Pedagogická činnosť

 Magisterský študijný program Farmácia - študijný odbor: Farmácia

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
Lekárenská prax 1 (5-mesačná)Dejiny famácie
Lekárenská prax 2 (1-mesačná)Farmaceutická informatika
Lekárenstvo, legislatíva a etikaFarmaceutická propedeutika
Sociálna farmácia a farmakoekonomika

Hodnotenie zdravotníckych technológií

Príprava diplomovej práce KORF (1)Nemocničné lekárenstvo
Príprava diplomovej práce KORF (2)Základy dietológie a výživy
Príprava diplomovej práce KORF (3)Výpočtová technika
Verejné zdravie a farmaceutická starostlivosťZáklady manažmentu vo farmácii
Základy práva pre farmaceutov

Zdravotnícka psychológia

 

 Bakalársky študijný program - študijný odbor 7.4.5. Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
Ekonomika v zdravotníctveHistória zdravotníckych pomôcok
Odborná prax vo výdajni zdravotníckych pomôcokZáklady práva pre zdravotníckych pracovníkov
Prax v zdravotníckych zariadeniach
Verejné zdravotníctvo II.
Verejné zdravotníctvo I.
Základy etiky
Základy manažmentu
Základy psychológie a práva
Základy výpočtovej techniky
Zdravotnícka informatika
Zdravotnícke pomôcky - legislatíva a regulácia
Príprava bakalárskej práce KORF (1)
Príprava bakalárskej práce KORF (2)

 

 

Informácie k odbornej lekárenskej 5-mesačnej praxi pre 4. ročník

  

Okruhy tém pre rigorózne konanie z predmetu Sociálna farmácia a lekárenstvo 

 

Sylabus k Štátnej skúške z predmetov Lekárenstvo, legislatíva a etika a Sociálna farmácia