prof. RNDr. Antonín Jindra, DrSc.

prof. RNDr. Antonín Jindra, DrSc.
prof. RNDr. Antonín Jindra, DrSc.

Prof. Jindra sa narodil v lekárnickej rodine 6.3.1914 v Příbrame. V roku 1936 získal na Karlovej Univerzite v Prahe titul PhMr. (magister farmácie), a v roku 1938 titul RNDr. (doktor prírodných vied v odbore organická chémia). Po ukončení štúdia sa stal asistentom na Ústave organickej chémie, ale jeho práca bola násilne ukončená zatvorením vysokých škôl, takže po celú dobu okupácie bol nútený pracovať v lekárni U bielej labute v Libni. Po druhej svetovej vojne nadviazal na svoju predchádzajúcu činnosť v Ústave organickej chémie. V roku 1948 bol habilitovaný (habilitačná práca "Kondenzace některých diaminů s látkami typu aromatických dikyselin"), a o dva roky neskôr sa stal vedúcim Ústavu farmaceutickej chémie Univerzity Karlovej.

Vedecko-pedagogická činnosť prof. Jindru neustále zasahovala do rôznych úsekov odboru farmácie, a tak v roku 1959 dostal poverenie z ministerstva školstva stať sa vedúcim Katedry farmaceutickej chémie na Farmaceutickej fakulte v Brne. Nakoľko v roku 1960 vznikla jediná celoštátna fakulta v Bratislave, jeho pôsobnosť sa odvtedy viaže na Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského. Funkciu vedúceho Katedry biochémie a mikrobiológie FaF UK vykonával prof. Jindra od roku 1960 do roku 1979. V rokoch 1964–1966 bol aj vo funkcii prodekana pre vedu a výskum. V roku 1966 obhájil doktorskú dizertačnú prácu na tému "Biochemické aspekty tvorby tropanových a opiových alkaloidů" a získal titul DrSc. V tom istom roku odišiel na ročný pobyt do Spojených štátov amerických ako hosťujúci profesor College of Pharmacy University of Nebraska and School of pharmacy and Pharm. Sciences, Pardue University Lafayette, Indiana. Po návrate z USA v roku 1967 bol menovaný rektorom Univerzity Komenského do funkcie riaditeľa novovytvoreného Biochemického ústavu UK, pričom túto funkciu vykonával až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1982.

Vedecké zameranie prof. Jindru predstavovala biosyntéza rastlinných látok (alkaloidov) a biotransformácia liečiv. Najväčšou zásluhou bolo ustanovenie pravidelných xenobiochemických sympózií, pričom prof. Jindra je dodnes považovaný za zakladateľa odboru xenobiochémie. Známe sú jeho učebnice biochémie, ktoré vedľa početných vysokoškolských skrípt stále aktualizoval, takže nakoniec vyšli až štyri vydania, pričom dve posledné boli ocenené cenou literárneho fondu. Medzi lekárnikmi bol prof. Jindra známy ako dlhoročný predseda redakčnej rady časopisu Československá farmácie. Za svoju bohatú vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu bol prof. Jindra niekoľkokrát vyznamenaný, pričom bol nositeľom mnohých zlatých medailí u nás aj v zahraničí (Univerzita Komenského, Univerzita Karlova, Univerzita Martina Luthera).

Prof. RNDr. Antonín Jindra, DrSc. zomrel v roku 1986.

Spracoval: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.