doc. RNDr. Ingrid Paulíková, CSc.

doc. RNDr. Ingrid Paulíková, CSc.
doc. RNDr. Ingrid Paulíková, CSc.
Doc. RNDr. Ingrid Paulíková, CSc. ako vedúca Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv.
Doc. RNDr. Ingrid Paulíková, CSc. ako vedúca Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv.

Docentka RNDr. Ingrid Paulíková, CSc. (rod. Bernardová) sa narodila 25. marca 1952 v Poprade. Po skončení stredoškolského štúdia na SVŠ vo Vranove nad Topľou (1966-1970), absolvovala vysokoškolské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, ktoré ukončila v r. 1975 s vyznamenaním. Následne nastúpila na Katedru farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK. Neskôr po materskej dovolenke sa stala vedeckou pracovníčkou Oddelenia xenobiochémie Biochemického ústavu UK. Po organizačných zmenách a zániku ústavu bola automaticky preradená na vtedajšiu Katedru biochémie a mikrobiológie Farmaceutickej fakulty UK so súčasným názvom Katedra bunkovej a molekulárnej biológie Na tejto katedre prakticky prežila celý svoj profesionálny život vo funkcii vysokoškolského učiteľa a docenta. Profesný titul doktora prírodovedy (RNDr.) získala po jeho obhajobe v r. 1977 a vedeckú hodnosť kandidát vied v odbore biochémia (CSc.) obhájila v r. 1989. Dôkazom jej aktívnej a úspešnej práce na katedre bola habilitácia a vymenovanie za docenta biochémie v rámci gradovania poznatkov v oblasti biotransformačnej premeny xenobiotík vo vzťahu k projekcii syntetických liečív. Od samého začiatku bola zapojená do pedagogickej práce a vedecko-výskumnej činnosti katedry. Po období odborného rastu prednášala biochémiu a neskôr xenobiochémiu vždy s ohľadom na odovzdávanie najnovších vedeckých informácii s príslušným pedagogickým majstrovstvom. Bola nielen prednášateľom, examinátorom ale aj garantom oboch týchto predmetov v slovenskom i anglickom magisterskom študijnom programe. V priebehu rokov vychovala celý rad študentov, 3 doktorandov PhD., mnoho diplomantov a rigorozantov a jej vzťah k nim bol priateľský so snahou vždy im pomôcť a usmerniť. Vo svojej vedeckej práci sa venovala najskôr biotransformačným sulfoxygenačným štúdiám tricyklických neuroleptík, neskôr založila na katedre vedeckú školu zaoberajúcu sa štúdiom, katalytických a kinetických vlastností butyrylcholínesterázy na modelových substrátoch typu benzoylcholínov. V poslednej etape sa orientovala na sledovanie zmien aktivity butyrylcholínesterázy vo vzťahu k dysbalancii lipidového metabolizmu a jej využitie vo včasnej diagnostike metabolickému syndrómu. Vďaka svojej neúnavnej vedecko-výskumnej práci sa zaslúžila aj o spoluprácu s fakultnými a mimofakultnými pracoviskami, rozvinula spoluprácu s Výskumným ústavom pre farmáciu a biochémiu v Prahe , zúčastnila sa študijných pobytov na Farmaceutickej fakulte UK v Hradci Králove a Toxicology and Enzymology departmant, CRSSA, Grenoble, France.

Doc. Paulíková bola zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých projektov, je autorkou a spoluautorkou, viacerých učebníc a skrípt, ako aj mnohých vedeckých publikácii a citácii. V období vedenia katedry v rokoch 2009-2017 sa preukázali jej výborné organizačné schopností, zaslúžila sa o rekonštrukciu niektorých priestorov katedry, zasadila sa o vylepšenie prístrojového vybavenia a založila laboratórium bunkových kultúr. Podporila profesné gradovanie svojich pracovníkov. V rámci celofakultného života na Farmaceutickej fakulte bola členkou Vedeckej rady a Kolégia dekana, členkou Etickej komisie, členkou Knižničnej a edičnej rady , členkou Štátnicovej komisie pre farmaceutickú chémiu, farmakológiu a farmakognóziu, členkou Odborových komisií, členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (Farmaceutická sekcia), Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, Do jej organizátorskej činnosti patrilo aj členstvo a dlhoročná funkcia predsedníčky OO FaF UK a ako aj funkcia podpredsedníčky Rady predsedov UK OS pracovníkov školstva.

Po celé roky sme pozorovali jej radosť z pedagogickej práce, jej zodpovedný prístup k študentom, obdivovali sme jej zmysel pre spravodlivosť, jej vitalitu, kolegialitu, optimizmus a húževnatosť s ktorou pristupovala k riešeniu problémov. Doc. RNDr. Ingrid Paulíková, CSc. zanechala hlbokú stopu v mysliach svojich kolegov, patrí medzi významných pracovníkov, vysokoškolských učiteľov Farmaceutickej fakulty UK. Zomrela dňa 5.7.2018 v Bratislave.

Spracovala: doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc.