FARMAKOGNÓZIA (PhD. študijný program)

Charakteristika predmetov študijného plánu z pohľadu opisu študijného odboru

   Nosné témy jadra znalostí študijného odboru farmácia v treťom stupni    vysokoškolského štúdia

  • Biogenéza prírodných látok a ich klasifikácia podľa daných systémov.
  • Vzťahy metabolických premien prírodných látok.
  • Štúdium výskytu biologicky aktívnych prírodných látok a ich izolácia a identifikácia.
  • Štúdium biologických aktivít prírodných látok in vitroin vivo.
  • Použitie prírodných látok v terapii a v prevencii, najmä humánnych ochorení.

 

Obsah experimentálnej časti štúdia

Farmakognostický prieskum vybraných rastlín. Izolácia a identifikácia biologicky aktívnych sekundárnych metabolitov s ťažiskovým zameraním na farmaceuticky  významné prírodné suroviny a štúdium vzťahov štruktúry metabolitov k ich účinku. Štúdium biosyntézy primárnych a sekundárnych metabolitov predovšetkým z hľadiska jej kontroly a regulácie a aplikácie enzymologických aspektov. Molekulárno-biologické prístupy ovplyvňovania kvantitatívneho a kvalitatívneho výskytu požadovaných metabolitov na využitie rastlín, ich orgánov a pletivových či bunkových kultúr biotechnologickými metódami. Optimalizácia postupov štandardizácie študovaných extraktov z prírodných zdrojov. Štúdium vybraných biologických aktivít izolátov z prírodných zdrojov in vitroin vivo a korelácia aktivít so štruktúrou skúmaných izolátov, ako aj korelácia s ich obsahom v štandardizovaných extraktoch. Štúdium synergie a antagonizmu biologických aktivít izolátov a extraktov in vitro a in vivo

   Absolvent má:

  • široké teoretické znalosti z farmakognózie a fytochémie
  • teoretické znalosti zo styčných odborov: biochémia, analytická chémia, organická chémia, farmaceutická botanika, farmakológia, klinická farmácia, galenická farmácia, molekulárna biológia rastlín, farmaceutická chémia 

Absolvent je špecialistom pri vývoji a výskume štandardizovaných fytofarmák, odborníkom na izoláciu a identifikáciu ich terapeuticky významných prírodných zložiek, na sledovanie a cielené ovplyvnenie biosyntetických ciest vzniku  prírodných látok s terapeutickým potenciálom, na interpretáciu vzťahov biologická aktivita – štruktúra prírodných látok.

 Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru farmácia v treťom stupni vysokoškolského štúdia získa vedomosti potrebné pre ich uplatnenie nielen v odbornej disciplíne, ale aj v ostatných oblastiach farmácie v spojitosti s využívaním prírodných zdrojov a jednotlivých obsahových látok pre terapeutickú prax. Má široký prehľad o biologických a chemických pochodoch vedúcich k tvorbe sekundárnych metabolitov terapeutického významu, vie využiť chemické a biologické vlastnosti izolátov pri ich praktickom využití vo farmácii. Dokáže vyhľadávať nové prírodné zdroje na základe širokého chemického a biologického screeningu.

 Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru farmácia v treťom stupni vysokoškolského štúdia si osvojí hlavné zásady vedeckej práce v oblasti izolácie a identifikácie sekundárnych metabolitov z prírodného materiálu a využíva modernú prístrojovú techniku na stanovenie kvality prírodných surovín a prípravkov z nich.