PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE FARMAKOGNÓZIU

Podmienkou pre prijatie je ukončený spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe farmácia študijného odboru 7.3.1. farmácia (alebo jeho ekvivalent v zahraničí), alebo ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia v jednoodborovom študijnom programe Genetika a molekulárna cytológia alebo v jednoodborovom študijnom programe Molekulárna biológia alebo v jednoodborovom študijnom programe Genetika, vždy v študijnom odbore 4.2.1. Biológia, alebo v jednoodborovom študijnom programe Biochémia v študijnom odbore 4.1.14. Chémia (alebo ich ekvivalent v zahraničí) a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. 

Forma prijímacej skúšky: ústna skúška

 

Obsahové zameranie prijímacej skúšky:

Hlavný predmet prijímacej skúšky: farmakognózia

Ďalšie predmety prijímacej skúšky: farmaceutická botanika, biochémia, analytická chémia, organická chémia, farmakológia, klinická farmácia, molekulárna biológia rastlín, farmaceutická chémia, galenická farmácia.

Okrem otázok z hlavného predmetu sú súčasťou prijímacej skúšky aj:

  • otázky z okruhu vybraných predmetov daného študijného odboru, ktoré určí dekanom vymenovaná prijímacia komisia podľa zamerania témy dizertačnej práce, a
  • skúška z anglického jazyka.