Vedecko-výskumná činnosť

Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie sa venuje výskumu v oblasti aplikovanej analytickej chémie, s vymedzením metodologických prístupov ako pokročilé inštrumentálne analytické metódy v riešení výskumných úloh. V rámci pridružených prístupov (biochemické, molekulárno-biologické, farmakologické, počítačové molekulárne modelovanie) sú dané multidisciplinárnym charakterom pracoviska toxikologického a antidopingového centra (TAC) po integrácii farmaceutickej a biomedicínskej zložky.

V rámci riešených grantov sa venujeme detekcii a monitoringu látok biologického a farmaceutického významu využitím pokročilých metód kvapalinovej chromatografie (HPLC) a hmotnostnej spektrometrie (MS).

Kombinácia oboch spomínaných techník, ako výrazný pokrok v detekčných prístupoch, je rovnako meritom vedecko-výskumnej činnosti.


Vzhľadom na potreby súčasných trendov monitorovania liečby prostredníctvom hladiny špecifických metabolitov vzrastá potreba aplikácie citlivej analytickej metódy pre ich detekciu. Jedným z našich cieľov je preto aj hľadanie zodpovedajúcej kombinovaného prístupu na báze HPLC-MS/MS.

Pre bližšie informácie odkazuje na anotácie ku konkrétnym grantom.