutická propedeutika
Sociálna farmácia a farmakoekonomika

Hodnotenie zdravotníckych technológií

Príprava diplomovej práce KORF (1)Nemocničné lekárenstvo
Príprava diplomovej práce KORF (2)Základy dietológie a výživy
Verejné zdravie a farmaceutická starostlivosť
Výpočtová technika
Základy manažmentu vo farmácii
Základy práva pre farmaceutov
Zdravotnícka psychológia

 

 Bakalársky študijný program - študijný odbor 7.4.5. Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
Ekonomika v zdravotníctveDejiny famácie (Mgr. + Bc.)
Odborná prax vo výdajni zdravotníckych pomôcokZáklady práva pre zdravotníckych pracovníkov
Prax v zdravotníckych zariadeniach
Verejné zdravotníctvo
Základy etiky 1
Základy etiky 2
Základy manažmentu
Základy psychológie a práva
Základy výpočtovej techniky
Zdravotnícka informatika
Zdravotnícke pomôcky - výroba a distribúcia
Príprava bakalárskej práce KORF (1)
Príprava bakalárskej práce KORF (2)

 

  

Okruhy tém pre rigorózne konanie z predmetu Sociálna farmácia a lekárenstvo 

 

Sylabus k Štátnej skúške z predmetov Lekárenstvo, legislatíva a etika a Sociálna farmácia

 

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác KORF sa budú konať dňa 11.5.2022.