doc. RNDr. Dionýz Georch, CSc.

doc. RNDr. Dionýz Georch, CSc.
doc. RNDr. Dionýz Georch, CSc.
doc. RNDr. Dionýz Georch, CSc.
doc. RNDr. Dionýz Georch, CSc.

Doc. RNDr. PhMr. Dionýz Georch, CSc. bol dlhoročným pracovníkom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského až do r. 1981, keď ukončil svoju kariéru vysokoškolského učiteľa odchodom do dôchodku.

Farmácia bola jeho celoživotným údelom. Narodil sa 30. augusta 1911 v Bratislave v rodine lekárnika a jablko sa neodgúľalo ďaleko od stromu. Po maturite na Štátnom reálnom gymnáziu v r. 1930 absolvoval ešte dva roky tyrocínia a r. 1935 absolvoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe štúdium farmácie. Po dvoch rokoch vojenskej služby už nastúpil do praktickej farmácie. Pracoval vo viacerých lekárňach v Bratislave a na Myjave. V rokoch 1949-1951 pôsobil vo funkcii zástupcu prednostu Lekárenského odboru Povereníctva zdravotníctva. Odtiaľ ho však odlákala mikrobiológia, do jej tajov začal prenikať najprv na Štátnom zdravotnom ústave, neskôr zakladal Krajskú hygienickú stanicu a hlavne jej mikrobiologické oddelenie. Boli to vtedy pionierske roky tohto odboru u nás, keď „lovci mikróbov“ už ani tak veľmi neobjavovali neznámych pôvodcov infekcií, ale poľovali na tie, ktoré šarapatili medzi našim obyvateľstvom. Znamenalo to veľa novátorskej práce – pátranie po nových diagnostických metódach a ich zavádzanie do praxe. Doc. Georch zaviedol do laboratórnej praxe na svoju dobu moderné metódy diagnostiky črevných infekcií a rickettsiových nákaz, ako aj v mikrobiologickej analýze potravín, pitnej vody a odpadových vôd. Výrazne tým prispel k budovaniu základov mikrobiológie u nás a vychoval rad mladých mikrobiológov, ktorí boli schopní rozvíjať odbor aj po jeho odchode na iný post.

V r. 1956 sa totiž stal vysokoškolským učiteľom na vtedy ešte veľmi mladej Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského. Po pomerne krátkom intermezze na Katedre galenickej farmácie definitívne zakotvil na mikrobiológii. Bol pri zrode Katedry biochémie a mikrobiológie a jej Oddelenia mikrobiológie a hygieny, ktoré viedol až do odchodu do dôchodku v r. 1980. Okrem toho vykonával funkciu zástupcu vedúceho katedry a ďalšie funkcie na fakulte i mimo nej, najmä však presadzoval modernú líniu farmaceutického vzdelania s prepojením na farmaceutickú prax. Hlavnou náplňou jeho výskumnej práce bol vývoj enterovakcín proti brušnému týfusu a iným črevným infekciám, čo bolo aj témou jeho dizertácie. Okrem toho sa venoval aj antimikróbnej účinnosti nových zlúčenín zosyntetizovaných najmä chemikmi z fakulty, čo bolo základom pre doterajšiu orientáciu mikrobiologického pracoviska na fakulte. Nezabúdal ani na problémy farmaceutickej praxe. Vtedy platné druhé vydanie Československého liekopisu zaviedlo povinnosť mikrobiologickej kontroly liečiv, čomu jubilant venoval rad výskumných prác, podobne ako mikrobiologickej čistote destilovanej vody a kozmetických prípravkov. Svoje výsledky uverejnil v rade publikácií a formou početných vystúpení na odborných mikrobiologických aj farmaceutických podujatiach.

Jeho pedagogická práca pozostávala z prednášok a cvičení z predmetu mikrobiológia (vtedy ešte vrátane imunológie), skúšania, vedenia diplomových i rigoróznych prác. Odhadom možno usúdiť, že mu prešlo „cez ruky“ vyše 2000 študentov farmácie a viac ako dve desiatky diplomantov.

Doc. Georch patril ku generácii, ktorá sa výrazne zapísala do dejín slovenskej farmácie a najmä Farmaceutickej fakulty UK. Dala fakulte tvár aj modernú orientáciu. Potvrdilo sa to vtedy, keď sa fakulta v deväťdesiatych rokoch zaraďovala do Európskej asociácie farmaceutických fakúlt a ukázalo sa, že jej študijný program je plne kompatibilný s tým, čo sa vo vyspelej Európe požaduje od farmaceutického štúdia. 

Navždy nás opustil r. 2004.

Spracoval: prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.