Vedecko-výskumná činnosť

 Vedeckovýskumná a publikačná činnosť katedry sa zameriava na nasledovné tematické okruhy:

  • Terminologický výskum farmaceutickej a lekárskej odbornej lexiky.
  • Prehlbovanie výskumu vo vybraných témach odboru klasická filológia: literárnovedné bádanie v oblasti staršej slovenskej literatúry písanej po latinsky.
  • Terminologický výskum antickej odbornej spisby z oblasti lekárstva a farmácie.
  • Didakticko-metodické aspekty vyučovania cudzieho jazyka ako prostriedku odbornej komunikácie.

Výsledkom tejto bádateľskej činnosti je publikovanie odborných štúdií, vysokoškolských učebníc, skrípt a vedeckých monografií.

PROJEKTY A GRANTY

PaedDr. Viera Žufková, PhD.

2013 - 2015

členka riešiteľského kolektívu projektu „Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave“, Grantová inštitúcia/agentúra/grantová schéma: Európsky fond regionálneho rozvoja, ITMS kód Projektu : 26240220086.

 

 

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

2013 - 2014
člen riešiteľkého kolektívu projektu APVV-SK-AT-0022-12 „Antické grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí“ (Ancient Greek cultural heritage in the central Danubian region in the 15th and 16th centuries)

VEDECKÝ PARK

Univerzita Komenského v Bratislave buduje Univerzitný vedecký park UK s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií. Jedinečnosť projektu spočíva vo vytvorení priestoru na vzájomnú spoluprácu a prepojenie činností ôsmich z dvanástich bratislavských fakúlt UK. Okrem odborníkov z oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií sú do projektu aktívne zapojení aj pedagógovia a výskumníci zo spoločenskovedných a humanitných odborov. Ku kľúčovým otázkam súčasnej medicíny a farmácie patria aj bioetické otázky. Oblasť bioetiky tak zasahuje aj prax farmaceutov, čo znamená, že sa týka aj ich profesionálnej vysokoškolskej prípravy, vrátane odbornej jazykovej. Úlohou začlenenia členov Katedry jazykov FaF UK do Univerzitného vedeckého parku je poukázať na potrebu implementácie niektorých bioetických otázok a s tým súvisiacej terminológie do výučby farmácie v rámci odbornej jazykovej prípravy.