Pedagogická činnosť

KORONAVÍRUS

Pre získanie aktuálnych informácií o spôsobe výučby na Katedre farmakognózie a botaniky počas aktuálnej epidemiologickej situácie sledujte hlavnú webovú stránku FaF UK (https://www.fpharm.uniba.sk/ ), stránky jednotlivých predmetov vyučovaných na katedre (https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-farmakognozie-a-botaniky/pedagogicka-cinnost/farmacia-mgr-studijny-program/), (https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-farmakognozie-a-botaniky/pedagogicka-cinnost/zdravotnicke-a-diagnosticke-pomocky-bc-studijny-program/)  a prípadne kontaktujte mailom svoho vyučujúceho (https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-farmakognozie-a-botaniky/personalne-obsadenie/). Vyučujúci budú reagovať len na maily odoslané z oficiálnych univerzitných mailových adries.

   

 

Zdravotnícke vedy (1. stupeň vysokoškolského štúdia)   (Bc. študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky)

Farmácia (spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia)   (Mgr. študijný program farmácia)

Farmácia (3. stupeň vysokoškolského štúdia)   (PhD. študijný program farmakognózia)


Rigorózne konanie   (PharmDr.)