Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa zameriava na základný a aplikovaný výskum v oblasti anorganickej a organickej chémie, s dôrazom na syntézu a analýzu zlúčením s biologickou aktivitou. Tieto úlohy sa realizujú v spolupráci s viacerými domácimi i zahraničnými vedeckými pracoviskami. Pracovníci katedry sú autormi mnohých publikácií v domácich aj zahraničných vedeckých časopisoch, monografií a vysokoškolských učebníc. Katedra disponuje viacerými modernými prístrojmi pre chemickú analýzu (hmotnostná spektrometria, HPLC, elementárna analýza, IR a UV-VIS spektroskopia a pod.), ako aj laboratórnymi kapacitami pre organickú a anorganickú syntézu. Výskumné aktivity katedry sú okrem rozpočtových prostriedkov financované aj prostriedkami z grantov.

Výskum katedry sa sústreďuje najmä na nasledujúce témy:


Bioanorganická chémia - príprava biologicky aktívnych komplexov kovov

Táto tematika zahrňuje výskum v oblasti syntézy komplexov kovov, ich biologických vlastností a potenciálneho využitia ako metalofarmák v liečbe rôznych ochorení. Príkladom môžu byť komplexy kovov ako ruténia alebo vanádu s cytotoxickým účinkom (potenciál v liečbe rakoviny), komplexy medi s antioxidačnou (antiradikálovou) aktivitou, alebo využitie komplexov kovov ako inhibítorov rôznych enzýmov (napr. ureázy). →podrobnejšie


Membránovo-aktívne amfifilné zlúčeniny

Značná časť vedeckovýskumných aktivít katedry sa orientuje na prípravu, výskum  fyzikálnochemických, agregačných a biologických vlastností membránovoaktívnych amfifilných zlúčenín. Osobitne sa kladie dôraz na vzťah medzi štruktúrou bioaktívnej molekuly a na druhej strane jej fyzikálnochemickými a biologickými vlastnosťami. →podrobnejšie


Analýza návykových a zakázaných látok

V rámci Centra excelencie bezpečnostného výskumu prebieha v spolupráci s KEÚ PZ SR výskum v oblasti analýzy zakázaných a zneužívaných zlúčenín, vývoj metód ich stanovenia pomocou moderných metód chemickej analýzy, predovšetkým rôznych techník hmotnostnej spektrometrie a ich kombinácie so separačnými metódami (GC-MS, LC-MS, MS/MS a pod.). Pozornosť je venovaná najmä analýze nových syntetických zlúčenín typu "dizajnérskych drog" a falšovaných liečiv.


Chemická modifikácia prírodných bioaktívnych zlúčenín

Výskum je cielený na chemickú modifikáciu prírodných zlúčenín s antimikróbnou a antineoplastickou aktivitou. Hlavným predmetom výskumu sú polyfenoly a triterpény, ktoré sa izolujú z rastlinných materiálov a modifikujú na fosfóniové soli s cieleným transportom do mitochondrií.