Etická komisia FaF UK pre animálne projekty

Etická komisia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "EK") pre posudzovanie projektov zahŕňajúcich použitie experimentálnych zvierat (ďalej "pre animálne projekty") pracuje na fakulte od roku 2006 a zriaďuje ju dekan Farmaceutickej fakulty UK.

Cieľom pôsobenia EK je posudzovať súlad projektov, v ktorých sa používajú zvieratá na vedecké alebo vzdelávacie účely, s nariadením vlády SR č. 377/2012 Z. z. zo dňa 14. novembra 2012, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, ako aj s vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 436/2012 Z. z. zo 14. decembra 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely.

Etická komisia posudzuje najmä:

 • nevyhnutnosť použitia zvierat,
 • humánnosť použitých postupov,
 • klasifikáciu krutosti postupov podľa prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z.z.,
 • predpokladaný vedecký prínos alebo význam v rámci vzdelávacieho programu,
 • analýzu projektu z hľadiska etického princípu, pri ktorom ujma spôsobená zvieratám by nemala byť väčšia ako prínos projektu,
 • primeranosť spôsobu eutanázie podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z.z.
 • nevyhnutnosť a vhodnosť použitia anestézie a/alebo analgézie na zníženie utrpenia, bolesti a strachu zvierat s ohľadom na charakter projektu,
 • možnosť opätovného použitia zvieraťa v ďalšom postupe,
 • podmienky ustajnenia a zabezpečenie optimálnej starostlivosti o zvieratá,
 • nevyhnutnosť a termín spätného posúdenia projektu.

Stanovisko EK je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o schválenie pokusu Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Záujemcovia o posúdenie projektov adresujú žiadosť spolu s prílohami elektronicky doc. PharmDr. Petrovi Křenkovi, PhD., ktorý zabezpečí distribúciu materiálov ostatným členom komisie (náležitosti žiadosti a príloh určuje vyhláška).

Štatút Etickej komisie FaFUK (pre animálne projekty) (súbor PDF)
Vzor žiadosti o stanovisko EK (súbor DOCX)

 

Zoznam členov Etickej komisie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (pre animálne projekty)

 • MVDr. Irina Sadloňová (hameln rds a.s., Modra) – predseda
 • RNDr. Ružena Sotníková, PhD. (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Bratislava) – člen
 • RNDr. Agneša Knezlová (Centrum voľného času, Štefánikova 35, 811 04 Bratislava) – člen
 • PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. (Farmaceutická fakulta UK) – člen
 • prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD. (Lekárska fakulta UK) – člen
 • RNDr. František Bilka, PhD. (Farmaceutická fakulta UK) – člen
 • doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. (Farmaceutická fakulta UK) – člen