ŠKOLITELIA

Na Katedre farmakognózie a botaniky:

prof. PharmDr. Pavel MUČAJI, PhD.

prof. Ing. Milan NAGY, CSc.

doc. PharmDr. Silvia BITTNER FIALOVÁ, PhD.

doc. PharmDr. Szilvia CZIGLE, PhD.

RNDr. Peter GÁL, PhD.

Mgr. Jaroslav TÓTH, PhD.

 

Na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv:

doc. Mgr. Andrea BILKOVÁ, PhD.

doc. PharmDr. Marek OBLOŽINSKÝ, PhD.

RNDr. František BILKA, PhD.

Mgr. Ivana HOLKOVÁ, PhD.