Etická komisia FaF UK pre biomedicínsky výskum

Etická komisia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre biomedicínsky výskum (ďalej len „EK“) je odborný a poradný orgán, ktorú zriaďuje vedenie Farmaceutickej fakulty UK.

Cieľom EK je chrániť zdravie a práva pacientov a účastníkov biomedicínskeho výskumu. Medzi hlavné úlohy komisie patrí posudzovať etickú stránku biomedicínskeho (intervenčného i neintervenčného) výskumu, ktorý sa realizuje na pracoviskách FaF UK a mimo pracovísk FaF UK v spolupráci s FaF UK v súlade platnou legislatívou a medzinárodnými normami pre etiku biomedicínskeho výskumu.

Etická komisia posudzuje:

  • etické otázky a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu pracovníkov a študentov FaF UK, alebo pracovísk spolupracujúcich s FaF UK,
  • etické otázky pedagogiky.

Etická komisia pracuje na základe schváleného štatútu s rokovacím poriadkom.

Záujemcovia o etické posúdenie svojich projektov adresujú písomné žiadosti s prílohami predsedovi EK: 1× v tlačenej verzii na adresu EK alebo do podateľne FaF UK a zasiela ich vo formáte PDF aj na e-mail komisie: 

faf.ek_biomeduniba.sk 

V zmysle štatútu sa následne zvolá zasadnutie EK, na ktorom sa postupuje podľa schváleného rokovacieho poriadku.

Štatút Etickej komisie FaF UK pre biomedicínsky výskum (platný od 17.09.2019)  

  • Príloha č. 1:
    Vzor žiadosti o stanovisko EK so zoznamom povinných dokumentov 
    (súbor PDF alebo súbor DOCX)
  • Príloha č. 2:
    Vzor stanoviska EK (súbor PDF)

Zoznam členov EK