UNIcert

Pripravovaná akreditácia jazykových programov v systéme UNIcert®

UNIcert® je vysokoškolský, certifikačný a vzdelávací systém, ktorý vznikol v roku 1992 v Nemecku ako celoeurópska jazyková certifikácia pod vedením Nemeckej asociácie jazykových centier na vysokých školách - Arbeitskreis der Sprachenzentren (AKS).

Katedra jazykov Farmaceutickej fakulty UK získala akreditáciu vzdelávacích jazykových programov:

Anglický jazyk pre farmaceutov  a

Nemecký jazyk pre farmaceutov

v medzinárodnom systéme UNIcert®.

Viac o systéme UNIcert®

UNIcert® je systém vyučovania a certifikácie cudzích jazykov, ktorý v súčasnosti využíva 53 európskych univerzít. Počas jej existencie sa v systéme UNIcert® udelilo už vyše 100 000 certifikátov. Na rozdiel od iných certifikátov UNIcert® predstavuje otvorený vzdelávací systém, ktorého cieľovou skupinou sú študenti univerzitného štúdia nelingvistických zameraní a jeho hlavným poslaním je poskytnúť komplexný a transparentný systém jazykového vzdelávania a zohľadniť špecifické vysokoškolské podmienky, ciele a potreby charakteristické pre študentov jednotlivých vysokoškolských inštitúcií.

Stupne certifikácie UNIcert® sa stanovujú podľa úrovne jazykovej spôsobilosti

B1 (UNIcert® I),

> B2 (UNIcert® II),

C1 (UNIcert® III)

C2 (UNIcert® IV),

ktorá je definovaná Spoločným európskym referenčným rámcom pre osvojovanie a výučbu jazyka (The Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching).

Po úspešnom absolvovaní programu v systéme UNIcert® absolventi dostávajú medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý majú právo udeľovať len vysokoškolské inštitúcie, ktoré majú akreditáciu a oprávnenie. Na Slovensku takéto oprávnenie udeľuje Inštitút pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách v strednej Európe UnicertLUCE.

 

Informácie o UNIcert® v anglickom jazyku:

www.unicert-online.org/en/about-unicert%C2%AE

 

Informácie o UNIcert® v nemeckom jazyku:

www.unicert-online.org/de/was-ist-unicert

 

Význam vzdelávacieho a testovacieho systému UNIcert®

1.Akreditovaný vzdelávací program v rozsahu min. 120 kontaktných hodín predstavuje komplexnú odbornú jazykovú prípravu v rámci študovaného odboru a je garantovaný medzinárodnou inštitúciou s uznávaným kreditom nielen na zahraničnej vysokoškolskej pôde, ale aj na pracovnom trhu v Európe.

2.Absolvovanie výučby odborného cudzieho jazyka umožňuje študentov nielen zdokonaliť sa v cudzom jazyku, ale aj získať medzinárodný certifikát o znalosti jazyka na na vyššej strednej alebo pokročilej úrovni (B2 alebo C1 podľa Spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky).

3.Certifikát UNIcert® II a III je uznávaný ako doklad o odbornej jazykovej spôsobilosti pri mobilitách na zahraničných univerzitách a stážach študentov v medzinárodnom prostredí.

4.Certifikáty UNIcert® predstavujú dôveryhodný doklad o znalosti odborného jazyka na pokročilej úrovni pre budúcich zamestnávateľov udelený v systéme medzinárodnej certifikácie európskych vysokých škôl.

5.V prípravnom kurze na odborný certifikát sa študenti môžu zdokonaliť nielen vo všetkých jazykových kompetenciách ale súčasne aj trénovať testovacie zručnosti potrebné pri ďalších medzinárodných skúškach, ako sú napr. IELTS, TOEFL, CAE.

 

.