prof. RNDr. Mikuláš Pšenák, CSc.

prof. RNDr. Mikuláš Pšenák, CSc.
prof. RNDr. Mikuláš Pšenák, CSc.

Prof. RNDr. Mikuláš Pšenák, CSc. sa narodil 16.10. 1937 v Slovenských Ďarmotách. Po maturite na gymnáziu v Hurbanove v roku 1956, absolvoval vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde štúdium špecializácie biochémia ukončil v r. 1961. Po krátkom pôsobení na VUM v Bratislave nastúpil na bývalú Katedru biochémie a mikrobiológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave so súčasným názvom Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv. Tu prežil celý svoj profesionálny život vo funkcii vysokoškolského učiteľa a profesora. Profesný titul doktora prírodovedy ( RNDr.) získal v r. 1966 a vedeckú hodnosť Kandidát chemických vied (CSc.) obhájil na Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe v r. 1968. Dokladom jeho významnej a úspešnej práce ako vysokoškolského učiteľa bola habilitácia na FaFUK a vymenovanie za docenta biochémie v r. 1977. Vyvrcholením jeho životnej činnosti a uznania jeho prínosu v rámci rozvoja poznatkov v oblasti biochemických a molekulárno-biologických aspektov biosyntézy sekundárnych metabolitov farmaceuticky významných liečivých rastlín, bola úspešná inaugurácia v r. 1997 a vymenovanie za profesora biochémie Vedeckou radou FaF UK a Vedeckou radou UK v Bratislave.

Od začiatku svojej profesionálnej praxe sa Prof. Mikuláš Pšenák veľmi intenzívne a cieľavedome zapájal do pedagogickej práce a vedecko-výskumnej činnosti. Svoju prácu vykonával so zanietením a príslušnou láskou k vyučovanej disciplíne. Vo funkcii docenta a profesora fundovane prednášal biochémiu a neskôr aj molekulárnu biológiu, vždy však s ohľadom na odovzdávanie najnovších vedeckých informácii. V období intenzívneho rozvoja molekulárnej biológie sa zasadil o zavedenie predmetu Molekulárna biológia účinku liečiv na katedre, ako nového a významného predmetu pre študentov farmácie a vypracoval jeho obsahovú náplň. V priebehu rokov vychoval celý rad študentov, veľký počet diplomantov, rigorozantov a doktorandov PhD. Jeho vzťah k nim bol vždy korektný a ústretový. Obdivuhodný bol jeho talent vynikajúco formulovať aktuálne vedecko-výskumné projekty a zverejňovať výsledky v odborných publikáciách. Bol nositeľom mnohých vedeckých projektov. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa orientoval najmä na štúdium podstaty regulácie biochemických procesov v rastlinnej bunke. Bol tvorcom vedeckej školy v oblasti enzýmológie biosyntézy sekundárnych metabolitov rastlín, nových smerov výskumu biochémie prírodných látok. Jeho hlboké teoretické znalosti boli výsledkom neustáleho štúdia literatúry a dopĺňania nových poznatkov. Tieto znalosti spolu s laboratórnou zručnosťou predurčili, že sa po viacerých skúsenostiach stal vedúcou osobnosťou výskumu. Svojim osobným príkladom priťahoval a vyvolával nadšenie a entuziazmus spolupracovníkov a študentov. Vďaka výsledkom jeho neúnavnej a náročnej práce, ale aj vďaka dobrej jazykovej vybavenosti nadväzoval spolupráce aj so zahraničnými pracoviskami, na ktorých sa riešili príbuzné témy. Jeho odborné poznatky sa významne rozšírili po absolvovaní študijných pobytov v USA, najskôr 1-ročného študijného pobytu na Western Washington State College v Bellinghame v r. 1972, a v r. 1989 na St. Louis University Medical Center v Saint Louis v USA. V neposlednom rade sa zaslúžil o udržiavanie spolupráce s ďalšími zahraničnými Univerzitami: Univerzitou M. Luthera v Halle, Eötvös Loránd Univerzitou v Budapešti a Karl-Franzens Univerzitou v Grazi.

Prof. Mikuláš Pšenák je autorom a spoluautorom monografií, učebníc biochémie, prekladu učebnice biochémie, viacerých skrípt, a veľkého počtu vedeckých publikácií a citácií. Aktívne sa zúčastňoval na zahraničných kongresoch, sympóziách a konferenciách. V období vedenia Katedry v rokoch 1996-2003 sa zaslúžil o vylepšenie prístrojového vybavenia katedry a o profesionálne gradovanie svojich pracovníkov. V rámci celofakultého života bol členom Vedeckej rady a Kolégia dekana, členom Štátnicovej komisie, členom Odborových komisií. Do jeho organizátorskej činnosti patrilo aj dlhoročné členstvo vo Výbore ČSSBMB pri SAV. V rámci tejto aktivity sa zapájal do organizovania Biochemických zjazdov a kolokvií.

V roku 2004 keď sa jeho zdravotný stav zhoršil a odišiel do dôchodku, ale aj potom sa ako emeritný profesor zaujímal o dianie na katedre a fakulte a bol vždy ochotný poradiť a pomôcť pri riešení problémov.

Po celé roky sme obdivovali, jeho vitalitu, jeho radosť z práce a schopnosť vzbudiť záujem študentov a kolegov o získavanie nových poznatkov. Možno konštatovať, že prof. RNDr. Mikuláš Pšenák, CSc. patrí nesporne medzi významné osobností Farmaceutickej fakulty a Univerzity Komenského, výsledky jeho práce sú pre nás odkazom i výzvou. Zomrel 16. 12. 2015 v Bratislave.

Spracovala: doc. RNDr. Lýdia Bezáková, CSc.