Etická komisia FaF UK pre animálne projekty

Etická komisia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "EK") pre posudzovanie projektov zahŕňajúcich použitie experimentálnych zvierat (ďalej "pre animálne projekty") pracuje na fakulte od roku 2006 a zriaďuje ju dekan Farmaceutickej fakulty UK.

Cieľom pôsobenia EK je posudzovať súlad projektov, v ktorých sa používajú zvieratá na vedecké alebo vzdelávacie účely, s nariadením vlády SR č. 377/2012 Z. z. zo dňa 14. novembra 2012, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, ako aj s vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 436/2012 Z. z. zo 14. decembra 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely, nariadenia vlády 199/2019, nariadenia vlády 289/2020.

 

Etická komisia posudzuje zdôvodnenie vykonania projektu: 

 1. Z vedeckého alebo zo vzdelávacieho hľadiska alebo z hľadiska jeho potrebnosti podľa osobitného predpisu
 2. Z hľadiska nevyhnutnosti použitia zvierat.
 3. Či je projekt navrhnutý tak, aby umožnil vykonávanie postupov najhumánnejším a environmentálne najprijateľnejším spôsobom.

 

 Etická komisia hodnotí:

 1. Cieľ projektu, predkladaný vedecký prínos alebo význam v rámci vzdelávacieho programu.
 2. Súlad projektu s požiadavkou 3R.
 3. Klasifikáciu krutosti postupov podľa prílohy č.4 k nariadeniu vlády č.377/2012 Z.z.
 4. Analýzu projektu z hľadiska etického princípu, pri ktorom ujma spôsobená zvieratám by nemala byť väčšia ako prínos projektu.
 5. Primeranosť spôsobu usmrcovania podľa prílohy č.2 k nariadeniu vlády č.377/2012 Z.z.
 6. Jednotlivé postupy v rámci projektu vo vzťahu k miestu ich realizácie.
 7. Nevyhnutnosť a vhodnosť použitia anestézie a/alebo analgézie na zníženie utrpenia, bolesti a strachu zvierat s ohľadom na charakter projektu.
 8. Možnosť opätovného použitia zvieraťa v ďalšom postupe.
 9. Podmienky ustajnenia a zabezpečenie optimálnej starostlivosti o zvieratá.
 10. Nevyhnutnosť a termín spätného posúdenia projektu.

 

Postup hodnotenia projektov:

 1. Záujemcovia o posúdenie projektov adresujú žiadosť spolu s prílohami elektronicky (e-mailom) tajomníkovi komisie doc. PharmDr. Petrovi Křenkovi PhD. (krenekfpharm.uniba.sk).

  Náležitosti žiadosti a príloh určuje vyhláška:
  • Žiadosť o schválenie pokusov na zvieratách,
  • Projekt experimentu,
  • Prílohu č.6 k nariadeniu vlády č.377/2012 Z.z.,
  • Doklad o overovaní v registroch medzinárodne overených a uznaných alternatívnych metód (vrátane PDF výstupov z databáz),
  • a Netechnické zhrnutie projektu - vzor nájdete na stránke ŠVPSR: https://www.svps.sk/zvierata/leg_zmeny_2021.asp.
 2. podrobnosti postupu hodnotenia sú uvedené v Štatúte Etickej komisie FaF UK (nižšie).

 

Na základe posúdenia projektu, vypracuje Etická komisia písomnú správu, v ktorej vyjadrí:

 1. Súhlasné stanovisko k pripravovanému projektu, ak návrh projektu obsahuje všetky požadované informácie v súlade s platnou legislatívou.
 2. Nevyhnutnosť spätného posúdenia projektu, ak sa nedá pri jeho schvaľovaní odhadnúť miera utrpenia zvierat (napr. ak je cieľom projektu zavádzanie nových postupov, alebo sú v projekte očakávané zmeny postupov na základe priebežných výsledkov).

 

(4) Písomné vyjadrenie Etickej komisie je súčasťou dokumentácie, ktorá sa prikladá k žiadosti o schválenie projektu

Stanovisko EK je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o schválenie pokusu Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. 

 

Dokumenty:

Štatút Etickej komisie FaFUK (pre animálne projekty) (súbor PDF)
Vzorový formulár žiadosti o stanovisko EK (súbor PDF)

 

Zoznam členov Etickej komisie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (pre animálne projekty) 

MVDr. Irina Sadloňová (Modra)

predsedkyňa etickej komisie FaFUK

 

členovia:

RNDr. Ružena Sotníková, PhD. (CEM SAV, Bratislava)

RNDr. Agneša Knezlová (Centrum voľného času, Bratislava)

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. (Farmaceutická fakulta UK, Bratislava)

Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD. (Lekárska fakulta UK, Bratislava)

RNDr. František Bilka, PhD. (Farmaceutická fakulta UK, Bratislava)

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. (Farmaceutická fakulta UK, Bratislava), tajomník